Como se fala "means" em finlandês

EN

"means" em finlandês

volume_up
mean {subst.}

EN means
volume_up
{plural}

means (também: medium, vehicle, way, expedient)
volume_up
keino {subst.}
expectations that integration in itself would be the means of overcoming the
että integroituminen sinänsä olisi keino Euroopan korkean työttömyyden
Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.
Koulutus on tärkeä, ellei kaikkein tärkein, keino torjua köyhyyttä.
That approach may be the only means of avoiding an escalation of terrorism.
Tällainen lähestymistapa saattaa olla ainoa keino estää terrorismin lisääntyminen.
means (também: implement, instrument, medium, utensil)
volume_up
väline {subst.}
That means that the Lisbon process is the most important thing in this connection.
Siksi Lissabonin prosessi on tärkein väline tämän eriarvoisuuden korjaamiseksi.
A simple thought has many times crossed my mind: the means is the message.
Itselleni on herännyt monta kertaa yksinkertainen ajatus: väline on viesti.
On the other hand, it is an important means for shaping a European identity.
Toisaalta se on tärkeä väline eurooppalaisen identiteetin muodostamisessa.
means (também: custom, habit, spirit, wont)
volume_up
tapa {subst.}
Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.
Vapauttaminen ei suinkaan ole ainoa tapa eurooppalaistaa liikennepolitiikkaa.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Tämä ilmaisee tietynlaista ajattelutapaa ja on myös tapa toteuttaa sitä.
Cash movements are also an easy means of moving terrorist funding.
Käteisrahaliikenne on myös terroristijärjestöjen kannalta helppo tapa siirtää varoja.

Exemplos de uso para "means" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
EnglishIt is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on mahdollista ja välttämätöntä edistää kaupalla.
EnglishI believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Mielestäni itsestäänselvyyksiä ei tarvitse käsitellä lainsäädännöllisin keinoin.
EnglishYou need to guarantee that by means of unambiguous agreements with the Americans.
Asia on taattava Yhdysvaltojen kanssa solmitulla yksiselitteisellä sopimuksella.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Toiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
EnglishIn my report I have also tried to address other problems by means of amendments.
Mietinnössäni olen myös yrittänyt puuttua muihin ongelmiin tarkistusten avulla.
EnglishThis means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.
Meidän on siis tehtävä entistä enemmän onnettomuuksien seurauksien korjaamiseksi.
EnglishLet me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
Haluan korostaa, ettei kukaan halua käyttää aborttia perhesuunnittelun välineenä.
EnglishThis agreement requires all parties to settle their differences by peaceful means.
Sopimus velvoittaa kaikki osapuolet ratkaisemaan erimielisyydet rauhanomaisesti.
EnglishIt means that with the double-click, he or she will review the order correctly.
Se merkitsee sitä, että hän voi tarkastella tilausta oikein kaksoinapsautuksella.
EnglishThis means that additional resources will be needed to finance a new objective.
Se merkitsee sitä, että tarvitaan lisäresursseja uuden tavoitteen rahoittamiseen.
EnglishIf peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
Jos rauha halutaan saavuttaa poliittisin keinoin, sotilasvoimien on vetäydyttävä.
EnglishPresident Mugabe is battling to hold on to power using all means at his disposal.
Presidentti Mugabe taistelee kaikin käytössään olevin keinoin pysyäkseen vallassa.
EnglishThis means that we must also ask ourselves whether we are prepared to do that.
Meidän on näin ollen myös kysyttävä itseltämme, olemmeko valmiit tekemään näin.
EnglishThe EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
EU:lla on tavat ja keinot vaikuttaa Turkkiin tällaisen toiminnan lopettamiseksi.
EnglishThat is a problem, because it means the country is becoming more and more unstable.
Tämä on ongelma, sillä se merkitsee, että maasta on tulossa entistä epävakaampi.
EnglishOnce again, the compromise arrived at means that there will be no conciliation.
Saavutettu kompromissi merkitsee jälleen kerran sitä, että sovittelua ei tule.
EnglishThat means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
Tämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
EnglishFirstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
Ensiksikin aina on kyse uudesta rahastosta, jolloin yksi vuosi aina menetetään.
EnglishGovernance means no more and no less.
Tästähän hallinnoinnissa on pohjimmiltaan kyse, ei sen enemmästä eikä vähemmästä.