Como se fala "age related" em finlandês

EN

"age related" em finlandês

Veja exemplos com "age related" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para age related em Finlandês

age substantivo
to age verbo
related adjetivo
to relate verbo

Exemplos de uso para "age related" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey call for research and better practice in the care of age-related diseases.
Vaaditte mietinnössänne vanhuuteen liittyvien sairauksien hoidon tutkimista ja hoitokäytännön parantamista.
EnglishSupport will also be given to studies on cancer, age-related diseases and women's health problems.
Tulevaisuudessa tukea myönnetään myös naisten syövän sekä iästä johtuvien sairauksien ja terveysongelmien tutkimukseen.
EnglishThe ageing of Europe's population is linked to an increase in the number of people who fall victim to age-related diseases.
Euroopan väestön ikääntyminen ja iästä johtuvien sairauksien määrän lisääntyminen ovat yhteydessä toisiinsa.
EnglishThat is why we have worked actively on the issue of age-related illnesses in the Seventh EU Research Framework Programme.
Tästä syystä olemme työskennelleet aktiivisesti iästä johtuvien sairauksien parissa EU:n seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa.
EnglishIn practice this renders the legal position of these women unclear as regards maternity, sickness and old-age-related benefits.
Käytännössä tämä tekee näiden naisten oikeudellisesta asemasta epäselvän äitiyteen, sairauteen ja vanhuuteen liittyvien etujen kannalta.
EnglishThere are no statistics of any kind to suggest that age-related health impairments are a disproportionately frequent cause of accidents.
Ei ole minkäänlaisia tilastotietoja siitä, että ikääntymiseen liittyvä terveyden heikkeneminen aiheuttaisi kohtuuttomasti onnettomuuksia.
English(PL) Mr President, the European Union has an ageing population and the percentage of people suffering from age-related diseases is rising.
(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa ikääntyvän väestön ja vanhuuteen sidonnaisista sairauksista kärsivien ihmisten määrä nousee koko ajan.
EnglishThe average age of the European population is constantly rising and this makes age-related problems, particularly dementias, increasingly important.
Euroopan väestön keski-ikä kasvaa jatkuvasti, mikä tekee ikääntymiseen liittyvistä ongelmista ja etenkin dementioista entistäkin vakavamman ongelman.
EnglishIt is on these concrete issues that our fellow citizens are expecting signals from the Europe for health, which must give guarantees and anticipate the development of age-related diseases.
Juuri näistä konkreettisista asioista kansalaisemme odottavat merkkejä terveyden Euroopalta, jonka on annettava takuut ja ennakoitava ikään liittyvien sairauksien kehitystä.

Aprenda outras palavras

English
  • age related

No dicionário Alemão-Português você encontrará mais traduções.