Como se fala "feltétlenül" em inglês

HU

"feltétlenül" em inglês

HU

feltétlenül {advérbio}

volume_up
Feltétlenül szükség van a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatára.
There is certainly a need for the revision of the current legislation.
Mint említettem, feltétlenül szükségünk lesz politikai elkötelezettségre.
As I said, we will certainly need political commitment.
Egy ilyen biztonságérzet feltétlenül liberalizálná Oroszország belpolitikai helyzetét.
Such a sense of security would certainly liberalise the internal situation in Russia.
feltétlenül (também: minden bizonnyal, hogyne)
Feltétlenül arra bíztatnám mindkét felet, hogy támogassák az ENSZ erőfeszítéseit.
I would definitely encourage both sides to support the efforts of the United Nations.
Így mi feltétlenül támogatni fogjuk a javaslatot és az ajánlást.
We shall therefore definitely support the proposal and recommendation.
Úgy vélem, erre feltétlenül utalnom kell, ezt alá kell húznom!
I think that this should definitely be highlighted and underlined.
Nem minden kezdeményezés fog feltétlenül konkrét javaslatok benyújtásához vezetni.
Not all of these initiatives will necessarily lead to the submission of concrete proposals.
Ennek nincs feltétlenül köze a csatlakozás kérdéséhez.
This does not necessarily have anything to do with the question of accession.
Nem feltétlenül van így - vonatkozhat szociális innovációra is.
That is not necessarily the case - it can also relate to social innovation.
feltétlenül (também: mindenesetre, mindenképpen)
Feltétlenül állítsunk magasabb követelményeket mezőgazdasági termelőink és az élelmiszergyártók elé.
By all means let us introduce high standards for our farmers and food producers.
He said, Hold your service by all means, Father.
By all means, said Gilles.
Feltétlenül szorosan együtt kell működnie valamennyi intézménnyel, mindenekelőtt a Bizottsággal.
It should inevitably work very closely with all the institutions, the Commission first and foremost.
Toy nem említette őket, de feltétlenül kell, hogy legyenek még szakácsok, őrök, kertészek.
Toy hadn't mentioned them; but inevitably there would be others here: guards, cooks, gardeners.
Ha nem lesz eredmény, annak feltétlenül politikai következményei lesznek a két országgal fennálló politikai kapcsolatainkra nézve.
If we do not have results, it will inevitably have political consequences in our relations with both countries.

Exemplos de uso para "feltétlenül" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianNem fér a fejembe, hogy valaki csak úgy gyilkol, ha nincs feltétlenül szükség rá.
It seems so stupid to go and commit a murder unless it's absolutely necessary.
HungarianHa Tess Drake keresne, feltétlenül tudd meg tőle a számot, ahol visszahívhatom.
If Tess Drake calls for me, make sure you get a number where I can reach her.'
HungarianFeltétlenül készek vagyunk megadni minden szükséges segítséget a kínai népnek.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
HungarianSzerintem feltétlenül meg kell teremteni a kapcsolatot a belvízi közlekedéssel.
I believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
HungarianA kiírásnak feltétlenül tartalmaznia kell a pályázati felhívás feltételeit.
The notice shall indicate, in particular, the terms of the invitation to tender.
HungarianKépviselőcsoportom ehhez ugyanúgy ragaszkodik, mint az euróhoz, vagyis feltétlenül!
My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
HungarianFeltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
The important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
HungarianAkárki lesz is ez az ember, feltétlenül külföldinek kell lennie- mondta Rodin.
`It would be necessary for this man, whoever he is, to be a foreigner,' said Rodin.
HungarianAzt fogja mondani, hogy nem ő lopta el, soha nem is látta, de feltétlenül meg kell...
He'll say he hasn't got it, he never saw it, but I've got— Sho, Ned said.
HungarianEzért nem kell feltétlenül garantálni a társaságok tevékenységének jogszerűségét.
So there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Hungarian- Ez igaz - mondta Morgaine -, de nem feltétlenül ezen a világon kell kihívnod.
That is true, Morgaine said, but you need not challenge him in this world.
HungarianFeltétlenül javítani kell ezen a helyzeten annak érdekében, hogy haladni tudjunk.
It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further.
HungarianFeltétlenül szükséges-e, hogy ezeket a feladatokat egy uniós ügynökség lássa el?
Is it absolutely essential that these tasks be performed by an EU agency?
HungarianIgen és azzal is számolni kell, hogy a merénylő lövése nem lesz feltétlenül halálos.
Shooting a pistol is not as easy as the cinema would have us believe, though.
HungarianEzért kell feltétlenül európai szempontokat is figyelembe vevő válaszokat találnunk.
That is why it is absolutely necessary to find answers from a European point of view.
HungarianDefiníció szerint az agyrázkódás nem feltétlenül jár eszméletvesztéssel.
The definition of concussion doesn't actually require a loss of consciousness.
HungarianCsak a legöregebb fiúk tudhatják, hogy milyen ez a hely; de ők sem feltétlenül.
Only the very oldest Boys would know the layout of this place; but they wouldn't need to.
Hungarian- Egyelőre nem, de van néhány dolog, amit feltétlenül meg kell tennünk.
'Sir, we do not know that, but there are some things we should do immediately.'
HungarianFeltétlenül tartanunk kell magunkat az elfogadott "kétpilléres modellhez”.
It is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.
HungarianCsak azért, mert valami más, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem olyan jó.
Just because something is different does not mean that it is not as good.