Como se fala "agency work" em finlandês

EN

"agency work" em finlandês

Veja exemplos com "agency work" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para agency work em Finlandês

agency substantivo
work substantivo
to work verbo

Exemplos de uso para "agency work" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOnce again, the focus has been on the Agency's work, and that is good.
Työ on vielä kerran kohdentanut keskuksen työtä ja sen se on tehnyt hyvin.
EnglishIn 2010 the Agency adopted its multiannual work programme for 2011-2015.
Vuonna 2010 virasto hyväksyi vuosien 2011-2015 monivuotisen työohjelman.
EnglishThis important agreement will enable the Agency to work to the best of its capabilities.
Tämä tärkeä sopimus antaa perusoikeusvirastolle mahdollisuuden toimia parhaan kykynsä mukaan.
English. - (PL) The Agency's work programme for 2010 is a matter of some concern to me.
Viraston vuoden 2010 työohjelma on mielestäni hieman huolestuttava.
EnglishThis applies to matters such as temporary agency work.
Kyse on esimerkiksi henkilöstönvuokrausyritysten tarjoamista tilapäisistä töistä.
EnglishIt will improve the social acceptance of temporary agency work and will make it more attractive.
Sillä parannetaan vuokratyön sosiaalista hyväksyttävyyttä ja tehdään siitä houkuttelevampaa.
EnglishTemporary agency work is making an increasing contribution to this process.
Kasvussa olevalla vuokratyöllä autetaan tätä kehitystä.
EnglishTemporary agency work is becoming increasingly widespread, and thus it is very important that it be regulated.
Vuokratyö on entistä yleisempää, minkä vuoksi on hyvin tärkeää säännellä sitä.
EnglishWe believe that joint deployment plans are important for the effectiveness of the agency's work.
Olemme sitä mieltä, että yhteiskäyttösuunnitelmat ovat tärkeitä viraston toiminnan tehokkuuden kannalta.
EnglishThis directive's implementation will clearly worsen the general situation regarding temporary agency work in Finland.
Direktiivin toimeenpano huonontaa selkeästi vuokratyön kokonaistilannetta Suomessa.
EnglishThe Agency will work for the benefit of the Member States, where levels of information security vary considerably.
Virasto palvelee jäsenvaltioita, joiden tietoturvataso on hyvin erilainen.
English. - I support the Directive on temporary agency work.
kirjallinen. - (EN) Kannatan vuokratyödirektiiviä.
EnglishIt is now up to the Member State governments to lay the groundwork for this new agency to work.
Jäsenvaltioiden hallitusten vastuulla on nyt perustyön tekeminen tämän uuden viraston saattamiseksi toimintakuntoon.
EnglishUnfortunately, this proposal for a directive on temporary agency work will take us even further away from our objective.
Valitettavasti tämä esitys vuokratyödirektiiviksi vie meidät yhä kauemmaksi päämäärästämme.
EnglishThe present draft report on temporary agency work shows how difficult it is to make progress in this field.
Käsiteltävänä oleva mietintöluonnos, joka koskee vuokratyövoimaa, osoittaa, miten vaikeaa alalla on edistyä.
English(DE) Mr President, as we all know, temporary agency work in the European Union is undergoing an enormous increase.
(DE) Arvoisa puhemies, kuten me kaikki tiedämme, vuokratyö Euroopan unionissa on valtavassa kasvussa.
EnglishWe support the amendments that redefine temporary agency work, the user company and the temporary work agency.
Kannatamme tarkistuksia, joissa määritellään uudelleen vuokratyö, käyttäjäyritys ja työvoimanvuokrausalan yritys.
EnglishIn addition, surveys of all of those who make use of the agency's work also contain many references to the overlaps.
Myös tutkimuksissa, jotka koskevat virastojen työtä hyödyntäviä tahoja, viitataan useasti päällekkäisyyksiin.
EnglishCommissioner Bonino told us the week after the parliamentary elections that she didn't think an agency would work out.
Komission jäsen Bonino kertoi meille viikko parlamenttivaalien jälkeen olevansa toimiston perustamista vastaan.
EnglishI agree with the amendment extending the scope for lifting restrictions and prohibitions on temporary agency work.
Olen samaa mieltä tarkistuksesta, jolla lisätään mahdollisuuksia vuokratyön rajoitusten ja kieltojen poistamiseksi.

Aprenda outras palavras

English
  • agency work

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Inglês-Português.