Como se fala "after receiving" em finlandês

EN

"after receiving" em finlandês

Veja exemplos com "after receiving" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para after receiving em Finlandês

after preposição
after conjunção
to receive verbo

Exemplos de uso para "after receiving" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishClick the Connection tab, and then select the Hang up after sending and receiving check box.
Valitse Yhteys-välilehdestä Katkaise yhteys lähettämisen ja vastaanottamisen jälkeen -valintaruutu.
EnglishThe Ombudsman's office launches investigations after receiving a complaint or on its own initiative.
Oikeusasiamiehen toimisto aloittaa tutkimukset omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella.
EnglishCathy Ashton will only fully take up office after receiving the consent of Parliament at the end of January 2010.
Catherine Ashton ottaa virkansa vastaan lopullisesti vasta saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän tammikuun 2010 lopussa.
EnglishThe next item is the Commission statement on the closure of undertakings after receiving EU financial aid.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma yritysten toiminnan lopettamisesta Euroopan unionin myöntämän taloudellisen tuen jälkeen.
EnglishThe pictures and, still more, the reports that we are receiving are, after all, very reminiscent of what happened in East Timor.
Kuvat ja vielä enemmän kertomukset, joita olemme siitä saaneet, saavat todellakin ajattelemaan, mitä Itä-Timorissa on tapahtunut.
EnglishAll the Member States have social services and social benefits, yet even after receiving them one sixth of people live in poverty.
Kaikissa jäsenvaltioissa on sosiaalipalvelut ja sosiaaliedut, mutta niiden saamisen jälkeenkin kuudesosa ihmisistä elää köyhyydessä.
EnglishFor now, I am unable to tell you what our assessment will be after receiving the report by the group of experts, which will be sent to me next month.
Tällä hetkellä en voi tietää, mikä on arviomme, kun olemme saaneet asiantuntijaryhmän raportin. Saan raportin ensi kuussa.
EnglishIt is compulsory for the patient to sign a form after receiving all the necessary information, before any treatment is applied, including implants.
Ennen kuin mitään hoitoa annetaan, potilaan on allekirjoitettava lomake, kun hän on saanut kaiken tarpeellisen tiedon. Tämä koskee myös implantteja.
EnglishI would point out, incidentally, that it is the responsibility of the European Parliament to lay down the Statute, after indeed receiving the approval of the Council.
Haluan sivumennen sanoen todeta, että ohjesäännön antaminen on Euroopan parlamentin tehtävä, sen jälkeen kun neuvosto on sen hyväksynyt.
EnglishThe Committee on Agriculture carried out its work shortly after receiving draft legislation from the European Commission, and is now presenting it to Parliament.
Maatalousvaliokunta toteutti työnsä pian sen jälkeen, kun se oli saanut lainsäädäntöehdotuksen Euroopan komissiolta, ja se esittelee nyt työnsä parlamentille.
EnglishThe proposal to impose financial sanctions on companies which, after receiving European funds, decide to relocate their businesses has now become indispensable.
Nyt on välttämätöntä toteuttaa ehdotus taloudellisten seuraamusten määräämisestä niille yrityksille, jotka unionin varoja saatuaan päättävät siirtää liiketoimintansa muualle.
EnglishAfter receiving the findings, the Director-General and I once again amended the proposals for the revision of the Financial Regulation and incorporated new accounting rules.
Saatuamme tulokset pääjohtaja ja minä tarkistimme jälleen kerran varainhoitoasetuksen tarkistusehdotuksia ja sisällytimme niihin uusia kirjanpitoa koskevia määräyksiä.
English8) All agency directors should be elected for a fixed period of time at the proposal of the Commission and only after consulting and after receiving the approval of the European Parliament.
8) Kaikki viraston johtajat olisi valittava määräajaksi komission ehdotuksesta ja vasta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on kuullut heitä ja hyväksynyt heidät.
EnglishThe Commission itself cannot launch Solidarity Fund money; this can only be done after receiving the request from the Member State and after the calculation of the scale of the damage.
Komissio ei voi itse tehdä aloitetta solidaarisuusrahaston varoista, vaan tämä voidaan tehdä vasta kun on saatu jäsenvaltiolta pyyntö ja kun vahinkojen laajuus on laskettu.

Aprenda outras palavras

English
  • after receiving

Ainda mais traduções no dicionário Alemão-Português bab.la.