Como se fala "legal instrument" em finlandês

EN

"legal instrument" em finlandês

EN legal instrument
volume_up
{substantivo}

1. jurídico

legal instrument

Sinônimos (inglês) para "legal instrument":

legal instrument

Traduções parecidas para legal instrument em Finlandês

legal adjetivo
instrument substantivo
to instrument verbo
Finnish

Exemplos de uso para "legal instrument" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever, I am very happy that this legal instrument has finally been adopted.
Olen kuitenkin hyvin iloinen siitä, että tämä säädös on vihdoin annettu.
EnglishFinally, as Mrs Hazan said, this is the first instrument on legal immigration.
Kuten jäsen Hazan totesi, tämä on ensimmäinen laillista maahanmuuttoa käsittelevä säädös.
EnglishThat is why the legal instrument that embraces them needs to be of a horizontal nature.
Tämän vuoksi toimenpiteet kokoavan oikeudellisen välineen on oltava horisontaalinen.
EnglishThe Community has a powerful legal instrument which needs to be implemented correctly.
Yhteisöllä on tehokas oikeudellinen väline, joka on pantava asianmukaisesti täytäntöön.
EnglishDo we have to create a new legal basis for the instrument each time?
Onko meidän luotava joka kerran uusi oikeusperusta kulloistakin välinettä varten?
EnglishThe discussion about the legal instrument is therefore completely superfluous.
Keskustelu lainsäädännöllisestä välineestä on siis täysin tarpeeton.
EnglishAt present there is no legal instrument at European level for flood risk protection.
Tähän mennessä EU:n tasolla ei ole ollut oikeudellista välinettä tulvariskeiltä suojautumiseksi.
EnglishThe difference of opinion was on the legal instrument that would best meet the objectives.
Mielipide-ero koski sitä oikeudellista välinettä, jolla parhaiten päästäisiin tavoitteisiin.
EnglishIn July 2001 Parliament and the Council adopted the legal instrument and its financial envelope.
Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen ja sen rahoituskehyksen heinäkuussa 2001.
EnglishThis legal instrument will also help to counter a trend which I view with increasing scepticism.
Tämä säädös auttaa myös tukahduttamaan suuntausta, johon suhtaudun yhä epäluuloisemmin.
EnglishWe have a common legal instrument, expiring in 2013, and we have a mid-term review.
Meillä on nyt yleisluonteinen säädös, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2013 ja josta tehdään väliarvio.
EnglishIf possible, all safeguards for profiling should be drawn together in a single legal instrument.
Jos mahdollista, kaikki profilointiin liittyvät suojatoimet tulisi koota yhteen säädökseen.
EnglishBut equally worker co-determination cannot be circumvented by means of a European legal instrument.
Mutta työntekijöiden myötämääräämistä ei saa ohittaa eurooppalaisen oikeusvälineen avulla.
EnglishIt will be the first legal instrument to set a limit on concentrations of a carcinogenic substance.
Ensimmäistä kertaa säädetään raja-arvo syöpää aiheuttavalle aineelle.
EnglishThere should not, therefore, be a legal basis for this instrument that could make this compulsory.
Näin ollen tällä välineellä ei saisi olla oikeusperustaa, joka voisi tehdä tästä pakollista.
EnglishThe only legal instrument in relation to human rights in Europe is the European Convention on Human Rights.
Ainoa ihmisoikeuksia Euroopassa koskeva oikeusväline on Euroopan ihmisoikeussopimus.
EnglishSincere thanks once again for this fine work on a hopefully good European legal instrument.
Vilpittömät kiitokset jälleen kerran tästä hyvästä työstä toivottavasti hyvän EU:n säädöksen osalta.
EnglishIt is not a legal instrument for solving the various legal issues connected with the Internet.
Se ei ole lainsäädännöllinen väline Internetiin liittyvien laillisten kysymysten ratkaisemiseksi.
EnglishDo we then enforce the legal instrument, is this what you want?
Onko tämä sellaista oikeudellisen välineen käyttöä, mitä haluatte?
EnglishThe aim is to ensure continuity in this area until a new legal instrument enters into force.
Tavoitteena on varmistaa jatkuvuus tällä alalla siihen asti, kunnes uusi oikeusväline tulee voimaan.