Como se fala "interpersonal" em finlandês

EN

"interpersonal" em finlandês

EN interpersonal
volume_up
{adjetivo}

interpersonal
interpersonal

Exemplos de uso para "interpersonal" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishA whole series of personal and interpersonal relationships have been greatly disturbed.
Monien henkilökohtaisten ja ihmisten välisten suhteiden merkitys on käsitetty väärin.
EnglishThese agreements will make both business traffic and interpersonal contact considerably easier.
Nämä sopimukset helpottavat huomattavasti sekä liikematkailua että yksilöiden välistä yhteydenpitoa.
EnglishA major focus of this programme is also to train young people to develop their interpersonal skills.
Tämän ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on lisäksi opettaa nuoria kehittämään ihmissuhdetaitojaan.
EnglishIt creates and maintains interpersonal relationships.
Se luo ja ylläpitää ihmisten välisiä suhteita.
EnglishStaying in regular personal contact with imprisoned mothers is vital for their future lives and future interpersonal relations.
Säännöllisen yhteyden pitäminen vankilassa olevaan äitiin on hyvin tärkeää lapsen tulevan elämän ja tulevien ihmissuhteiden kannalta.
EnglishIt will help people to learn to cope with difficult situations, conflict or stressful conditions and to form better interpersonal relations.
Näin autetaan ihmisiä selviytymään vaikeista tilanteista, konflikteista tai stressitilanteista ja luomaan parempia ihmissuhteita.
EnglishIn the Forum for Life young people learn responsibility and generosity and gain experience in building interpersonal relationships.
Forum for Life -järjestössä nuoret oppivat ottamaan vastuuta ja toimimaan jalomielisesti, ja he saavat kokemusta ihmissuhteiden luomisesta.
EnglishGood interpersonal skills
EnglishI would add a fourth consolidating element to this dynamic, in the form of interpersonal relations and the political will that influences them.
Haluaisin lisätä näihin muutosvoimiin vielä neljännen elementin eli ihmistenväliset suhteet ja niihin vaikuttavan poliittisen tahdon.
EnglishEU-Russia visa policy is an important instrument for deepening interpersonal relations and enabling Russia to move closer to the EU.
EU:n ja Venäjän viisumipolitiikka on tärkeä väline, jolla voidaan syventää ihmisten välisiä suhteita ja mahdollistaa Venäjän ja EU:n lähentyminen.
EnglishThe most important issue, however, is developing mature interpersonal relationships in the family, at work, in society and in international relations.
Tärkeintä ovat kuitenkin ihmisten väliset kypsät suhteet perheessä, työpaikalla, yhteiskunnassa ja kansainvälisessä kanssakäymisessä.
EnglishCommissioner Monti, the principle of competition cannot be applied to interpersonal relationships: postal services must be improved, not run down.
Arvoisa komission jäsen Monti, kilpailuperiaate ei sovi ihmisten välisiin suhteisiin, siksi postipalveluja on kehitettävä eikä ajettava alas.
EnglishLadies and gentlemen, we are legislating in a field which is fundamental to the future of our interpersonal, economic and commercial relations.
Hyvät jäsenet, olemme luomassa lainsäädäntöä alueella, joka on keskeinen henkilökohtaisten, taloudellisten ja kaupallisten suhteidemme tulevaisuuden kannalta.
EnglishAcquiring linguistic competence should be instrumental in improving one's qualifications, finding a better job or acquiring new interpersonal contacts.
Kielitaidon hankkimisen on oltava keskeinen tekijä pätevyyden kehittämisessä, paremman työpaikan löytämisessä ja uusien henkilökohtaisten yhteyksien luomisessa.
English. – Gender equality in the European Union is viewed as a democratic value, freedom of self-expression and the basis of fully fledged interpersonal relations.
   – Sukupuolten tasa-arvo nähdään Euroopan unionissa demokraattisena arvona, itseilmaisun vapautena ja täysipainoisten henkilökohtaisten suhteiden pohjana.
EnglishThe future of our children, ensuring they can develop properly, is the issue that determines the future of our continent as regards proper interpersonal relationships.
Lastemme tulevaisuus, jossa taataan, että he voivat kehittyä oikein, on asia, joka määrää mantereemme tulevaisuuden ihmisten välisten oikeiden suhteiden osalta.
EnglishFirst of all, of course, this is a matter of interpersonal involvement, or proximity to the people - as we have always said in the context of our elections - and of solidarity.
Ensinnäkin kyse on tietenkin ihmisten välisistä suhteista tai ihmisten lähellä olemisesta, kuten toteamme aina vaalien yhteydessä, sekä yhteenkuuluvuudesta.
EnglishThis will facilitate interpersonal contact, extend business possibilities and create conditions for the residents of the region to get to know the European Union better.
Sillä edistetään ihmisten välisiä yhteyksiä, laajennetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja luodaan alueen asukkaille edellytykset oppia tuntemaan Euroopan unionia paremmin.
EnglishI firmly believe that the Bible has a great deal to teach us about interpersonal relationships, and feel I have to point out that mankind, both men and women, is made in God's image.
Vakaumukseni mukaan muistutan Raamatun merkityksestä ihmisten välisissä suhteissa. En voi jättää mainitsematta sitä, että ihminen, sekä mies että nainen, on luotu Jumalan kuvaksi.
EnglishI am sure that unhindered interpersonal contact is the best way to give young Russians, in particular, a real picture of the life and ideas of Europeans and our intentions towards Russia.
Olen varma, että ihmisten välinen esteetön yhteys on paras tapa antaa erityisesti nuorille venäläisille oikea kuva eurooppalaisten elämästä ja ajatuksista ja aikomuksistamme Venäjää kohti.