Como se fala "practicable" em dinamarquês

EN

"practicable" em dinamarquês

EN practicable
volume_up
{adjetivo}

practicable (também: doable)
There is no doubt that we need a practicable and fair solution to the issue of the liability of classification societies, and one that is also appropriate in terms of competition.
Vi har naturligvis brug for en gennemførlig, fair og konkurrencemæssig korrekt løsning i spørgsmålet om klassifikationsselskabernes ansvar.
Madam President, I am in favour of a reasonable and practicable accommodation of the burden of proof in the cases of discrimination, direct or indirect, based on gender.
Fru formand, jeg går ind for en fornuftig og gennemførlig ordning med hensyn til bevisbyrden i tilfælde af direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn.
I should therefore like to urge you, Mr President, to make representations to the French Ministry of the Interior on the need for a permanent, practicable regulation for the drivers.
Derfor vil jeg indtrængende anmode Dem om, hr. formand, at henvende Dem til det franske indenrigsministerium med henblik på at finde en varig og gennemførlig ordning for chaufførerne.
practicable (também: applicable, usable)
As far as the import of hemp and hempseed is concerned, I agree that we need a practicable solution.
Hvad angår import af hamp og hampfrø, er jeg enig i, at vi har brug for en løsning, der er anvendelig i praksis.
I appreciate that it is not easy to lay down practicable criteria for the concept of 'extremely dangerous goods '.
Jeg er klar over, at det ikke er let at fastsætte anvendelige kriterier for begrebet» ekstrem farlig transport«.
It is not enough for us to bring in a new system; we also need to make use of it and make it practicable.
Det er ikke nok, at vi indfører et nyt system, vi skal også anvende det nye system og gøre det anvendeligt i praksis.
practicable (também: conceivable, contingent, feasible, possible)
volume_up
mulig {adj.}
Whether the threshold is 1 % or 0.5 %, if practicable, these are a step forward.
Hvad enten tærskelværdien er 1 % eller 0,5 %, hvis det er muligt, udgør det et fremskridt.
I believe it is essential that the enlargement negotiations begin as soon as is practicable.
Jeg mener, at det er af allerstørste vigtighed at indlede udvidelsesforhandlingerne så hurtigt som praktisk muligt.
That is another reason for bringing in effective legislation applicable in all areas as soon as practicable.
Det er en anden grund til, at der hurtigst muligt skal indføres effektiv lovgivning, som gælder i alle områder.

Sinônimos (inglês) para "practicable":

practicable

Exemplos de uso para "practicable" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
Rådets indføjelse af ordene» hvor det kan lade sig gøre« er et stort problem.
EnglishI want to see a reasonable and practicable reorganization of EU customs law.
Jeg går ind for en fornuftig og administrerbar revision af EU ' s toldlovgivning.
EnglishThe important criterion must be that the statutory framework is practicable.
Et vigtigt kriterium må være, at de lovmæssige rammebetingelser er til at håndtere.
EnglishI would add that we are amenable to any practicable form of banking supervision.
I øvrigt er vi åbne over for enhver form for banktilsyn, som er praktisk gennemførligt.
EnglishThe Commission proposal does not seem terribly practicable in this respect.
Kommissionsforslaget synes i den henseende vanskeligt at gennemføre i praksis.
EnglishWhether the threshold is 1 % or 0.5 %, if practicable, these are a step forward.
Hvad enten tærskelværdien er 1 % eller 0,5 %, hvis det er muligt, udgør det et fremskridt.
EnglishHowever, this amendment goes much further, and it is not practicable.
Men ændringsforslaget går endnu længere, og det er ikke praktisk gennemførligt.
EnglishOthers are doubtful whether objectives and target dates are sensible or practicable at all.
Andre tvivler i det hele taget på fornuften og mulighederne for mål og kalendere.
EnglishOur line is to work towards realistic objectives and practicable solutions.
Vores linje er at tilstræbe realistiske mål og løsninger, der kan gennemføres i praksis.
EnglishWe should strive to do that in the most reasonable and practicable way.
Vi bør stræbe efter at gøre dette på den mest fornuftige og praktiske måde.
EnglishWhat we want is a comprehensive, prudent and practicable arrangement for all concerned.
Men vi ønsker en omfattende, alvorligt ment og realistisk ordning for alle implicerede.
EnglishThis path is not practicable as it would lead to a new set of problems.
Løsningen med kløvergræs er ikke nogen farbar vej, fordi der dermed åbnes en ny sluse.
EnglishThis must be resolved and made more viable and practicable, particularly for SMEs.
Det skal vi have en løsning på, og det skal gøres mere rimeligt og praktikabelt, især for SMV ' er.
EnglishSuch a system must be practicable if it is to achieve its objective.
For at opnå målene skal en sådan ordning være udformet på en måde, så den kan praktiseres.
EnglishWe want labels which are practicable, simple, safe, cheap and easy to control.
Vores krav til mærkningen er, at den skal være rimelig, simpel, sikker, billig og let at kontrollere.
EnglishThis also prompts my question about how practicable the ideas are that have been put forward so far.
Og den samme opmærksomhed skal vi også give den sydlige side af Middelhavet.
EnglishIt is practicable for the two countries to be ready in 2007, but they must take decisive action.
Det kan lade sig gøre for de to lande at være klar i 2007, men de må gøre en aktiv indsats.
EnglishI understand it to be laudable, but I cannot see how it can be practicable.
Jeg opfatter det som værende prisværdigt, men jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.
EnglishBut the most important criterion must be that this framework legislation is practicable.
Det vigtigste kriterium må imidlertid være, at disse lovmæssige rammebetingelser er til at håndtere.
EnglishBut it will be some time yet before a telematic road pricing system becomes practicable.
Men inden den telematiske opkrævning af vejbenyttelsesgebyrer kan realiseres, vil der gå en vis tid.