Como se fala "fajta" em inglês

HU

"fajta" em inglês

volume_up
fajta {subst.}

HU fajta
volume_up
{substantivo}

1. geral

fajta (também: jelleg, faj, válfaj)
volume_up
kind {subst.}
Ez a fajta élet a normális embereknek való, nem egy ilyen szellemirtó pasasnak.
This kind of life was for normal people, not Ghostbusting kind of guys.
Nem az a fajta, akit ellenség üldöz; semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte.
Not the kind, you'd say, to have enemies or anything melodramatic of that kind.
Ez az a fajta aránytalanság, amelynek véget kell vetnünk Európában.
This is the kind of disproportionality that needs to be brought to an end in Europe.
volume_up
make {subst.}
Két fiatalember, pont az a fajta, akikre a halandó férfiak és nők buknak?
A couple of young men on the make for mortal men or women?
- Repülőgépen utaztam valamikor régen, amikor megismertem egy bizonyos fajta szerelmet.
I was once riding on a plane when a certain sort of love was made known to me.
- Bear-F, hajókra vadászó fajta, a számát nem tudtam kivenni.
Bear-F, maritime antiship configuration, no numbers that I could make out.
fajta (também: előadás, fokozat, kategória, osztály)
volume_up
class {subst.}
Ez a méreg éppen az a fajta, amellyel jó nevű laboratóriumokban szívesen kísérleteznek.
This boomslang stuff is the kind of thing they experiment with in high-class laboratories.
Az a fajta gazdagság, amivel most dolgunk lesz, rendkívül erős osztálytudattal párosul.
The kind of wealth we're dealing with is extremely class-conscious.
Látni fogjuk a további evolúcióját az ilyen fajta első osztályú erkölcsiségnek.
We will see the further evolution of this kind of business-class morality.
fajta (também: leírás, féle)
- a küldemények leírását (jelek és számok, számok és fajta),
- description of the packages (marks and numbers, number and kind),
Azelőtt bridzselni szoktunk - a legrosszabb fajta fecsegő bridzset játszottuk.
We used to play bridge - chatty bridge of the worst description.
Lecsüccsentem, és ahová csak néztem, mindenféle fajta vendéget szeretettel fogadtak.
So I did sit down, and everywhere I looked I saw customers of every description being received with love.
volume_up
nature {subst.}
Pusztán azért, mert egyik parlamentben sem merült fel soha, hogy ilyen fajta törvényt fogadjon el.
This is simply because no parliament would ever have considered adopting a law of this nature.
Ez a fajta megszorítás azt jelenti, hogy a szétválasztás valós fenyegetés marad, ugyanakkor nem lehet könnyedén alkalmazni.
With a restriction of this nature, such separation remains a tangible threat but one which cannot be imposed lightly.
Egy másik dolog ami érdekel, az a folytatólagos minták; az a fajta féktelen mód, ahogy a természet különböző dolgokat hoz létre, s nincsen behatárolva formák által.
I'm also interested in growth patterns: the unbridled way that nature grows things so you're not restricted by form at all.
fajta (também: mozgás, előadás, irány, pillantás)
volume_up
cast {subst.}
fajta (também: genus, nemzetség, faj, nem)
volume_up
genus {subst.} (genera)
fajta (também: típus)
volume_up
ilk {subst.}
Ugyanaz a fajta, amely felégette a házamat, és elrabolta Amadeót.
Those of the very same ilk that burnt my house and took Amadeo.
fajta (também: életpálya, zuhatag, verseny, faj)
volume_up
race {subst.}
Ezt a fajta diagramot léggömb versenynek hívjuk.
This kind of diagram is called a balloon race.
I shouldnt think Mr Cust went to race-meetings, he doesnt look the kind.
Tucatnyi értelmes fajta művészeinek alkotásai álltak légmentesen zárt üvegtárlókban.
Works by artists of a dozen sentient races lay sealed behind glass cases.
fajta (também: jelenés, testalkat, minta, alak)
volume_up
shape {subst.}
Ha valami nyavalyás nyilvánosságra hozná a helyzetüket, rögtön mindenféle- és fajta kalózok tűnnének ott fel.
If some futzer published their location, you could see pirates of every shape and size.
Egy új fajta létezés formálódik általa.
It's shaping a new way of being.
Azután még több narancsszínt látott, és egy formát, aminek volt értelme: egy sapka volt, az a fajta, amelyiknek az oldalát le lehet hajtani fülvédőnek.
Then there was more orange, and in a shape that made sense: it was a hat, the kind with flaps you could fold down to cover your ears.
fajta (também: féle, mód)
volume_up
sort {subst.}
Ez a fajta átláthatatlanság elfogadhatatlan egy demokratikus Európa számára.
This sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Az a fajta diktatúra, amely saját népét elnyomja, teljességgel elfogadhatatlan.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Tatzel ezt a fajta elővigyázatosságot alattomosnak és túlzottnak találta.
Tatzel seemed to feel that prudence of this sort was both furtive and ludicrous.
Whitehead-fajta volt: paraszt-fajta, tolvaj-fajta.
She was Whitehead's stock: peasant breed, thief breed.
Bizonyára ráébredt már, hogy nem vagyok akármilyen boltos - hanem az a ritka fajta, amelyik a valamit mindenkinek elvét vallja.
Dear Sheriff Pangborn, By now you will have discovered that I am a rather special sort of businessman-the rare sort who actually does try to stock something for everyone.
b) fajta, adott esetben a klón; gyökeres szőlőoltványok esetében ezeket az adatokat az alany szőlővesszők és a nemes szőlővesszők vonatkozásában is meg kell adni,
(b) variety and, where appropriate, the clone ; in the case of rooted grafts, these particulars shall be supplied for both the root stocks and the top graft cutting,
fajta (também: modor, típus, jelleg, elegancia)
volume_up
style {subst.}
- Ezt a fajta kézírást cirkalmatosnak mondták - tűnődött Polly.
That style is called copperplate, she said, amused.
Aillas leugrott a nyeregből, előhúzta saját kardját, amely könnyű volt és keskeny, s amely ahhoz a fajta víváshoz volt megfelelő, amit Troicinetben tanult.
Aillas dismounted and drew his own sword, which was slim and light, and which suited the style of sword-play he had learned in Troicinet.
fajta (também: társaság, törzs, faj, nem)
volume_up
tribe {subst.}

2. zoologia

fajta
volume_up
breed {subst.}
Whitehead-fajta volt: paraszt-fajta, tolvaj-fajta.
She was Whitehead's stock: peasant breed, thief breed.
Azt hiszem, kihalófélben lévő fajta, kimagasló polgári értékek hordozója.
It's a dying breed, the embodiment of all the bourgeois virtues.
Bobby azt mondta, jó, ha meg tudnak egyezni, milyen fajta legyen.
He said fine, if they could agree on a breed.

Exemplos de uso para "fajta" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianEz a példa azonban szemlélteti hogy két fajta dimenzió létezhet, nagy és parányi.
But this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
HungarianA hínárral való találkozás nem az a fajta esemény volt, amire szívesen gondolt.
The encounter with the weed wasn't something he wanted to think about, right now.
HungarianAmint korábban hallottuk, a mozgás nagyon fontos az ilyen fajta élő rendszerekben.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
HungarianÉs az ilyen fajta kísérleteket olyan programokkal kezdtük, amelyeket magunk írtunk.
And these kinds of experiments are started with programs that we wrote ourselves.
HungarianAz a fajta nő volt, akit a férfiak könnyen megkapnak, aztán gyorsan meg is unnak.
She was the type of woman whom men care for easily and of whom they as easily tire.
HungarianNincs jogunk arra, hogy Afrikában legyünk, semmilyen, sem jogi, sem más fajta.
We have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
HungarianAckroyd nem az a lángoló szerelmes fajta, aki szerelemből mindent meg tud bocsátani.
Ackroyd's is not the type of the great lover who can forgive all for love's sake.
HungarianEz a fajta tömeges adatfelvétel kétségtelenül a magánélet megsértéséhez vezet.
This type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
HungarianEgy bizonyos gyűrűről, amely némi védelmet nyújt bizonyos fajta Erők ellen.
A particular ring that offers some slight protection against some forms of Power.
HungarianTudtam, hogy van egy új szagosbükköny fajta, mert olvastam reggel a Daily Mail-ben.
I knew there was a new sweet pea because the Daily Mail had told me so that morning.
HungarianÚgy vélem, a kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy hasznos ez a fajta párbeszéd.
I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.
HungarianEz a fajta szabályozás jól mutatja, hogy az EU hátat fordított polgárainak.
This type of regulation shows that the EU is turning its back on its citizens.
HungarianA másik fajta intézkedéstípus a diákcsere-programok ösztöndíjainak emelése.
The second type of measure relates to increasing grants for student exchange.
HungarianErős a késztetés arra, hogy az egyik fajta szolidaritást kijátsszuk a másikkal szemben.
There is a strong temptation to trade one of those solidarities against the other.
HungarianElég nehéz elhinni róla, hogy nem ember, csak egy más, rejtelmesen idegenszerű fajta.
It was pretty hard not to think he was human, just different, unaccountably strange.
HungarianEz a fajta vonzódás bizonyos tárgyakhoz nem csak a hírességek tárgyainál működik.
Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
HungarianA veszély dacára, az a fajta feladat volt, ami kihívást jelentett a pilóta számára.
Despite the danger involved, it was a mission for which the pilot lusted.
HungarianAz a fajta épület, amelyben az áporodott szivarvégek bűze még mindig a legtisztább szag.
A building in which the smell of stale cigar butts would be the cleanest odor.
HungarianAz ügyvédje egy senki, az a fajta, akiből legalább egymillió van ebben a városban.
His lawyer is just another ham-and-egger, one of a million in this city.
HungarianEz a fajta támadás sosem lett volna lehetséges a beszédközpontja sérülése nélkül.
The assault never would have been possible without the destruction of his speech centers.