EN model
volume_up
{substantivo}

model (também: design, formula, mock-up, mockup)
volume_up
malli {subst.}
The European model is based on solidarity, while the American model is not.
Eurooppalainen malli perustuu yhteisvastuullisuuteen, kun taas amerikkalainen malli ei.
This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
Tämä on ainoa tapa säilyttää eurooppalainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden malli.
The European model fits well with the American model in this respect.
Tässä eurooppalainen malli sopii erittäin hyvin yksiin amerikkalaisen mallin kanssa.
model (também: microcosm)
January 2006: model of the ECB's new premises after the optimisation phase
Tammikuu 2006: EKP:n uusien toimitilojen pienoismalli optimointivaiheen jälkeen.
Model of the ECB's future headquarters
Uusien toimitilojen pienoismalli
EKP:n uusien toimitilojen pienoismalli.22.10.2007:
model (também: mannequin)

Exemplos de uso para "model" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Tobinin vero on yksi ehdotetuista valuuttasiirroista perittävän veron malleista.
EnglishThere has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model.
Kestävän enimmäistuoton mallin virhelaskelmien riskejä ei ole arvioitu kunnolla.
EnglishThe rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Oikeusvaltion periaate ja oikeusvarmuus ovat eurooppalaisen mallin kulmakiviä.
EnglishIn this model, the Council no longer fulfils an independent, decision-making role.
Tässä mallissa neuvostolla ei enää ole mitään itsenäistä päätöksentekotehtävää.
EnglishWe cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
Emme voi heittää Euroopan sosiaalista mallia romukoppaan kilpailukyvyn tähden.
EnglishNowadays, the European regulatory framework is a model for other jurisdictions.
Nykyisin Euroopan sääntelykehystä käytetään mallina muilla oikeudenkäyttöalueilla.
EnglishIt is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Lisäksi on erittäin tärkeää arvioida tämän liiketoimintamallin eturistiriitoja.
EnglishFrom this point of view I think that the model of guilds is an example to follow.
Kumppanuusmalli vaikuttaa minusta tältä osin esimerkiltä, jota olisi noudatettava.
EnglishWe cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
Emme voi kääntää kelloa taaksepäin, ja Eurooppa on mallina muulle maailmalle.
EnglishThat is also in keeping with Europe's social model – both internal and external.
Se on myös Euroopan sekä sisäisen että ulkoisen sosiaalisen mallin mukaista.
EnglishSerious concerns were expressed about the model getting tied up in red tape.
Monet olivat vakavasti huolissaan siitä, että mallilla lisättäisiin byrokratiaa.
EnglishPolitics is the management of power harmonised according to a cultural model.
Politiikka on vallankäytön hallintaa yhtenäisen kulttuurisen mallin mukaisesti.
EnglishOn the political front, it is a model of stability and democracy for Muslim states.
Poliittisesti se on muslimivaltioille malliesimerkki vakaudesta ja demokratiasta.
EnglishThat is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
Niin sen pitäisi olla, koska se on eurooppalaisen Reininmaan mallimme perusta.
EnglishThe GDA model - the industry's model for labelling - has obvious shortcomings.
Viitteellisen päiväsaannin mallissa - alan merkintämallissa - on selviä puutteita.
EnglishAny talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.
Kaikki puhe eurooppalaisesta sosiaalimallista näyttää askeleelta väärään suuntaan.
EnglishWe therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
Vakuutamme siis, että Intia on kulttuurisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden esikuva.
EnglishThis is first and foremost a question of the social model we are aiming for.
Kyse on ennen kaikkea siitä, millaista sosiaalista mallia pidämme tavoitteenamme.
EnglishSolidarity and subsidiarity are the basic principles of the European social model.
Solidaarisuus ja toissijaisuus ovat eurooppalaisen sosiaalimallin perusperiaatteet.
EnglishWhat is at stake is not, and never has been, the destruction of the European model.
Kyse ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan, eurooppalaisen mallin tuhoutumisesta.