EN fork
volume_up
{substantivo}

fork (também: arm, branch, limb, prong)
volume_up
haara {subst.}
fork (também: crossroads, crotch)
volume_up
tienhaara {subst.}
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, our debate today marks a fork in the road between two crucial principles.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, tämänpäiväinen keskustelumme on tienhaara kahden ratkaisevan periaatteen välisellä matkalla.
fork (também: swallowtail)
volume_up
haarukka {subst.}
fork
volume_up
talikko {subst.}
fork (também: pitchfork)
volume_up
hanko {subst.}

Sinônimos (inglês) para "fork":

fork

Exemplos de uso para "fork" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnimal welfare forms an essential part of this quality which extends from farm to fork.
Eläinten hyvinvointi on olennainen osa laatua, joka ulottuu ladosta lautaselle.
EnglishSo do not have just one prong on your fork: it is time to have two prongs.
Toimintamallia on siis muutettava yksisuuntaisesta ajattelutavasta kaksisuuntaiseksi.
EnglishI do not wish to suggest that we should suddenly have to fork out this money.
Se ei tarkoita sitä, että meidän pitää nyt yhtäkkiä maksaa kulut.
EnglishEvery step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.
Alan tuotantoketjun jokainen vaihe on säännelty "maatilalta ruokapöytään".
EnglishWe have a 'farm to fork' approach, covering every stage from the farm to the consumer's table.
Me kannatamme ”maatilalta ruokapöytään” -lähestymistapaa, joka kattaa kaikki vaiheet pellolta kuluttajan pöytään saakka.
EnglishAnd about a second after I took the picture, they came together in the fork of the tree and they kissed and embraced each other.
Sekunnin kuluttua kuvan ottamisesta ne kohtasivat puunhaarassa ja suutelivat ja halivat toisiaan.
EnglishAt the General Assembly last September the Secretary-General characterised the position to which the UN had come as ‘a fork in the road’.
YK:n yleiskokouksessa viime syyskuussa hän totesi YK:n omaksuman kannan muistuttavan tienhaaraa.
EnglishHence, it is vital to ensure that agricultural products can be traced from farm to fork at European level.
On siis ratkaisevan tärkeää varmistaa, että maataloustuotteiden kulkureitti voidaan jäljittää pellolta pöytään unionin tasolla.
EnglishThe label only comes along when the fork is poised; but the best solution would be to label when the pitchfork is poised.
Etiketti on hyödyllinen vasta ruokapöydässä, ja oikea ratkaisu olisi se, että asiat olisivat kunnossa jo navetassa!
EnglishThis is an example of the implementation of the farm-to-fork approach highlighted in the White Paper on Food Safety.
Tämä on esimerkki maatilalta ruokapöytään -lähestymistavasta, jota korostettiin elintarviketurvallisuutta koskevassa vihreässä kirjassa.
EnglishAmerican taxpayers are going to have to fork out more than USD 1 000 billion to pay off the bad credits of the financial world.
Amerikkalaiset veronmaksajat joutuvat pulittamaan yli 1 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria maksaakseen rahoitusalan luottotappiot.
EnglishHamas, in particular, will have to become aware of the fork in the road and come to a decision as to which path it wants to take in future.
Erityisesti Hamasin on tiedostettava olevansa valintatilanteessa ja päätettävä, mille tielle se lähtee tulevaisuudessa.
EnglishWe responded with the integrated ‘farm-to-fork’ strategy, alongside measures such as the European Food Safety Agency.
Vastasimme tarpeeseen luomalla yhtenäisen pellolta pöytään -strategian, jota täydennettiin Euroopan elintarvikeviraston perustamisen kaltaisilla toimilla.
EnglishIn particular, the necessity for food traceability from farm to fork and for rapid and transparent exchange of information has been confirmed.
Erityisesti on vahvistunut tarve elintarvikkeiden jäljittämiseen maatilalta ruokapöytään ja nopeaan ja avoimeen tietojenvaihtoon.
EnglishIn my opinion, the road from the laboratory to the knife and fork of the European consumer is still long, because there are still too many question marks.
Mielestäni matka laboratorioista eurooppalaisen kuluttajan lautaselle on vielä pitkä, koska kysymysmerkkejä on vielä liikaa.
Englishit is absolutely vital for there to be a coordinated European plan and integrated interventions in the food sector, from the farm to the fork.
on täysin välttämätöntä ottaa käyttöön koordinoitu eurooppalainen suunnitelma ja integroituja toimia, jotka kattavat elintarvikealan maatilalta pöytään.
EnglishWe have come to a fork in the road where we must decide whether or not territorial cohesion and true sustainable development are the symbols of European policy.
Olemme tulleet tienhaaraan, jossa meidän on päätettävä, ovatko alueellinen koheesio ja aito kestävä kehitys EU:n politiikan symboleita.
EnglishWhen we talk of transparency in the food chain, that applies from the hayfork to the table fork and consumer protection therefore logically starts with feedingstuffs.
Kun puhumme ravintoketjun avoimuudesta, se koskee kaikkea talikosta haarukkaan, ja siten kuluttajansuoja alkaa johdonmukaisesti rehusta.
EnglishTherefore, this agency must also, other than resolving all those problems, ensure food safety from the farm to the fork.
Sen lisäksi, että viranomaisen on ratkaistava kaikki nämä asiat, sen on siis myös taattava elintarvikkeiden turvallisuus aina sadonkorjuusta lähtien, kunnes ne päätyvät lautasillemme.
EnglishThe Union has been advocating the capacity for monitoring types of food 'from field to fork', but it is essential to recognise that there is still a lot to do.
Unioni on edistänyt valmiutta valvoa niin sanottuja pellosta pöytään -elintarvikkeita, mutta on tärkeää tunnustaa, että tehtävää on vielä paljon.