Como se fala "verkeer" em inglês

NL

"verkeer" em inglês

NL verkeer
volume_up
{het}

verkeer (também: passage, omloop, circulatie, roulatie)
volume_up
traffic {subst.}
Zij is namelijk degene die dag in dag uit met de stortvloed van verkeer moet leven.
For it is they who have to live with the ever-growing avalanche of traffic.
Maximaal toegestane afmetingen en gewichten in hetinternationale verkeer
Maximum authorised dimensions and weights in international traffic
Het risico van ongevallen is echter toegenomen met de toename van het verkeer.
The risk of accident has grown, however, with the increase in traffic.
verkeer (também: relatie, verhouding, omgang, verband)
volume_up
relation {subst.}
De oproep aan Oostenrijk om iets aan het vrije verkeer te doen, mist dan ook elke grond.
The call on Austria to take action in relation to freedom of movement is therefore devoid of any substance.
Dat wil zeggen dat het EIS - zoals gezegd - een compenserende maatregel die het vrije verkeer van personen mogelijk moet maken.
In other words, as I said before, the main purpose of EIS is to provide a compensatory measure in relation to the free movement of persons.
Mijnheer de Voorzitter, van de vier vrijheden die genoemd worden bij de interne markt is het vrije verkeer van personen nog steeds een moeizaam punt.
Mr President, of the four freedoms mentioned in relation to the internal market, the free movement of persons still poses some problems.
verkeer (também: verhouding, omgang, verband, verstand)
De lidstaten moet inzien dat vrij verkeer geen bedreiging voor hen is, of een bron van overlast, maar een waardevolle manier om meer begrip te kweken en samenwerking binnen de Unie te ontwikkelen.
Members States must recognise that free movement is not a threat to them, it is not an inconvenience, it is a valuable way to increase understanding and to develop cooperation within the Union.

Exemplos de uso para "verkeer" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchZo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
For example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
DutchOns kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
Some erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
DutchHet aantal doden en gewonden in het verkeer vertoont een licht neergaande trend.
We are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
DutchHet vrij verkeer van personen is namelijk nog heel slecht geregeld in Europa.
After all, the free movement of persons is still very badly regulated in Europe.
DutchDe misdadigers hebben als eerste voordeel gehaald uit het vrije verkeer in Europa.
Criminals have been the quickest to benefit from freedom of movement in Europe.
DutchAl in het Verdrag van Rome zijn de voorwaarden geschapen voor het vrije verkeer.
The conditions for freedom of movement were already laid down in the Treaty of Rome.
DutchOp een weg waar alle voertuigen dezelfde snelheid hebben, loopt het verkeer soepeler.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
DutchWe moeten ons echter niet alleen bezighouden met het vrije verkeer van goederen.
However, it is not only the free movement of goods that we should be concerned about.
DutchBij vrij verkeer van mensen in de eurozone hoort een flexibele arbeidsmarkt.
The free movement of people in the euro area requires a flexible labour market.
DutchVoor vrij verkeer zijn gewaarborgde grondrechten vanzelfsprekend noodzakelijk.
Quite simply, freedom of movement demands a basis of guaranteed, fundamental rights.
DutchDat zijn het vrije verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten.
These are the freedom of movement of goods, capital, the workforce and services.
DutchHet Schengen-verdrag is een belangrijke stap vooruit op het gebied van vrij verkeer.
The Schengen Convention is an important step forward in the area of free movement.
DutchHet is ook in strijd met de interne markt en het vrije verkeer van goederen.
It is also in contravention of the internal market and the free movement of goods.
DutchWat stelt het vrije verkeer voor als dit alleen voor de burgers van de Unie geldt?
Can we really speak of free movement if the rules apply to EU citizens only?
DutchSlechts enkele artikelen gaan over de positieve kant, het vrije verkeer van personen.
Only a few articles are concerned with the positive aspect of freedom of movement.
DutchEn dat Verdrag spreekt over vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal.
And this Treaty talks about the free movement of persons, capital and goods.
DutchSchengen schept de voorwaarden voor het vrije verkeer waarnaar wij streven.
Schengen creates the conditions for freedom of movement which we are seeking.
DutchHet dekken van de totale kosten met tarieven lukt in regio's met veel verkeer.
Covering overall costs with fares will work in areas where there is a lot of transport.
DutchAlleen het verkeer van mensen is in de Europese Unie aan beperkingen onderworpen.
It is only people who are subject to restrictions in the European Union.
DutchJaarlijks eist het verkeer in de Europese Unie 40 000 dodelijke slachtoffers.
There are more than 40 000 tragic deaths each year on the roads of the European Union.