Como se fala "ideiglenes" em inglês

HU

"ideiglenes" em inglês

HU ideiglenes
volume_up
{adjetivo}

ideiglenes (também: átmeneti)
Végezetül pedig, az ideiglenes megállapodás csupán ideiglenes megállapodás.
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
A jelenlegi ideiglenes kormány e fenyegetések egyikével sem tud szembeszállni.
The present interim government is unable to counter any of these threats.
A Nemzetközi Valutaalap ideiglenes bizottságának ülése Kingstonban (Jamaica).
The Interim Committee of the International Monetary Fund meets in Kingston, Jamaica.
Ez volt az asszony ideiglenes szánkója, most ez lesz az ideiglenes halotti leple.
It had been her makeshift sled; now it could be her makeshift shroud.
Úgy tartják, hogy az ideiglenes megoldások a legmaradandóbbak.
As they say, a makeshift solution lasts the longest.
Breer az Európai felé fordult; törött nyakát ideiglenes sínbe szorította, s ez nehézkessé tette a mozgását.
Breer turned a little more toward the European; he had braced his broken neck with a makeshift splint, and it made movement difficult.
ideiglenes (também: rögtönzött)
volume_up
jury {adj.}
ideiglenes
ideiglenes (também: átmeneti)
6. a visszanyert szénhidrogének ideiglenes tárolását biztosító mobil lehetőségek;
6. mobile resources for temporary storage of recovered hydrocarbons;
Ez más megvilágításba helyezi a légitársaságok ideiglenes jövedelemveszteségét.
This puts the airlines' temporary loss of income into perspective.
Valóban ideiglenes problémáról van szó, és van rá gyakorlatias megoldás.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
ideiglenes (também: múló, tünékeny, mulandó, tűnő)
ideiglenes (também: tünékeny, mulandó, átmeneti)
Az ideiglenes megállapodások csak átmeneti jellegűek, mivel ezeket teljes körű regionális EPA-k váltják majd fel.
The interim agreements are only transitory in nature, as they will be replaced by full regional EPAs.
Az entitások azonban nem fogják fel, milyen ideiglenes az elkötelezettségem: én csak a leveshez vagyok hűséges.
But what the entities do not realize is how transitory my bondage: It is only the soup to which I am loyal, and the purposes of extraction.
Csak áltatjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy a különböző emlékeket őrző ideiglenes közösségek egymás mellettiségéből létrejöhet egy állam.
It is an illusion to believe that the juxtaposition of transitory communities, with different memories, can create a country.

Exemplos de uso para "ideiglenes" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianKénytelen volt bízni az ideiglenes barikádban, ahogyan Shepben is az imént.
As short of time as he was of money, he dared not wait to see if the bracing chair
HungarianAlig jutottam tovább az ideiglenes címnél, amely így hangzott: "Az utolsó nagy áldozat."
It never got much beyond having a working tide, which was: 'Last Full Measure.'
Hungariantekintettel a Bizottság 1971. július 6-i ideiglenes eljárási szabályzatára[1],
Having regard to the Provisional Rules of Procedure of the Commission of 6 July 1971 1;
Hungariantekintettel a Bizottság 1967. július 6-i ideiglenes eljárási szabályzatára[1],
Having regard to the Provisional Rules of Procedure of the Commission of 6 July 1967 1;
HungarianAz ideiglenes alkalmazásról a Tanács a Bizottság javaslata alapján határoz.
The provisional application is decided by the Council on a proposal by the Commission.
HungarianHacsak nem költöznek egy ideiglenes helyre valahova máshova, akkor igen.
Unless you want to move to a permanent facility somewhere else, then yes.
HungarianAz ideiglenes mechanizmusok és eszközök alkalmazásával kapcsolatos felfogás nem vitatjuk meg.
The approach of using transitional mechanisms and instruments is not up for debate.
HungarianAz Európai Unió nem kevesebb ideje, mint 1993 óta alkalmaz ideiglenes héa-rendszert.
Since as early as 1993, the European Union has been operating a transitional system for VAT.
HungarianA megállapodás hatályba lépésének idejéig támogatom annak ideiglenes alkalmazását is.
I also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
HungarianEllenkezőleg, a jövedelmezőség ideiglenes javulásán keresztül az áremelkedés pozitívan hatott.
To the contrary, it was beneficial to them, since profitability temporarily increased.
HungarianA második kérdés az ideiglenes kormány törvényességével kapcsolatos.
The second issue concerns the legitimacy of the provisional government.
HungarianAz ideiglenes kormányzó azonnal letartóztatta Martinát, és fegyveres kísérettel Rómába küldötte.
He immediately arrested Martina and had her sent under escort to Rome.
HungarianA nemzeti ideiglenes intézkedés(ek) a Tanács határozatának meghozataláig hatályban maradnak.
The national provisional measure(s) shall remain in force until the Council takes its decision.
HungarianDe új kezdeményezéseket az ideiglenes Bizottság nem tud benyújtani.
But new initiatives cannot be presented by a caretaker Commission.
HungarianÉpületek, a felük ideiglenes; a bázis csak négy éves volt.
Buildings, half of them semi-permanent; the base was only four years old.
HungarianAz is igaz továbbá, hogy amikor elnyertük függetlenségünket, akkor ez csupán egy ideiglenes határ volt.
It is also a fact that it was a provisional border at the time we gained independence.
HungarianA Barclay Bank colchesteri kirendeltsége is az ideiglenes szállodai címet kapta, amíg ő "házat keres".
Barclays Bank in Colchester also had the hotel as his address while he was house-hunting.
HungarianEzért a megállapodás ideiglenes változata nem léphet hatályba.
For this reason, a provisional version of the agreement must not be allowed to come into force.
HungarianMég kötelezettség is van a tárgyalások ideiglenes alkalmazást követő 60 napon belüli elindítására.
There is even an obligation to commence negotiations within 60 days of provisional application.
HungarianEzért a vállalat észrevétele elutasításra került, és az ideiglenes megállapításokat erősítették meg.
Therefore, the claim of the company should be rejected and the provisional findings confirmed.