HU tapasztal
volume_up
{verbo}

tapasztal (também: megtapasztal)
négy ember közül egy életében legalább egyszer valamilyen jellegű mentális zavart tapasztal;
one in four people will experience some form of mental disorder at least once in their lives;
négy ember közül egy életében legalább egyszer valamilyen jellegű mentális zavart tapasztal;
One person in four will experience some form of mental health disorder at least once in their lives.
And what does he experience?
tapasztal (também: megtud, megtanul, tanul, értesül)
tapasztal
tapasztal (também: figyel, betart, megtart, észlel)
tapasztal (também: felfog, megért, meglát, észlel)
Nyílt párbeszédet és nem konfrontálódást kíván; azt igényli a részünkről, hogy foglalkozzunk azzal a tényleges és tapasztalható kirekesztéssel, amelyet egynémely fiatal tapasztal.
It requires open dialogue, not confrontation; it requires us to address the real and perceived disconnection that some young people are experiencing.

Exemplos de uso para "tapasztal" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianA földi biológusokat megölné a sárga irigység, ha tudnák, mit tapasztal itt!
How every biologist on earth would envy her if they could see what she was seeing!
HungarianHa összehasonlítja ezt a két dokumentumot, akkor jelentős eltéréseket tapasztal.
If you compare both papers, there is a huge difference.
HungarianAz ember sokszor tapasztal hálátlanságot mondta Miss Springer.
One must be prepared for ingratitude, said Miss Springer.
HungarianÉs minden helyen más-más életmódot tapasztal.
You see different places and you see different kinds of life.
HungarianA hangra bekapcsoló magnó az asztalon állt, várta, hogy a nő részletesen elmondja, mit tapasztal a boncolás során.
Her tape recorder rested on a table, voice-activated, waiting for her to say in detail what she was seeing.
HungarianHiába célozgatott Urdli arra, hogy életben hagyja, ha együttműködést tapasztal, Kern tudta, hogy a tünde hazudott.
No matter what hints Urdli threw out of letting Kern live if he cooperated, Kern could tell that the elf was lying.
HungarianMíg Európa a jelenlegi gazdasági válságon megy keresztül, tisztában vagyunk azzal, hogy energiaválságot is tapasztal.
While Europe is going through the current economic crisis, we are aware that it is experiencing an energy crisis too.
HungarianÍgérje meg, hogy ha bármi különöset tapasztal, még ha csak rossz előérzet gyötri is, azonnal felhív engem a múzeumban.
Promise me that if you see anything strange, even if you suffer a presentiment, you will call me at the museum at once.''
HungarianA daimónja ide-oda szökdelt a kis üvegkabinban, és szakadatlanul kiáltozta felé, mit tapasztal.
Her daemon leapt from one side of the little glass cabin to the other, looking ahead, above, to the left and right, and calling to her constantly.
HungarianEzen a kivételen kívül egyetlen ország sem tapasztal majd csökkenést ahhoz képest, amit már a Szerződésben 2009-re terveztek.
With that sole exception, no country will see a reduction compared to what is planned already in the Treaty for 2009.
HungarianMiss Marple felsóhajtott minden nő, akármilyen öreg is, így sóhajt fel, ha olyasmit tapasztal, amit elszalasztott alkalomnak lehet minősíteni.
Miss Marple sighed, a sigh that any woman will give however old at what might be considered wasted opportunities.
Hungarian. - (PT) Az Európai Unió jelenleg valami olyat tapasztal, ami az alapítása óta bekövetkezett legsúlyosabb gazdasági és szociális válság.
The European Union is currently experiencing what must be its most serious economic and social crisis since it was founded.
HungarianEzen túlmenően a globális gazdaság továbbra is nagy arányú növekedést tapasztal, a felemelkedő országok dinamizmusának köszönhetően.
Moreover, the global economy continues to enjoy a high rate of growth, thanks to the dynamism of the emerging countries, among others.
HungarianEbben az összefüggésben az EU kifejezte hajlandóságát a döntés felülvizsgálatára, ha további kézzelfogható változásokat tapasztal az országban.
In this context, the EU emphasised its willingness to revise its decision in response to further concrete developments on the ground.
HungarianAzt várta, hogy majd égető érzést tapasztal az ereiben, iszonyatos forróságot, amint az anyag végigáramlik a keringési rendszerén, de semmi sem történt.
He expected to feel a burning in the vein, a terrible chemical heat that would spread rapidly throughout his circulatory system, but the fire didn't come.
HungarianMindazonáltal, e rendszerek mindegyike nehézségeket tapasztal a demográfiai fejlemények, valamint a globalizációból adódó munkaerő-piaci változások miatt.
Nevertheless, all of the systems are in difficulty because of demographic developments and the changes to the labour market resulting from globalisation.
HungarianAz Európai Parlament ellenőrző szerepe fontos a tekintetben, hogy vétójoggal élhet, ha tisztázatlan kezelési folyamatokat tapasztal, úgy, mint ebben az ügyben.
The controlling role performed by the European Parliament is important in establishing a veto where management processes are unclear, as in this case.
HungarianAzt is nagyon világossá teszi a tanulmány, hogy a globalizáció nem valamiféle ellenállhatatlan, rajtunk kívül álló természeti erő, melyet az EU passzív szemlélőként tapasztal.
The paper also states very clearly that globalisation is not some irresistible external force of nature, with the EU as a passive bystander.
HungarianElképzelhető, hogy van egy csekély mértékű átfedés, de Európára nem sok innovációt, hanem inkább túl keveset tapasztal, úgyhogy van helyük az új, versengő vállalkozásoknak.
There may be some slight degree of overlap, but Europe is not witness to too much innovation but too little, so there is room for new competing enterprise.
HungarianNyílt párbeszédet és nem konfrontálódást kíván; azt igényli a részünkről, hogy foglalkozzunk azzal a tényleges és tapasztalható kirekesztéssel, amelyet egynémely fiatal tapasztal.
It requires open dialogue, not confrontation; it requires us to address the real and perceived disconnection that some young people are experiencing.