Como se fala "against" em finlandês

EN

"against" em finlandês

EN against
volume_up
{preposição}

against (também: versus)
volume_up
vastaan {prep.}
The war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
Terrorisminvastainen sota on myös lakien sotaa lakeja vastaan nousevia vastaan.”
I voted against it in committee and I shall vote against it tomorrow in plenary.
Äänestin sitä vastaan valiokunnassa ja äänestän sitä vastaan huomenna täysistunnossa.
An attack against press freedom is an attack against democracy.
Loukkaus lehdistönvapautta vastaan on loukkaus demokratiaa vastaan.
against
volume_up
vastoin {prep.}
It is against the interests of employees, it is against the interests of Europe.
Se on vastoin työntekijöiden etuja, se on vastoin EU:n etuja.
That is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
Siksi jouduin vastoin alkuperäistä aikomustani äänestämään ohjesääntöä vastaan.
It goes against basic free market principles and particularly against the principle of competitiveness.
Se on vastoin vapaiden markkinoiden perusperiaatteita ja etenkin vastoin kilpailun periaatetta.
against
volume_up
vasten {prep.}
If open windows are maximized, they will automatically lock against Sidebar.
Jos avoimia ikkunoita suurennetaan, ne lukittuvat automaattisesti sivupalkkia vasten.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
Against this background, let me address three wishes to the European Council.
Sallikaa minun esittää tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvostolle kolme toivomusta.
against (também: before)
volume_up
edessä {prep.}
We are certain that the justice of peace will prevail against the barbarism of imperialist war.
Olemme varmoja, että rauhan oikeus kestää imperialistisen sodan barbarismin edessä.
What we see unfolding before the eyes of the whole world are crimes against humanity.
Koko maailman silmien edessä tapahtuu rikoksia ihmisyyttä vastaan.
Emme voi pysyä puolueettomina terrorismin edessä.
against
Whilst not wishing to swim against the tide, it is a step which my group and myself could not take.
Ryhmäni ja minä, soutamatta kuitenkaan vastavirtaan, emme voi kannattaa tällaista kehitystä.
Mr President, having been listening to this debate, the speech I am about to make goes against the grain.
Arvoisa puhemies, olen kuunnellut tätä keskustelua, ja oma puheenvuoroni kulkee vastavirtaan.
Thanks to the Baroness, the European Union was absent, out of synch or swimming against the tide for all key events.
Hänen ansiostaan Euroopan unioni oli poissa, epätahdissa tai ui vastavirtaan kaikkien tärkeiden tapahtumien osalta.

Exemplos de uso para "against" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
Toiseksi vastustamme perustuslain tiettyjen näkökohtien osittaista soveltamista.
EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Samanaikaisesti terrorismin torjunta pysyy edelleen suurimpana huolenaiheenamme.
EnglishWe are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Emme vastusta kilpailua, vaan vastustamme yksipuolista suhtautumista kilpailuun.
EnglishI am not against revisiting this practice but we should do it for all countries.
En vastusta käytännön muuttamista, mutta muutoksen on koskettava kaikkia maita.
EnglishAs I said earlier, we have significantly intensified our efforts against fraud.
Kuten aikaisemmin totesin, olemme vahvistaneet merkittävästi petosten torjuntaa.
EnglishThere has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
Kirkkoja kohtaan tehtyjen rikosten tutkinnassa on ilmennyt myös leväperäisyyttä.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishIn the struggle against the death penalty, that is a very dangerous development.
Kuolemanrangaistuksen vastaisessa kamppailussa tämä on hyvin vaarallinen kehitys.
English(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
(DA) Avoimuus on paras ja halvin tapa vastustaa EU-varoihin kohdistuvaa petosta.
EnglishDiscriminating against the new Member States in this way is simply unacceptable.
Tällaista uusien jäsenvaltioiden syrjintää ei voi missään tapauksessa hyväksyä.
EnglishThe fight against discrimination must constantly be at the forefront of our mind.
Syrjinnän vastaisen toiminnan täytyy olla jatkuvasti ensisijaisena ajatuksenamme.
EnglishIf we are for the people of Burma, this means we are against the military junta.
Jos olemme Burman kansan puolella, se tarkoittaa, että vastustamme sotilasjunttaa.
EnglishI am referring first of all to the fight against terrorism and organised crime.
Viittaan aivan ensiksi terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
EnglishMeasured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.
Näillä kriteereillä mitattuna Belgia tai edes Flanderi eivät ole demokratioita.
EnglishThe EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
EU haluaa vakuuttaa Intian siitä, että olemme sitoutuneet terrorismin torjuntaan.
EnglishAs we all know, the majority of European public opinion is united against war.
Kuten me kaikki tiedämme, valtaosa eurooppalaista on yhtynyt vastustamaan sotaa.
EnglishWe are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kilpailuedellytykset ovat hyvin epätasaiset.
EnglishNo one would dispute the need for this instrument in the fight against terrorism.
Kukaan ei varmasti kiistä tämän välineen tarpeellisuutta terrorismin torjunnassa.