Como se fala "kant" em inglês

NL

"kant" em inglês

EN
EN

NL kant
volume_up
{de}

kant (também: handgreep, arbeider, matroos, greep)
volume_up
hand {subst.}
Op deze lichtknop staat aan de ene kant, springvloed, en aan de andere kant, uit.
This light switch that reads, on the one hand, flashfloods, and on the other hand, off.
Er is aan de ene kant vooruitgang op dit gebied, maar hoe is het aan de andere kant?
Yes, on the one hand there is progress, but what about the other hand?
Dus aan één kant hebben we het ondenkbare, en aan de andere kant het onvoorstelbare.
You know, so on the one hand we have the unthinkable; on the other hand we have the unimaginable.
kant (também: partij, ploeg, zijde, stem)
volume_up
side {subst.}
Hieruit blijkt dat tonijn van de westelijke kant naar de oostelijke kant gaat.
And now we're showing that tunas on the western side go to the eastern side.
Aan deze kant zaten mannen, dan de barrière, en deze kant waren vrouwen.
On this side was men, and then the barrier, and this side was women.
Aan onze kant ligt het vliegveld, de Franse kant is Europees grondgebied.
On our side there is the airport, while the French side is European territory.
kant (também: band, boord, grens, rand)
volume_up
border {subst.}
Aan de andere kant van de grens, in Afghanistan, heb ik tijdens mijn bezoek daar geen enkel waterproject gezien.
Over the border in Afghanistan, I have seen no water projects at all on the ground.
Reist die minister altijd aan de verkeerde kant van de grens?
This cabinet minister... does he always travel on the wrong side of the border?
Van de andere kant is er een toenemende zorg die gemeenschappelijk is.
It has also led to increasing levels of care and concern across the borders.
kant (também: band, boord, rand, zoom)
volume_up
edge {subst.}
We hadden een kant die kwam van het opgroeien op straat.
We had an edge that came from growing up on the streets.
Er is een beweging gaande op dit moment om geestesziekten als iets positiefs te bekijken - ten minste mijn hypomane kant.
There's a movement going on right now to reframe mental illness as a positive -- at least the hypomanic edge part of it.
Veel van de sprekers hier, velen van jullie in het publiek, hebben die creatieve kant, als je weet waar ik het over heb.
Many of the speakers here, many of you in the audience, have that creative edge, if you know what I'm talking about.
kant (também: band, boord, rand, zoom)
volume_up
brim {subst.}
kant (também: band, boord, rand, zoom)
volume_up
brink {subst.}
kant (também: band, boord, bies, rand)
volume_up
edging {subst.}
kant (também: band, boord, rand, zoom)
volume_up
fringe {subst.}
kant (também: rand, speling, marge)
volume_up
margin {subst.}
Wat gaan wij echter doen als er geen enkele marge meer is voor welk politiek initiatief van onze kant dan ook?
What, however, will we do when there is no longer a margin for any political initiative that Parliament might want to set in motion?
kant (também: band, boord, rand, zoom)
volume_up
rim {subst.}

Exemplos de uso para "kant" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchEn we zitten daar, en ik hoor [klapt] vanuit de verte, dus ik kijk die kant op.
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
DutchWe verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
We are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
DutchMet andere woorden, met kant-en-klare onderdelen kan ik een spectroscoop maken.
In other words, I’ve taken off-the-shelf components, and I’ve made a spectroscope.
DutchDit is een beetje tegen verzet en voorzichtigheid van de kant van de geïnterviewde.
This is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.
DutchOverigens gaan de jongste discussies in de Raad dezelfde kant op als de uwe.
For the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
DutchAan de andere kant is er geen betrouwbare migratietest voor ftalaten beschikbaar.
Reliable migration tests in respect of phthalates are not available, however.
DutchDit voorstel van onze kant heeft twee gevolgen, die ik hier kort wil toelichten.
This is its contribution, and it has two consequences which I wish to emphasise now.
DutchAan de andere kant is ook het integratieproces van de financiële markten versneld.
Furthermore, the process of integrating the financial markets was also speeded up.
DutchHet kan maanden duren voordat het in orde is, maar we gaan de goede kant uit.
It can take months to get things in place, but we will go in the right direction.
DutchTot zover de positieve kant van de zaak, waaruit blijkt dat het systeem werkt.
These are therefore the positive aspects, which demonstrate that the system works.
DutchWe zijn er nog steeds niet geheel van overtuigd dat dat de goede kant opgaat.
We are still not entirely convinced that that is going in the right direction.
DutchMaar tegelijkertijd durf ik te stellen dat de euro van zijn kant Zweden nodig heeft.
At the same time, I would also venture to say that the euro in fact needs Sweden.
DutchWij verwachten een groter engagement van de kant van de Commissie in de Conventie.
One expects a stronger commitment on the part of the Commission for the Convention.
DutchWe juichen aan de andere kant toe dat Kroatië zo'n overeenkomst niet gesloten heeft.
We applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
DutchKant was erg sterk op dit punt, en hij zei het iets beter dan hoe ik het zeg.
Kant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
DutchJa Voorzitter, ook van mijn kant excuses voor de verwarring over de vraagsteller.
Mr President, I too should like to apologise for the confusion about the questioner.
DutchDe Commissie moet van haar kant de geest en de letter van de Verdragen verdedigen.
The Commission, for its part, must defend the spirit and the letter of the Treaties.
DutchAan de andere kant hebben we nog steeds apotheken met territoriale bescherming.
Nonetheless, we still have territorial restrictions applying to pharmacies.
DutchDat is ook onze sterke kant, want Europa leeft juist van deze verscheidenheid.
Therein lies our strength because, on the contrary, Europe thrives on its diversity.
DutchAan de andere kant zeggen mensen dat het probleem is dat we méér hulp nodig hebben.
And on the other we have people who say the problem is that we need more aid.