NL

heel {het}

volume_up
heel (também: geheel, geheel getal)
EN

heel {substantivo}

volume_up
1. geral
heel (também: mattock)
It's just stuck in this position, so I have to wear a two-inch heel.
Hij is vastgezet in deze positie, daarom moet ik een hak van 5 centimeter dragen.
He turns to her on the heel of his shoe.
Hij keert zich op de hak van zijn schoen naar haar toe.
2. anatomia
There are the eyes up here, and there's that raptorial appendage, and there's the heel.
De ogen zitten daar boven, en hier is dat roofaanhangsel, en hier is de hiel.
That's the smashing part of the heel on both these images, and it gets worn away.
Dat is het hamergedeelte van de hiel op beide beelden, en het slijt weg.
In fact, I've seen them wear away their heel all the way to the flesh.
Ik heb ze hun hiel zien wegslijten tot op het vlees.

Sinônimos (inglês) para "heel":

heel

Exemplos de uso para "heel" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchWe zijn dan ook heel verbaasd over die data 2004-2007 voor Roemenië en Bulgarije.
We are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
DutchIk zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
You can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
DutchAls er in Europa een netwerk opgericht wordt, dan moet dat heel Europa bevatten.
If a network is to be created in Europe, it should be a pan-European structure.
DutchU, Griekenland, kan de EU een goede dienst bewijzen, maar ook een heel slechte.
You, Greece, can do the EU a great service, but you can also do it a disservice.
DutchNet als de commissaris vind ik dat het resultaat nog heel wat te wensen overlaat.
I share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
DutchVoor mij betekent dit heel duidelijk dat we van een paar dogma's moeten afstappen.
In my view, this obviously means that we must dispense with a few of our dogmas.
DutchTen derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
DutchZe zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
They are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
DutchWij zijn natuurlijk ook heel blij dat het amendement inzake OLAF is overgenomen.
Naturally we are also delighted that the amendment regarding OLAF has been adopted.
DutchEn meetings zijn heel venijnige, vreselijke, giftige zaken tijdens de werkdag.
And meetings are just toxic, terrible, poisonous things during the day at work.
DutchMijn rol in de show, voor zij die het nog niet gezien hebben, is heel simpel.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
DutchHet mondstuk bestaat uit een knop, twee gitaarplectra en heel veel warme lijm.
The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
DutchDe burgers van de nieuwe lidstaten hebben dat altijd heel belangrijk gevonden.
Citizens of the new Member States placed great importance on this and still do.
DutchHet zou heel goed zijn als de Commissie zou kunnen stoppen met deze discriminatie.
It would be really good if the Commission could do away with this discrimination.
DutchIn elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
At least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
DutchHet Raadsvoorzitterschap heeft een heel goede administratieve prestatie geleverd.
The presidency of the Council has certainly achieved much in administrative terms.
DutchEr staat heel veel op het spel, ook het draagvlak van Europa bij de werknemers.
A great deal is at stake here, including the employees ' acceptance of Europe.
DutchVolgens mij staat ons nog heel wat te doen, ook bij de voorbereiding van Kyoto.
I believe a great deal still has to be done, including the preparations for Kyoto.
DutchIk wil heel graag geloven dat deze instrumenten in het Midden-Oosten ook werken.
I really would like to believe that they might work in the Middle East, too.
DutchHet zou wel een heel slechte zaak zijn als de Ecofin-Raad die bevoegdheid had.
Moreover, it would be a poor principle if the Ecofin Council had those powers.