Como se fala "committal" em finlandês

EN

"committal" em finlandês

EN committal
volume_up
{substantivo}

committal
volume_up
passitus {subst.}

Sinônimos (inglês) para "committal":

committal

Exemplos de uso para "committal" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever, as a result of compromises, paragraph 8 has become too ambiguous and non-committal.
Kompromissien vuoksi 8 kohdasta tuli kuitenkin liian epämääräinen ja varovainen.
EnglishI also clearly heard Mr Gauzès's recommendation, which was both non-committal and clear.
Kuulin myös Jean-Paul Gauzèsin suosituksen, joka oli omaehtoinen ja selkeä.
EnglishHowever, with this non-committal pie-in-the-sky approach, we will not make any headway in Europe.
Tällä epämääräisellä kuu taivaalta -lähestymistavalla me emme kuitenkaan edisty EU:ssa.
EnglishIn practice, this method is apparently too non-committal and is also not very well-defined.
Käytännössä menetelmä ei ilmeisesti ole riittävän sitova eikä sitä ole myöskään määritelty tarkkaan.
EnglishBut if we did hold the meeting, it would simply be an informal and non-committal exchange of views.
Mutta mikäli sellainen kokous pidettäisiin, se olisi puhtaasti epävirallinen, eikä velvoittaisi mihinkään.
EnglishHowever, what can we do with something so non-committal?
Mitä kuitenkaan teemme jollain näin epämääräisellä?
EnglishIf we take that into account, we can no longer debate in a non-committal way on the Union' s development policy.
Jos tarkastelemme tätä asiaa, emme voi enää keskustella vapaasti unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta.
EnglishIt will certainly not be a non-committal exercise that will be undertaken by the Convention next year.
Toisin sanoen, valmistelukunnan ensi vuodeksi saama tehtävä ei missään nimessä ole mikään irrallinen harjoitus ilman velvoitteita.
EnglishAction plans cannot be non-committal.
Toimintasuunnitelmat eivät voi olla irrallisia.
EnglishI am against warning labels applied indiscriminately, as I consider it non-committal, as well as falling outside the EU's competence.
Vastustan varoitusetikettien umpimähkäistä käyttöä, koska se ei sido mihinkään eikä kuulu EU:n toimivaltuuksiin.
EnglishAs they must be available for the courts, they are held in committal prisons where conditions are cramped and unsanitary.
Koska heidän on oltava tuomioistuinten ulottuvilla, heitä pidetään tutkintavankiloissa ahtaissa ja epähygieenisissä oloissa.
EnglishIt is very non-committal.
EnglishFinally, the pact for the euro is much too non-committal to cause destitute countries to implement far-reaching real economic reforms.
Lopuksi eurosopimus on aivan liian epämääräinen, jotta sillä saataisiin valtiot panemaan täytäntöön kauaskantoisia talousuudistuksia.
EnglishBudgetary consolidation is too lax, governance too non-committal, the euro pact too weak and national interest still too strong.
Talouden vakauttaminen on liian leväperäistä, hallinto liian sitoutumatonta, Euro Plus -sopimus liian heikko ja kansalliset edut ovat edelleen liian vahvoja.
EnglishThis will encourage a non-committal attitude and will certainly do nothing to increase transparency from the citizens' perspective.
Suositusten antaminen merkitsee käytännössä sitä, että jäsenvaltioiden ei tarvitse tehdä sitoumuksia, eikä se varmasti selkeytä tilannetta kansalaisillekaan.
EnglishI support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.
Tuen Euroopan teemavuoden aloitetta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että se on liian pidättyväinen ja että se ei liity tarpeeksi sosiaalipolitiikkaan.
EnglishThe rapporteur attempts to make the reception scheme less non-committal, and I support him on that, but solidarity is not given any financial leverage.
Esittelijä yrittää tehdä vastaanottojärjestelmästä sitovamman, ja tuen häntä siinä, mutta yhteisvastuullisuus ei saa konkreettista rahoitusta.
EnglishI have heard many speeches - you are the 32nd Head of Government that I have witnessed - but I have rarely heard anything so non-committal in content.
Olen kuullut monia puheita - olette 32. hallituksen päämies jonka olen nähnyt - mutta olen harvoin kuullut mitään sisällöltään niin epämääräistä.
EnglishHowever, I think that we, as politicians, should not simply confine ourselves to a few non-committal words of moral support or criticism of the London Convention.
Mielestäni meidän ei poliitikkoina kuitenkaan pidä rajoittua pidättyväisiin sanoihin moraalisesta tuesta tai Lontoon yleissopimuksen arvosteluun.
EnglishI wish to remain non-committal, and I trust that the wording of the proposal for a regulation, based on a text already adopted in the Klaß report, is non-committal.
Haluan pysyä neutraalina, ja oletan, että asetusehdotuksen sanamuoto, joka perustuu Christa Klaßin mietinnössä jo hyväksyttyyn tekstiin, on neutraali.