EN act
volume_up
{substantivo}

1. geral

act (também: action, deed, turn)
volume_up
teko {subst.}
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Roomassa tapahtunut murha on jyrkästi tuomittava, hirvittävä teko.
act (também: contact)
volume_up
tekeminen {subst.}
Next is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Sitten on eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan uuden Small Business Act -aloitteen tekeminen; siinä korostetaan entistä enemmän sosiaalista ulottuvuutta.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
Se oli hyvin voimakas julkilausuma itsessään, ja sen tekeminen oli hyvin henkilökohtaista ja tarkoituksellista.
It is time to stop making empty promises and instead act to ensure better integration of the South Caucasus with the European Union.
On aika lopettaa tyhjien lupausten tekeminen ja ryhtyä sen sijaan toimiin Etelä-Kaukasian ja Euroopan unionin yhdentymisen parantamiseksi.
act (também: exhibition, show)
volume_up
näytös {subst.}
The European Union enlargement was the last act of Roma liberation.
Euroopan unionin laajentuminen oli romanien vapautumisen viimeinen näytös.
This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years.
Tämä on toivottavasti vihoviimeinen näytös tässä banaaninäytelmässä, joka on kestänyt jo vuosikausia.
Act II: instead of the 24 months agreed at the negotiating table, it took ten years to fully implement the directive!
Toinen näytös: direktiivin täydellinen täytäntöönpano vaati neuvotellun 24 kuukauden sijasta täydet kymmenen vuotta!
act (também: dissembling, pose, pretence, pretense)
act (também: being, entity, existence, reality)
Non-governmental organizations in Russia are still subject to high-handed acts of officialdom, while the public presence and public acceptance of such organizations is limited.
Venäjällä kansalaisjärjestöjä vastassa on yhä vieläkin valtion mielivaltaisuus, eikä tällaisten järjestöjen läsnä- ja olemassaolo ole julkisestikaan kovin hyväksyttyä.

2. jurídico

act
volume_up
laki {subst.}
For example, the Act on the Right to Pursue a Trade regulates such issues.
Esimerkiksi laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säätelee tätä asiaa.
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
Tämä laki rikkoo Liettuan ratifioimia kansainvälisiä yleissopimuksia.
On 9 December 2004, the Non-Governmental Organisations Act came into force.
Laki valtiosta riippumattomista järjestöistä tuli voimaan 9. joulukuuta 2004.

Exemplos de uso para "act" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Toinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Tapahtumien luokitteleminen sotatoimiksi ei ole pelkästään semanttinen kysymys.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
Estetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
EnglishI believe that experience of quotas in the Finnish Equality Act will show the way.
Uskon, että kokemukset Suomen tasa-arvolain kiintiöistä tulevat sen osoittamaan.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Annetaan Euroopan selvittää ensin omat toimensa ja hoitaa nämä valedemokraatit.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Tämä osoittaa myös kansalaisille, että EU pystyy toimimaan vaikeissakin asioissa.
EnglishThe Commission has failed to act on that recommendation. Now it is saying no again.
Komissio ei ole noudattanut tätä suositusta, ja nyt se kieltäytyy siitä jälleen.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Tämä on mielipiteeni, ja pyydän neuvostoa toimimaan tämän kehotuksen pohjalta.
EnglishIs there any threat to public order or act of terrorism in defending human rights?
Onko ihmisoikeuksien puolustaminen uhka yleiselle järjestykselle tai terroriteko?
EnglishI believe that, in this field, we need to act intelligently and pragmatically.
Tällä alalla meidän on mielestäni toimittava älykkäästi ja käytännönläheisesti.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
Työntekijöillä on oltava tällaisissa tilanteissa tiettyjä toimintamahdollisuuksia.
EnglishFourthly, we want to enhance the EU's ability to act in the foreign policy domain.
Neljänneksi: haluamme vahvistaa Euroopan unionin ulkopoliittista toimintakykyä.
EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Jos ja kun jotakin tapahtuu, odotamme komission ryhtyvän asianmukaisiin toimiin.
EnglishAll this reality transfers to schools, which act as the mirror of a society.
Nämä ilmiöt siirtyvät kouluihin, jotka heijastavat yhteiskunnallista tilannetta.
EnglishIn my country we choose to act in this way; we take the side of the weakest.
Minun maassani valitsimme tämän tien, halusimme ottaa kantaa heikomman puolesta.
EnglishThe Commission can, therefore, only act in a very limited set of circumstances.
Komissiolla on näin ollen ainoastaan hyvin rajalliset toimintamahdollisuudet.
EnglishSecondly, I do not want a compromise if it does not increase our capacity to act.
Toiseksi en halua kompromissia, jos sillä ei paranneta toimintavalmiuksiamme.
EnglishFirst of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
Kaikkein ensimmäiseksi on löydettävä ja asetettava vastuuseen tekoon syyllistyneet.
EnglishRussia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
Venäjän päättäjien on itsensä tunnustettava faktat ja toimittava niiden mukaisesti.