Como se fala "overblijven" em inglês

NL

"overblijven" em inglês

NL

overblijven [bleef over|overgebleven] {verbo}

volume_up
De problemen die overblijven liggen volgens mij op het gebied van de open coördinatie.
In my view, the problems that remain are at the level of open coordination.
Naar mijn mening zijn de amendementen die overblijven, echter nodig noch nuttig.
However, in my view, the amendments that remain are neither necessary nor helpful.
Allereerst is er gezegd dat de voorwaarden die overblijven, haalbaar moeten zijn.
First of all, it has been said that the conditions that remain must be achievable.
Zij zullen verdampen en er zal niets dan lege ruimte overblijven.
They will evaporate, and we will be left with nothing but empty space.
Voorzitter, dan is er tenslotte ook hulp nodig voor de kinderen die zonder ouders overblijven.
Lastly, Madam President, there is the help we need to give the children who have been left orphaned.
Louis Leakey sprak gisteren over hoe dat wij de enigen zijn die in deze branche overblijven.
Louise Leakey talked yesterday about how we're the only one in this branch left. ~~~ What happened to the others?
Dames en heren die hier nog overblijven, wij doen alsof stand-by-hulp echte hulp is.
Ladies and gentlemen - those who have stayed the course - we are behaving as if stand-by aid were real aid.
Korea has maybe stayed with it.

Exemplos de uso para "overblijven" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchWij moeten het aantal initiatieven terugbrengen: er zullen er nog maar drie overblijven.
We must cut down the number of initiatives: there will be only three.
Dutch"In deze envelop zitten de snippers die overblijven van een zelfmoordbriefje dat ik niet gebruikt heb.
"Inside this envelope is the ripped up remains of a suicide note I didn't use.
DutchZij zullen verdampen en er zal niets dan lege ruimte overblijven.
They will evaporate, and we will be left with nothing but empty space.
DutchDames en heren die hier nog overblijven, wij doen alsof stand-by-hulp echte hulp is.
Ladies and gentlemen - those who have stayed the course - we are behaving as if stand-by aid were real aid.
DutchTest er een geneesmiddel op uit en resistente cellen zullen overblijven en teruggroeien.
Throw a drug at it, and resistant cells will grow back.
DutchVoorzitter, dan is er tenslotte ook hulp nodig voor de kinderen die zonder ouders overblijven.
Lastly, Madam President, there is the help we need to give the children who have been left orphaned.
DutchDie standpunten ontkrachten de resolutie zodat er alleen maar vrome wensen overblijven.
These positions turn any positive elements which the resolution contains into nothing more than a wish list.
DutchDat er dan nog een heleboel onopgeloste problemen overblijven, hoef ik u niet te vertellen.
However, I am sure that I do not need to tell you again that there are still many problems to be solved.
DutchLouis Leakey sprak gisteren over hoe dat wij de enigen zijn die in deze branche overblijven.
Louise Leakey talked yesterday about how we're the only one in this branch left. ~~~ What happened to the others?
DutchVoor de publieke postbedrijven zullen alleen die diensten overblijven waar particuliere bedrijven geen heil in zien.
Postal services may then keep whatever does not whet the appetite of the private operators.
DutchVan de havenrichtlijn zou slechts een lege huls overblijven als wij de vrachtafhandeling niet zouden opnemen.
Should we exclude cargo handling from the directive on ports, all that would be left of it would be an empty shell.
DutchMaar ik wil u niet verhullen, mijnheer de gekozen voorzitter, dat er tot op de dag van vandaag vragen overblijven.
I make no secret, however, of the fact, Mr President-designate, that certain issues have yet to be dealt with.
DutchDit was verworven door Anapum -- en op het einde zal er niets van overblijven, want het zal verdampen.
And this was collected by Anapum -- which is like, finally in the end, he will not have anything, because it will evaporate.
DutchIn de vijfde plaats vraag ik van onszelf dat wij de middelen die overblijven aan voorlichting en communicatie besteden.
Fifthly, I demand of us ourselves that we use the funds we are left with for information and communication.
DutchEr zou best eens te weinig geld kunnen overblijven voor de gewone regio's in Europa die ook een platteland hebben.
We could well end up with a lack of funds for the ordinary regions in Europe, which have countryside of their own.
DutchEr mogen geen resten overblijven waardoor begrotingsproblemen ontstaan voor daaropvolgende jaren.
In other words, to ensure that there will be no surpluses that create problems of a financial nature in subsequent financial years.
DutchDankzij deze wijzigingen zou van dezelfde quota met een vastgesteld plafond meer te verdelen overblijven.
These changes would mean there would be more to distribute out of the same allocation of funds defined in terms of its ceiling.
DutchWat zou overblijven van het politieke initiatief van de Unie indien het enige ingediende amendement wordt verworpen?
In such a scenario, what would become of the Union’ s political initiative if the only amendment tabled is rejected?
DutchHet is toch onaanvaardbaar dat van de 30 000 oorspronkelijk voorziene stoffen er maar net 12 000 overblijven?
Surely it cannot be right that of the 30 000 substances that the regulation was originally intended to cover, only 12 000 are left.
DutchDe minimumwaarborgen die daarbij overblijven maken dat van de bescherming van de vluchtelingen nog slechts weinig overblijft.
The kind of minimum guarantees that emerge from this system will guarantee that very little refugee protection remains.