Como se fala "magában foglal" em inglês

HU

"magában foglal" em inglês

HU magában foglal
volume_up
{verbo}

magában foglal (também: beleszámít, tartalmaz, beszámít, beleért)
A csomag magában foglal majd egy előírást a terv háromévenkénti felülvizsgálatára vonatkozóan.
The package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.
A visszatérítés minden olyan költséget magában foglal, melyet Ön a termék kézbesítéséért kifizetett.
This refund will include any costs you paid to have the item delivered to you.
Éppen ellenkezőleg, igen sok szociáldemokrata vonatkozást is magában foglal.
Quite the opposite, in fact, for a great many social democratic aspects have been included.
magában foglal (também: felfog, megért, magába foglal)
magában foglal (também: állít, bizonyít, tartalmaz, jelent)

Exemplos de uso para "magában foglal" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianNem foglal magában a negatív joghatósági összeütközésekkel foglalkozó rendelkezést.
There is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
HungarianA struktúrára már történt utalás, és ez európai struktúrákat is magában foglal.
The structure has already been referred to, and that also includes European structures.
HungarianAz erkölcs annak a világnézetnek a része, amelyet egy ország jogrendszere foglal magában.
Morality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
HungarianÉppen ellenkezőleg, igen sok szociáldemokrata vonatkozást is magában foglal.
Quite the opposite, in fact, for a great many social democratic aspects have been included.
HungarianDe tudnod kell, hogy e hely bérlete magában foglal... egy plusz leszopást.
But you should know that included with the rent around here... is a complimentary blow job.
HungarianJensen asszony kiváló jelentése sok mindent magában foglal abból, amit a bizottságom javasolt.
Ms Jensen's excellent report incorporates much of what my committee proposed.
HungarianA segély más, mint amit ez a kereskedelmi csomag magában foglal.
There is a difference between aid and what is contained in this trade package.
HungarianAz ügy nem foglal magában nagy sérelmet, és a tanúk tagadják, hogy az eset megtörtént.
A case which does not involve much harm, and in which witnesses deny that the event took place.
HungarianEz a munkaprogram szemináriumokat és műhelyeket foglal magában számos harmadik országban.
This working programme includes seminars and workshops in a large number of third countries.
HungarianSohasem gondolta volna, hogy a máguslordok elleni harc magában foglal majd egy ekkora sétát...
She'd never thought fighting magelords would involve so much walking....
HungarianEz a politikai tartalom olyan kérdéseket foglal magában, mint a vízumok, a közös piac és az energiaügy.
That political content includes issues such as visas, a common market and energy.
HungarianAz egységes piac 27 tagállamot foglal magában és ez igaz a versenyképesség által támasztott kihívásra is.
The single market includes 27 Member States, as does the challenge of competitiveness.
HungarianOlyan területeket foglal magában, amelyek hozzájárulnak a 2020-as stratégia megvalósításához.
It includes areas which will help to fulfil the 2020 strategy.
HungarianAnnak a szellemnek az ősi neve, amely egy egész bolygót magában foglal.
An ancient term for a spirit that covers an entire planet.
HungarianEgyszerűen nem foglal magában külön környezetvédelmi követelményeket.
Additional environmental criteria are simply not included.
HungarianMás követelményeket is magában foglal, például a címkézés kérdését.
It involves other requirements, such as the labelling issue.
Hungarian. - Elnök asszony, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem rendkívül sok kérdést foglal magában.
rapporteur. - Madam President, health and safety at work encompasses a vast array of issues.
HungarianMivel annyi indítékot foglal magában, mint sót a tenger.
Because it must be as full of motive as the ocean is full of salt.
Hungarian(2) E rendelet alkalmazásában a hal kifejezés magában foglal minden halfajtát, rákfélét és puhatestűt.
2. For the purposes of this Regulation the term fish includes all fish, crustaceans and molluscs.
HungarianTovábbá az új keretmegállapodás több olyan új megoldást is magában foglal, amelyek korábban nem szerepeltek még.
There are also many solutions in our new Framework Agreement which we did not have before.