Como se fala "jellemez" em inglês

HU

"jellemez" em inglês

HU jellemez
volume_up
{verbo}

jellemez
tudomásul VÉVE a tejipari termékek piaci helyzetét, amelyet a jelentős ingadozások és az export- és importvonatkozású intézkedések sokasága jellemez;
NOTING the situation in the dairy products market, which is characterized by very wide fluctuations and the proliferation of export and import measures;
Először is, vezető szerepet kell vállalnunk egy új, globális világ létrehozásában, amelyet új kihívások és új szereplők felemelkedése jellemez.
First of all, we should take a leading role in creating a new, global world, featuring new challenges and the emergence of new actors.
A halászati közösségek nehéz időszakot élnek át, amelyet a halállomány komoly romlása jellemez.
Fishing communities are currently undergoing a difficult period, marked by severe deterioration in fish stocks.
De téged, Rohan ura, Théoden, nemes gondolataid és még inkább Éorl házának tekintélye jellemez.
But you, Théoden Lord of the Mark of Rohan are declared by your noble devices, and still more by the fair countenance of the House of Eorl.
Szomszédjaink pedig az Oroszország által befolyásolt övezetbe kerülnek, amelyet a destabilizáltság és a tekintélyelvűség jellemez.
Our neighbours will thus be pushed into Russia's sphere of influence, marked by destabilisation and authoritarianism.
jellemez (também: ábrázol, jelképez)

Exemplos de uso para "jellemez" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianOlyan projekt részesei vagyunk, amelyet közös és önkéntes szuverenitás jellemez.
We are part of a project that is characterised by its shared and voluntary sovereignty.
Hungarian. - Egy olyan korszakba léptünk, amelyet az élelmezési bizonytalanság jellemez.
in writing. - We have entered into a period characterised by food insecurity.
HungarianEz csapást jelent az élelmiszer-politikánkra, amelyet magas szintű fogyasztóvédelem jellemez.
It is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
HungarianRobotok és emberek együtt egy állandó egységben, amelyet a szeretet jellemez!
Robots and humans, bound together in permanent, loving synergy.
HungarianAggodalomra ad okot az a nagyvonalúság, ami sok szállítási műveletet jellemez.
Another cause for concern is the cavalier manner in which some transport operations are carried out.
HungarianA sokféleség, amely minket, európaiakat jellemez, döntő tényezővé vált a gyermekek életében.
The diversity that characterises us as Europeans has become a decisive factor in the lives of children.
HungarianAz egyik dolog, ami jellemez egy TED-est, hogy fogja a szenvedélyét és törődéssé változtatja.
One of the things that defines a TEDster is you've taken your passion, and you've turned it into stewardship.
HungarianA halászati közösségek nehéz időszakot élnek át, amelyet a halállomány komoly romlása jellemez.
Fishing communities are currently undergoing a difficult period, marked by severe deterioration in fish stocks.
HungarianAzonban ha nemcsak a gazdaságot, hanem a történelmet tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy mindent a körforgás jellemez.
Yet, if we study history - not just economics - it does all go in cycles.
HungarianOlyan jelenség ez, amely új társadalmi csoportokat vonz, és amelyet több termék együttes fogyasztása jellemez.
This is a phenomenon that involves new social groups and that is characterised by poly-consumption.
HungarianAkkor az Alapítvány már erős lesz, belép fejlődésének abba a szakaszába, amelyet a magabiztos terjeszkedés jellemez majd.
At that point the Foundation would be entering its great age of self-confident expansion.
HungarianEz szükséges a hiteles transzatlanti kapcsolat kialakítása érdekében, amelyet a kölcsönösség és a koordináció jellemez.
This is necessary to ensure a credible transatlantic relationship characterised by complementarity and coordination.
HungarianYusuf elnök lemondása és az etióp hadsereg visszavonulása új korszakot nyit, amelyet bizonytalanság és kockázat jellemez.
The resignation of President Yusuf and the withdrawal of the Ethiopian army present a new period of uncertainty and risk.
HungarianSzomszédjaink pedig az Oroszország által befolyásolt övezetbe kerülnek, amelyet a destabilizáltság és a tekintélyelvűség jellemez.
Our neighbours will thus be pushed into Russia's sphere of influence, marked by destabilisation and authoritarianism.
HungarianValóban versenyképes piacra van szükségünk, ahol nincs összeférhetetlenség, és amelyet nagyobb mértékű átláthatóság jellemez.
We need a truly competitive market, in which there are no conflicts of interest and which is characterised by greater transparency.
Hungarian. - (PT) Az Európai Unió demográfiai kihívással néz szembe, amelyet a születések alacsony száma és az idősek arányának növekedése jellemez.
The EU is facing a demographic challenge marked by low birth rates and an increasing proportion of elderly people.
Hungarian. - (PT) Az EU olyan térség, amelyet a szolidaritás jellemez, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap is beletartozik ebbe az elképzelésbe.
The EU is an area of solidarity, and the European Globalisation Adjustment Fund falls within this concept.
HungarianMinket itt Európában nagyfokú környezettudatosság jellemez, ami egyes úgynevezett feltörekvő gazdaságokról nem mondható el.
Here in Europe, we have a high level of environmental awareness, something that is not the case in some of the so-called emerging economies.
HungarianMindazonáltal óriási mennyiségű szoftver veszi célba a felnőtteket, amelyeket az erőszak csaknem indokolatlan használata jellemez.
There is, nonetheless, a huge amount of software that is aimed at adults and is characterised by an almost gratuitous use of violence.
Hungariansajátságosan jellemez vkit