Como se fala "to absolve" em finlandês

EN

"to absolve" em finlandês

EN

to absolve [absolved|absolved] {verbo}

volume_up
1. geral
History does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
Historia vapauttaa hänet tyrannian ja myöhemmin Yhdysvaltojen kauppasaarron vastustamisesta.
We must not absolve companies from their own responsibilities to seek the best solutions.
Emme saa vapauttaa yrityksiä kantamasta vastuuta omasta toiminnastaan, etsimästä itse parhaita ratkaisuja.
This should not, however, absolve us Europeans of our responsibilities.
Tämän ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa meitä eurooppalaisia vastuustamme.

Exemplos de uso para "to absolve" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever this does not absolve the Commission of final responsibility and accountability.
Tämä ei kuitenkaan vapauta komissiota lopullisesta vastuusta ja vastuuvelvollisuudesta.
EnglishIn doing so, are you not enabling the forces of destruction to absolve themselves?
Ettekö te näin tekemällä mahdollista sitä, että tuhon voimat antavat itselleen synninpäästön?
EnglishIt attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
Siinä pyritään nimittäin antamaan Hamasin terroristitoiminta anteeksi.
English(ES) 'History will absolve me' was the famous statement of a young lawyer who stirred his people.
(ES) "Historia on minut vapauttava", oli nuoren kansaansa villinneen lakimiehen kuuluisa lausuma.
EnglishThis time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC.
Tällä kertaa parlamentti ei voi liueta vastuusta hallitustenvälisen konferenssin lopputulosta koskevassa asiassa.
EnglishWe should probably remember, however, that no amount of legislation can absolve parents of their responsibility.
Lienee kuitenkin syytä muistaa, ettei hyväänkään lainsäädäntöön voida tyhjentää vanhempien vastuuta.
EnglishHowever, this does not absolve the policy from its responsibility of concentrating efforts on preventive consumer protection.
Mutta tämä ei poista politiikalta vastuuta asettaa ehkäisevä kuluttajansuoja toiminnan keskipisteeksi.
EnglishHowever, the Russian report bears all the marks of a political game which aims to absolve the Russians of any blame.
Venäläisessä raportissa kaikki kuitenkin viittaa poliittiseen peliin, jossa venäläiset pyritään vapauttamaan kaikista syytteistä.
EnglishMr Verheugen, I find it intolerable how you absolve your own failure by scolding producers and consumers.
Komissaari Verheugen, mielestäni on sietämätöntä se, miten kiinnitätte moitteillanne huomion omasta epäonnistumisestanne tuottajiin ja kuluttajiin.
EnglishSocrates helps, it airs political questions and brings them to the public's attention, but does not absolve the Member States of responsibility.
Sokrates auttaa, esittää myös poliittisia kysymyksiä, esittää ne myös julkisuuteen, mutta ei vapauta jäsenvaltioita vastuusta.
EnglishThe EU Presidency cannot absolve you from criticism; moreover, you should lead by example in adhering to the fundamental values of the EU.
EU:n puheenjohtajuus ei vapauta teitä kritiikistä; lisäksi teidän olisi johdettava esimerkin voimalla noudattamalla EU:n perusarvoja.
EnglishThis cannot however absolve the Member States from applying strict standards in their budgetary policy, as prescribed by the Commission.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltiot vapautettaisiin velvoitteesta soveltaa tiukkoja standardeja julkiseen talouteensa, kuten komissio on todennut.
EnglishIt represents a vision of the future, but it does not absolve the Member States from the responsibility of putting in place safety measures which are already available on a national level.
Se on tulevaisuuden näky, mutta se ei vapauta jäsenvaltioita vastuusta käyttää tarjolla olevia turvatoimia kansallisessa verkossa.
EnglishChildren's welfare is primarily the responsibility of their legal guardians, but this does not absolve suppliers and distributors of audiovisual content of their responsibilities.
Lasten hyvinvointi on pääasiassa heidän lakimääräisten holhoojiensa vastuulla, mutta tämä ei vapauta vastuusta audiovisuaalisen sisällön toimittajia ja jakelijoita.
EnglishThe directive will never absolve patients and consumers, however, from the imperative obligation to read the small print: 'If in doubt, please consult your doctor or pharmacist'.
Potilaiden ja kuluttajien on tosin jatkossakin kiinnitettävä ehdottomasti huomiota pienellä painettuun tekstiin "ottakaa epäselvässä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin".
EnglishIn response to the last speaker, the fact that a government has been democratically elected does not absolve it from the obligation to obey international norms and respect for human rights.
Vastauksena viimeiselle puhujalle sanon, että vaikka maassa on demokraattisesti valittu hallitus, se ei vapauta sitä noudattamasta kansainvälisiä normeja ja kunnioittamasta ihmisoikeuksia.