Como se fala "core" em finlandês

EN

"core" em finlandês

volume_up
core {subst.}

EN core
volume_up
{substantivo}

1. geral

core (também: center, centre, crux, essence)
volume_up
ydin {subst.}
It is this respect which is the core of human dignity, and it is the core of tolerance.
Tämä kunnioitus on ihmisarvon ydin, ja se on suvaitsevaisuuden ydin.
The core of the InstaLoad technology is the individual battery contact assembly.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
The core of the InstaLoad technology is the individual battery contacts assembly.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
core (também: cadre)
The letter from Chancellor Kohl and President Chirac shows that the hard core of Europe wants to mark time: no further steps on the way to a federal Europe.
Kohlin ja Chiracin kirjeestä ilmenee, että Euroopan kiinteä ydinjoukko tahtoo jäädä odottamaan paikalleen: tästä ei päästä yhtään askelta eteenpäin Euroopan federaation tiellä.
Whilst large sectors of society, young people in particular, want modernisation and freedom, the hard core in power is clinging to medieval ideas and repressive practices.
Vaikka suuri osa yhteiskunnasta ja erityisesti nuoret haluavat nykyaikaistamista ja vapautta, valtaapitävien ydinjoukko pitää tiukasti kiinni keskiaikaisista ajatuksista ja sortotoimistaan.
core (também: heart, wick, ticker, bosom)
volume_up
sydän {subst.}
core (também: center, centre, heart, inner city)
volume_up
keskusta {subst.}
core (também: essence)
volume_up
A ja O [exp. idiomática]

2. botânica

core
Roots emerge, growth occurs, and a core of strength ensures survival.
Sitten kasvavat juuret, puu kasvaa, ja vahva siemenkota varmistaa eloonjäämisen.
What would be better by far is if you were to come to an agreement with ourselves on the alternative compromise, symbolised by the core of this apple.
Paljon parempi olisi, jos pääsisimme nyt keskenämme sopuun vaihtoehdoksi esitetystä kompromissista, jota symboloi tämän omenan siemenkota.
core
volume_up
kara {subst.}

3. TI

core

Exemplos de uso para "core" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIndeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
Se onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
EnglishThe notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.
Ajatus suljetusta puolustusytimestä on kummallinen, hämmentävä ja jopa pelottava.
EnglishThis forms the core of what NATO and the Western allies are currently fighting for.
Tällainen on NATOn, läntisen sotilasliiton tämänhetkisten ponnistelujen tavoite.
EnglishFundamental human rights are a core part of the European Union's role and identity.
Perusihmisoikeudet ovat keskeinen osa Euroopan unionin roolia ja identiteettiä.
EnglishWe are already engaged in drawing up a common core curriculum for border guards.
Olemme jo sitoutuneet laatimaan rajavalvojien yhteisen koulutussuunnitelman.
EnglishThe Council has attacked the position of the Parliament at its core and damaged it!
Tältä osin neuvosto on kajonnut parlamentin lausunnon ytimeen ja turmellut sen!
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Haluaisin mainita viisi keskeistä aihetta, jotka ovat todella tärkeitä ryhmällemme.
EnglishHis report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
Siinä on pyritty käsittelemään todellisia huolta aiheuttavia ydinkysymyksiä.
EnglishFinally, the second pillar must become the core component of agricultural reform.
Lopuksi totean että toinen pilari on asetettava avainasemaan maatalousuudistuksessa.
EnglishThese standards draw on the Core Principles for Systemically Important Payment
Standardi perustuu Core Principles for Systemically Important Payment Systems
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
ALDE-ryhmän keskeisin tarkistus koskee Euroopan potilasasiamiehen perustamista.
EnglishI am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
En väitä, että olemme samaa mieltä kaikesta, mutta kannatamme sen keskeistä sisältöä.
EnglishI would like to focus on two core issues to which I was committed as the rapporteur.
Haluan keskittyä kahteen ydinkysymykseen, joihin olen esittelijänä sitoutunut.
EnglishThis event struck the very core of the men and women of Peru, who cannot believe it.
Tämä tuntui oudolta jopa perulaisista, jotka eivät voi uskoa tapahtunutta todeksi.
EnglishFunding is a core issue and there must be agreement on the financial perspective.
Rahoitus on ydinkysymys, ja rahoitusnäkymistä on päästävä yksimielisyyteen.
EnglishThe European Fundamental Rights Agency monitors respect for the Union’s core values.
Euroopan yhteisön perusoikeusvirasto valvoo EU:n perusarvojen kunnioittamista.
EnglishI think it is crucial that domestic workers have a right to core labour standards.
Minusta on ratkaisevan tärkeää, että kotityöntekijöillä on oikeus perustyönormeihin.
EnglishThe core of European social policy is having a thriving and active economy.
Eurooppalaisen sosiaalipolitiikan ytimessä on kukoistava ja aktiivinen talous.
EnglishShould we not also build the local police, as well as a core of military forces?
Eikö meidän myös pitäisi kehittää paikallisia poliisivoimia ja puolustusvoimien ydintä?
EnglishHow will the Commission ensure that the core negotiations are focused on development?
Kuinka komissio varmistaa, että neuvotteluissa keskitytään kehityskysymyksiin?