HU vet
volume_up
{verbo}

Ez a projekt számos kérdést vet fel, számos aggodalmat és várakozást ébreszt, és mindezek alapos megfontolást érdemelnek.
This project raises a great many questions, fears and expectations, which all deserve close consideration.
(FR) Elnök úr, az Európai Unió pénzügyi tervéről folytatott vita kérdéseket vet fel az európai projekttel, annak hatókörével és céljával kapcsolatban.
(FR) Mr President, the debate on the European Union's financial perspective raises questions about the European project, its scope and its ambition.
vet (também: hajít, nekilendül, szökken)
vet (também: emel, emelkedik, felemel, húz)
A legjobb, amit tehet, ha egyszer és mindenkorra véget vet nyomorúságos életének.
The best thing is to put an end to this squalid existence once and for all.
Ha megöli a Boszorkánymestert, akkor véget vet ennek a tébolynak.
Kill the Warlock Lord and put an end to this madness.
Remélem, hogy ez a lehető leghamarabb véget vet ezen mentesség alkalmazásának.
I hope that it will put an end to the application of this exemption as soon as possible.
vet (também: elveszít, áraszt, önt, elejt)
Ez talán önmagában több fényt vet a témára, mint bármi, amit ebben a pillanatban elmondhatok.
This alone probably sheds more light on the subject than anything I can say at this juncture.
Az EJEB határozata új fényt vet egyrészt erre a mechanizmusra, másrészt az Európán belüli szolidaritásra.
The ECHR's decision sheds new light on this mechanism, on the one hand, and on intra-European solidarity, on the other.
to shed light on sth
vet (também: behint, bevet)
we reap as we sow
vet (também: megdöbbent, meglep, hány, hajít)
A jelenlegi helyzet természetesen számos kérdést vet fel.
This situation does throw up a number of questions, of course.
to throw a glance at sb
Megperdül a kerék, újra nyer, és a bankár még egyszer háromezerhatszáz frankot vet neki oda.
The disc turned, and again he won; the banker threw him three thousand six hundred francs once more.
vet (também: hányódik, hajít, dob, ledob)

Sinônimos (inglês) para "vet":

vet

Exemplos de uso para "vet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAz írás terjedése kialakulásának helyszínéről szintén fontos kérdéseket vet fel.
The diffusion of writing from its sites of origin also raises important questions.
HungarianEgy: a Szovjetunió a maga részérőől nem vet be elsőőnek termonukleáris fegyvert.
One: that for her part the USSR will never be the first to use thermonuclear weapons.
HungarianA fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
The European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
HungarianOlyan pillantást vet Henryre, amit ő már tizennégy éves korában is groteszknek talál.
He shoots Henry a look which Henry finds, even at the age of fourteen, grotesque.
Hungarian- Ámen - mondta Gareth, és Morgause döbbent meglepetéssel látta, hogy keresztet vet.
Amen to that, said Gareth, and to Morgause's horrified surprise he crossed himself.
Hungarian- Ám Gwenhwyfar úgy látta, hogy Lancelet nyugtalan pillantást vet Gawaine-ra.
But it seemed to Gwenhwyfar that he glanced uneasily at Gawaine as he spoke.
HungarianEz sok kérdést vet fel többek közt a birtoklás, az irányítás és a magánélet területén.
This raises several issues about ownership, management and privacy, among others.
HungarianA demokrácia kérdéseket vet fel és ezeket a kérdéseket kell megválaszolnunk.
Democracy raises questions, and it is these questions that we need to answer.
HungarianKülönös problémákat vet fel, ha az ember egy túlnépesedett királyságban él, nem igaz?
'Living in an over-populated kingdom has its own special problems, doesn't it?
HungarianEurópa növekvő idős népessége problémákat és jelentős kihívásokat vet fel.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
HungarianA kérdés igen konkrét és öt olyan témát vet fel, amelyekkel foglalkozni kell.
The question is very specific and it raises five key issues that need to be addressed.
HungarianArra a következtetésre jutottunk, hogy az öltözékünk és a külsőnk vet vissza bennünket.
We concluded that it was our clothing and grooming which were holding us back.
HungarianEgyébként megállapítottam, ügyet sem vet arra, hogy a fedélzeten vagyok.
Moreover, I noticed that he did not appear surprised to see me out of my cabin.
HungarianViszont utána vissza kell térniük Vennébe a lovakért, és ez újabb problémákat vet fel.
They'd have to return here to Ven for the horses, however, and that was the problem.
HungarianEz rossz fényt vet egyes tagállamokra, valamint a belső ellenőrzési mechanizmusaikra.
This reflects negatively on some Member States and their internal control mechanisms.
HungarianAzonban attól tartok, hogy az új szabályozás számos kérdést és félelmet vet fel.
However, I am afraid that the new regulation raises numerous questions and numerous fears.
HungarianValó igaz, hogy ez az ügy nagyon fontos biztonsági kérdéseket vet fel.
It is true that this issue has raised very important issues in terms of security.
HungarianHanem az az iszonyú gyanúja egyre erősödött, hogy a bűnözés újabb hullámokat vet még.
Except Alan had a terrible, sneaking suspicion that the real crime was still going on.
HungarianUgyanakkor szögezzük le, hogy ez a szöveg jelen formájában egy súlyos problémát vet fel.
However, let us be clear, this text, in its current state, poses a serious problem.
Hungarian- Könnyedén végighúzta a kezét a víz fölött, s látta, hogy a keze nyomán a víz fodrot vet.
She passed her hand lightly over the water and saw the ripples follow her hand.