EN ground
volume_up
{substantivo}

1. geral

ground (também: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {subst.}
The European area must also be established with the actors who are present on the ground.
Eurooppalainen alue on perustettava myös yhdessä paikalla olevien toimijoiden kanssa.
This area is an important spawning ground, rich in juvenile fish.
Tämä alue on merkittävä kutualue, ja siellä on runsaasti nuoria kaloja.
Europe is a big market but it is not a dumping ground and Mrs Ferrer has made a very good case.
Eurooppa on suuri markkina-alue, mutta ei mikään polkymyyntikenttä, ja Ferrer on puhunut asiaa.
ground (também: country, dirt, earth, land)
volume_up
maa {subst.}
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Galileo muodostuu 30 satelliitin verkostosta ja maa-asemainfrastruktuurista.
Our system is slightly better because it uses ground stations.
Tämä järjestelmä on hiukkasen parempi, koska se käsittelee maa-asemia.
The ground was literally shaking under our feet.
Maa kirjaimellisesti tärisi jalkojemme alla.
ground (também: cause, matter, motive, occasion)
volume_up
aihe {subst.}
Subject: Discrimination on the grounds of sexual orientation in the granting of visas
Aihe: Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä viisumien myöntämisessä
Aihe: Väkivalta jalkapallostadionilla
Subject: Religious discrimination Can the Commission confirm that Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of religion?
Aihe: Uskontoon perustuva syrjintä Voiko komissio vahvistaa, että Amsterdamin sopimuksen 13 artikla kieltää uskontoon perustuvan syrjinnän?
ground (também: bed, court, field, pad)
volume_up
kenttä {subst.}
ground (também: earth)
volume_up
maanpinta {subst.}
ground
volume_up
maapohja {subst.}

2. "grounds"

ground (também: blame, cause, excuse, fault)
volume_up
syy {subst.}
This alone would have been sufficient grounds for voting against this report.
Tämä olisi pelkästään ollut riittävä syy äänestää tätä mietintöä vastaan.
New office technologies cannot be used as grounds for the lack of transparency either.
Uusi toimistotekniikkakaan ei voi olla avoimuutta estävä syy.
In 1999 there were good grounds for suspecting that the war was not only about Kosovo.
Vuonna 1999 oli hyvä syy arvella, ettei sodassa ollut kyse pelkästään Kosovosta.
ground (também: cause, foundation, premise, principle)
volume_up
peruste {subst.}
Failure or negligence at this stage will always form grounds for taking the matter to court.
Epäonnistuminen tai laiminlyönti tässä ovat aina peruste asian viemiselle oikeuteen.
In a civilised society, offence can never be grounds for violence.
Sivistyneessä yhteiskunnassa loukkaus ei voi koskaan olla väkivallan peruste.
I do not think that a wave of hysteria is sufficient grounds for legislation by the European Commission.
Mielestäni hysterian puhkeaminen ei ole Euroopan komissiolle riittävä peruste lakien säätämiseen.
ground (também: argument, explanation, plea, rationale)
volume_up
perustelu {subst.}

3. Arte

ground
volume_up
pohja {subst.}
I think that both sides need, first of all, to find common ground on understanding what is involved in achieving this objective.
Minusta kummallakin puolella on ennen kaikkea löydettävä yhteinen pohja yhteisymmärrykselle siitä, mitä tämän tavoitteen saavuttamiseen kuuluu.
Even if animal husbandry were to become much less intensive, it would still be over 20 years before the surface and ground waters in the EU were even reasonably healthy again.
Vaikka tehokarjatalous vähenisikin voimakkaasti, kestäisi vielä yli 20 vuotta ennen kuin EU: n pohja- ja pintavedet olisivat edes kutakuinkin terveitä.
ground
volume_up
tausta {subst.}

4. figurativo

ground
volume_up
maaperä {subst.} [fig.]
Poverty, Mr President, is the breeding ground for violence and terrorism.
Arvoisa puhemies, köyhyys on maaperä, joka ruokkii väkivaltaa ja terrorismia.
It is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Se on maaperä, jossa seksiturismi ja lasten hyväksikäyttö kukoistavat.
The textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Euroopan tekstiiliteollisuus on myös tässä suhteessa suotuisa maaperä.
ground
volume_up
alusta {subst.} [fig.]
Our fishing fleet, which comprises around fifty vessels, has been all but grounded for the last two years.
Puolisensataa alusta käsittävän kalastuslaivastomme toiminta on ollut käytännöllisesti katsoen pysähdyksissä kahtena viime vuonna.
From the outset of the conflict, the European Commission has been very active on the ground, supporting our partners and their people when they most needed us.
Konfliktin alusta alkaen Euroopan komissio on ollut käytännön toimissa erittäin aktiivinen ja tukenut kumppanimaitamme ja niiden kansalaisia silloin, kun he ovat eniten apuamme tarvinneet.
ground
volume_up
perusta kasvupohja {subst.} [fig.]

5. eletrônica, Inglês Americano

ground (também: earth)
volume_up
maajohdin {subst.}

6. Inglês Americano

ground
volume_up
maadoitus {subst.}
ground
volume_up
maajohto {subst.}

7. Inglês Britânico

ground (também: floor)
volume_up
lattia {subst.}

Exemplos de uso para "ground" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTheir application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
Rajoitusten soveltaminen alueella vaikuttaa usein epäselvältä ja kohtuuttomalta.
EnglishA constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
Perustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
EnglishWe are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
On kuitenkin selvä, että haluamme nähdä konkreettisempia tuloksia paikan päällä.
EnglishMr Mugabe has broken promise after promise and driven his country into the ground.
Robert Mugabe on rikkonut lupauksen toisensa jälkeen ja ajanut maansa perikatoon.
EnglishPart of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
Osittain ongelma johtuu siitä, että alueella on edelleen liian vähän joukkoja.
EnglishBut such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Toistaiseksi kuitenkaan mitään tämän suuntaista kehitystä ei ole havaittavissa.
EnglishI do not want to see our moon becoming the favourite stamping ground of Mr Malerba.
Toivon, ettei tällaisesta kuusta tule myöhemmin Franco Malerban suosikkipaikkaa.
EnglishYes, Nairobi was 'a step forward' in preparing the ground. That is what you said.
Nairobissa otettiin todellakin askel eteenpäin valmisteluissa, näinhän te sanoitte.
EnglishOn the ground we have also had some developments in competition law recently.
Myös kilpailulainsäädännössä on viime aikoina saavutettu jonkin verran kehitystä.
EnglishIt is a pity, but it is the fault of all the political parties on the ground.
Se on vahinko, mutta se on kaikkien siellä olevien poliittisten puolueiden syytä.
EnglishHow, exactly, is it going to operate on the ground to promote this learning?
Miten sen on tarkalleen ottaen tarkoitus toimia kielten oppimisen edistämiseksi?
EnglishClearly, at this moment in time, Britain will not accept this basic ground rule.
Britannia ei tietenkään tällä hetkellä suostu hyväksymään tätä perussääntöä.
EnglishAt present, as Europeans, we need to clarify our commitments on the ground.
Meidän on nyt eurooppalaisina täsmennettävä, mitä tarkoitamme sitoutumisellamme.
EnglishThe EU needs modern ground rules and the Treaty of Lisbon will provide us with them.
EU tarvitsee nykyaikaisia perussääntöjä, ja Lissabonin sopimus antaa ne meille.
EnglishThe police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliisi löysi hänet istuma-asentoon haudattuna kaksi metriä maanpinnan alapuolelta.
EnglishYou are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
Jälkeenpäin ette ole valmis edes yrittämään yhteistoimintaa Albanian suhteen.
EnglishFirst, we should stake out the ground for a broader transatlantic partnership.
Ensiksi meidän pitää paaluttaa pohjaa laajemmalle transatlanttiselle kumppanuudelle.
EnglishPeaceful demonstrators were beaten to the ground and then hauled before the courts.
Rauhanomaiset mielenosoittajat hakattiin katuun ja raahattiin oikeuden eteen.
EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Ruohonjuuritasolla toimivat järjestöt varoittavat meitä etnisen konfliktin vaarasta.
EnglishGenetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful.
Geenitekniikka on uraauurtava tieteen ala, ja se on mielestäni erittäin hyödyllinen.