Como se fala "magába foglal" em inglês

HU

"magába foglal" em inglês

HU magába foglal
volume_up
{verbo}

magába foglal (também: felfog, megért, magában foglal)
magába foglal (também: tartalmaz, beszámít)
magába foglal (também: feltartóztat, fékez, tartalmaz, türtőztet)
magába foglal (também: megtesz, véd, beborít, betakar)
magába foglal (também: megtestesít)
magába foglal (também: céloz vmire, utal vmire, beleért)
magába foglal (também: egyesít, egyesül, belefoglal, összekever)
Az egyes üléseket 200 mm-nél nem kisebb, és 250 mm-nél nem nagyobb magasságú háttámasszal kell ellátni, amely oldalsó támaszt is magába foglal.
2. Each seat must be fitted with a back-rest not less than 200 mm nor more than 250 mm high which incorporates a lateral support.
A halászati politika kényes ügy, mivel számos erőteljes nemzeti érdeket magába foglal.
European fisheries policy is a hot potato, because it involves so many powerful national interests.
magába foglal (também: becsap, elfogad, bevezet, befogad)
magába foglal (também: összekapcsol, megegyezik, egyesít, egyesül)

Exemplos de uso para "magába foglal" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianEz mindent magába foglal, az ételt, amit megeszünk, a ruhákat, a TV-t, a fűtést.
This encompasses everything: the food we eat, clothing, TV, heating.
HungarianAhogy elforgatjuk, sokat megláthatunk a többi bonyolult mint közül, amelyet ez az egy foglal magába.
As we spin it, we can see many of the other intricate patterns contained in this one.
HungarianA halászati politika kényes ügy, mivel számos erőteljes nemzeti érdeket magába foglal.
European fisheries policy is a hot potato, because it involves so many powerful national interests.
HungarianEz a biztonság számos dimenziót foglal magába: politikai, katonai, energiaügyi, élelmiszer-ellátási stb.
That security has multiple dimensions: political, military, energy, food, and so on.
HungarianAz európaktum nagyon kevés közösségi módszert foglal magába.
The pact for the euro involves too little Community method.
HungarianManapság a "tolerancia" szó, ha fellapozzuk a szótárban, megengedést, kényeztetést és tartósságot is magába foglal.
Now the word "tolerance," if you look at it in the dictionary, connotes "allowing," "indulging" and "enduring."
HungarianAz Európai Unió csak akkor lesz teljes politikailag és földrajzilag, ha minden európai országot magába foglal.
The European Union will not be a complete political and geographical creation until it includes all European countries.
HungarianMásodszor: mindenre kiterjedő megállapodással kell előállnunk Koppenhágában, amely minden országot magába foglal.
Secondly, we will need to come up with an all-encompassing agreement in Copenhagen, one which includes all countries.
HungarianNéhány orbital csupán néhány cellaszakaszt foglal magába; ezek földbl és tengerbl álló, téglalap alakú parcellák, amelyeket platónak neveznek.
Some Orbitals have only a few components of land; these are usually square parcels of ground and sea called Plates.
HungarianAz első cél nagyon fontos, egy jobb és teljesebb foglalkoztatottságú Európát foglal magába a megfelelő befektetések segítségével.
The first target is extremely important and involves building a more fully, better employed Europe by making the right investments.
HungarianAz érintett jogi eljárás kilenc különböző pert foglal magába, és jelentős többletterhet ró a kenyai igazságszolgáltatási rendszerre.
The legal process involved amounts to nine different trials and creates a significant additional burden on the Kenyan judicial system.
HungarianA következő évekre vonatkozólag ez 53 tevékenységet foglal magába, melyek közül soknak megvan az oktatási oldala a sport, mint közös jellemző által.
It includes 53 activities for the years ahead, many of which have the aspect of education through sport as a common feature.
HungarianAz egyes üléseket 200 mm-nél nem kisebb, és 250 mm-nél nem nagyobb magasságú háttámasszal kell ellátni, amely oldalsó támaszt is magába foglal.
2. Each seat must be fitted with a back-rest not less than 200 mm nor more than 250 mm high which incorporates a lateral support.
HungarianFontos azt is mérlegelni, hogy miként dolgozhatnánk ki olyan közös kereskedelmi menetrendet, amely társadalmi és környezeti vonatkozásokat is magába foglal.
It is also important to consider how we can develop a common trade agenda that also includes social and environmental aspects.
HungarianA civil társadalom számos, a polgárok által, azok szabad akaratából létrehozott nem kormányzati szervezeteket és nem nyereségorientált szervezetet foglal magába.
Civil society represents many non-governmental and not-for-profit organisations established by the citizens of their own free will.
HungarianEgy versenyképes Európa az új kihívásoknak megfelelni képes emberi erőforrásokat, valamint tudományos fejlődést, közegészségügyet és megfelelő életszínvonalat foglal magába.
A competitive Europe involves human resources able to face the new challenges, as well as scientific progress, public health and an adequate living standard.
HungarianA mélytengerek kezelését a lehető legjobb, szakértők által felülvizsgált tudományra is alapozni kell, amely magába foglal majd hatékony járulékos fogási és adatgyűjtési programokat.
Management of the deep sea must also be based on the very best peer-reviewed science, which will include effective by-catch and data-collection programmes.
HungarianAz elmúlt néhány évben az európai uniós együttműködés a bevándorlás területén gyors fejlődésnek indult és számos különböző jogi aktust és egyéb intézkedést foglal magába.
The EU's cooperation in the area of migration has developed quickly over the last few years and includes a number of different legislative acts and other types of measures.
HungarianA négy alcsalád egyike azonban, a malajo-polinéz, a 959 nyelvből 945-öt foglal magába, és az ausztronéz család földrajzi kiterjedésének szinte egészét lefedi.
Achmad, an Indonesian government officer, was acting as the boss, because he and I were organizing an ecological survey for the government and had hired Wiwor and Sauakari as local assistants.