Como se fala "verband" em inglês

NL

"verband" em inglês

NL verband
volume_up
{het}

1. geral

verband (também: relatie, verhouding, omgang, betrekking)
volume_up
relation {subst.}
Over Groot-Brittannië was de berichtgeving in dit verband enigszins verwarrend.
There was some confusion in relation to Great Britain in the report.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb een verzoek in verband met de agenda van woensdag.
Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
Welk verband is er tussen intensieve zoetstoffen en sportvoeding?
What relation is there between intensive sweeteners and sports food?
verband (também: baken, zwachtel, windsel)
volume_up
bandage {subst.}
We should check your bandage, too.
Hier kunnen jullie zien hoe een technicus ze aanbrengt zoals je een verband aanbrengt.
Here you can see that a technician is placing them on there much like bandages.
Ik was nog steeds geïnteresseerd in de methode van verwijderen van verband bij brandwondenpatiënten.
I was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
verband (também: verhouding, omgang, verstand, begrip)
In dit verband wil ik wijzen op de consensus die tussen Fatah en Hamas is bereikt over het zogeheten gevangenendocument.
In this connection I would like to refer to the understanding reached between Hamas and Fatah based on the ‘ Prisoners’ Document’.
Ik merk in dit verband ook nog op dat we op dit punt dringend met onze Russische partners tot een gelijkluidende visie moeten komen.
I note in passing that we and our Russian partners need urgently to come to a shared understanding of this point.
Het meest opvallende in dit verband is misschien wel het feit dat onder ouderen onafhankelijk van de regio drie specifieke behoeften bestaan.
Perhaps the most interesting aspect was understanding that, regardless of location, there are three specific priorities for the elderly.
verband (também: verbinding, aansluiting, verbondenheid)
volume_up
connexion {subst.} [Ing. Brit.]

2. medicina

verband

3. construção

verband
volume_up
brickwork {subst.}

Exemplos de uso para "verband" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchIs optreden in NAVO-verband altijd de eerste optie, zoals de Amerikanen zeggen.
Is action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
DutchOok in dit verband moeten we ons voorbereiden op een ernstig democratieprobleem.
In this regard too, we must prepare ourselves for a serious problem of democracy.
DutchMen is van plan een vergadering over scheepsbouw te organiseren in OESO-verband.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
DutchHet Finse voorzitterschap biedt in dit verband ook zelf zijn samenwerking aan.
The country to hold the presidency is also offering to cooperate in this regard.
DutchIn het algemene beheer van de Monetaire Unie moet dat verband tot uiting komen.
Clearly that needs to be reflected in the overall management of monetary union.
DutchIn dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.
DutchFinnen werken in internationaal verband met anderen samen bij de mijnopruiming.
The Finns are involved in international cooperation with regard to mine clearance.
DutchWat wij socialisten de Commissie in dit verband verzoeken, is heel duidelijk.
In this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
DutchIn dat verband verwacht ik ook van de nieuwe lid-staten een aantal initiatieven.
I hope that the new Member States, too, will have some pertinent suggestions.
DutchIn verband hiermee heb ik op verzoek van Louise McVay amendement 3 ingediend.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
DutchEr is altijd een verband tussen een programma en de personen die dit uitvoeren.
There is always a link between a programme and the personalities who implement it.
DutchHet is derhalve niet correct om in dit verband te spreken over de Europese bossen.
It is therefore incorrect to talk in this context about the forests of Europe.
DutchIn verband met deze specifieke wetgeving moeten we een paar dingen goed begrijpen.
With this particular piece of legislation we have to recognise a number of things.
DutchMet name dit probleem wordt behandeld in verband met de discussie over artikel 255.
It is precisely this problem that is dealt with in the discussion of Article 255.
DutchIn verband daarmee wil ik u oproepen om ook kinderen gelijke kansen te geven.
With this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
DutchIn dat verband is de discussie over het economisch protectionisme zeer zorgwekkend.
In that context, the debate about economic protectionism is extremely worrying.
DutchMevrouw Bastos heeft in dit verband het probleem van de structuurfondsen aangekaart.
You stressed the problem of the Structural Funds in this connection, Mrs Bastos.
DutchDe ontwikkelingen in Iran en Noord-Korea zijn in dit verband natuurlijk cruciaal.
Naturally, the developments in Iran and North Korea are crucial in this connection.
DutchDe eerste bedenking houdt verband met de " communautarisering " van het asielrecht.
The first relates to the debate on the 'communitization ' of the right to asylum.
DutchHierdoor rijzen er toch vragen in verband met het succes van het structuurbeleid.
This in itself raises the question of the success of the structural policies.