Como se fala "agencies" em finlandês

EN

"agencies" em finlandês

volume_up
agency {subst.}

EN agencies
volume_up
{plural}

agencies (também: institutions, departments)
These rating agencies openly serve the interests of international speculators.
Kyseiset laitokset ajavat avoimesti kansainvälisten keinottelijoiden etuja.
Another astounding thing is the times at which these agencies become active.
Toinen tyrmistyttävä tekijä on ajankohta, jona nämä laitokset ryhtyvät toimiin.
I would also say to Mrs Regner that the agencies will gain in power.
Haluan myös sanoa Evelyn Regnerille, että laitokset saavat lisää valtuuksia.
agencies (também: offices)
These agencies could, as it were, play the role of regulator in the two ways mentioned.
Nämä toimistot voisivat toimia tavallaan sääntelevänä elimenä kahdella mainitulla tavalla.
In the report they are referred to as decentralized Community agencies and these second-generation agencies are going to cause us problems.
Mietinnössä niihin viitataan hajautettuna yhteisön toimistoina, ja nämä toisen sukupolven toimistot tulevat aiheuttamaan meille ongelmia.
While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.
Toimistot, edustusliikkeet ja sivuliikkeet eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä, mutta tytäryhtiöt ovat emoyhtiöstä riippumattomia oikeushenkilöitä.

Sinônimos (inglês) para "agency":

agency

Exemplos de uso para "agencies" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English   – I would like to discuss the report on the agencies' budget implementation.
   – Haluan käsitellä virastojen talousarvion toteutuksesta laadittua mietintöä.
EnglishThe creation of one-stop agencies would be one specific move in this direction.
Yhden luukun virastojen perustaminen olisi yksi erityinen askel tähän suuntaan.
EnglishRegional State Administrative Agencies steer and monitor food safety in practise.
Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat elintarviketurvallisuuden toteutumista.
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä luottoluokituslaitosten toiminnan johdosta?
Englishan upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
katastrofeihin reagoivien virastojemme roolin kehittäminen maailmanlaajuisesti
English2009 saw the adoption of Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies.
Vuonna 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista.
EnglishAgencies also make decisions, as do the Council and the Member State governments.
Virastotkin tekevät päätöksiä samoin kuin neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitukset.
EnglishSome agencies have also shown a number of weaknesses in procurement procedures.
Joissakin virastoissa on myös havaittu useita puutteita hankintamenettelyissä.
EnglishI am in favour of cutting costs in relation to the Commission and its agencies.
Kannatan komissioon ja sen toimeenpanovirastoihin liittyvien menojen vähentämistä.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Avustusjärjestöt hoitavat Darfurissa maailman suurinta humanitaarista operaatiota.
EnglishMy final point relates to the potential conflicts with the national agencies.
On ratkaistava viimein mahdolliset selkkaukset kansallisten viranomaisten kanssa.
EnglishWe will see to it that adequate controls are ensured in the agencies in the future.
Huolehdimme siitä, että virastojen riittävä valvonta varmistetaan vastaisuudessa.
English. - I support this report on the future of credit rating agencies (CRAs).
kirjallinen. - (EN) Kannatan mietintöä luottoluokituslaitosten tulevaisuudesta.
EnglishDo we really need to have 27 agencies because we shall have 27 Member States?
Tarvitsemmeko todella 27 virastoa, koska meillä tulee olemaan 27 jäsenvaltiota?
EnglishCredit-rating agencies are referred to in this particular in the Rasmussen report.
Luottoluokituslaitoksiin viitataan erityisesti jäsen Rasmussenin mietinnössä.
EnglishIt is high time we had a clear legal framework for starting up these agencies.
Nyt on aika luoda selvät lainsäädännölliset puitteet näiden virastojen toiminnalle.
EnglishWe must not have agencies just so that all the Member States can have their 'baby'.
Virastoja ei pidä perustaa vain siksi, että jokainen jäsenvaltio saisi omansa.
EnglishThe question is why should we have a paragraph on the satellite agencies again.
Kysymys kuuluu, miksi meillä pitäisi taas olla kohta satelliittivirastoista.
EnglishThe EU must guarantee that rating agencies operate according to clear regulations.
EU:n on taattava, että luokituslaitokset toimivat selkeiden sääntöjen mukaan.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samoin myöskään alueellisilla neuvoa-antavilla virastoilla ei ole tietotaitoa.