Como se fala "allerlaatste" em inglês

NL

"allerlaatste" em inglês

NL allerlaatste
volume_up
{superlativo}

allerlaatste
volume_up
very last {superl.}
Mijn allerlaatste opmerkingen betreffen de rechtsgrondslag.
As a very last point, a couple of remarks about the legal base itself.
Op het allerlaatste moment heeft een minderheid van de lidstaten deze hervorming echter geblokkeerd.
At the very last moment a minority of Member States blocked this reform.
Your colleague Mrs Reding is the very last speaker today.

Exemplos de uso para "allerlaatste" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchOplossingen vinden wij niet op het allerlaatste moment, als de ramp is gebeurd.
Solutions cannot be found at the last minute, when the disaster is already in progress.
DutchIk moet nog een allerlaatste, eerlijk antwoord aan de heer Nicholson te geven.
I have one final response, and a frank one, to make to Mr Nicholson.
DutchEen allerlaatste vraag: wat gebeurt er met de richtlijn over de hushkits?
One final question: what is happening with the directive on hushkits?
DutchDeze vorm van terugwinning is wenselijk voor uitsluitend het allerlaatste afval dat overblijft.
It is a matter of making the end waste products viable, and nothing more than that.
DutchIn de allerlaatste dagen heeft de landbouwsector op vele punten zijn bezorgdheid geuit.
You can only farm if you have an adequate supply of clean water.
DutchWij gaan nu het allerlaatste stukje van die symfonie spelen.
And we're going to play just the very tail end of this symphony now.
DutchSteeds vaker krijgen wij de stukken op het allerlaatste moment.
We are increasingly getting documents at the last moment.
DutchHet geeft slechts aan dat het een allerlaatste blijvende oplossing is.
It simply makes it the last permanent solution.
DutchWat er in Tunesië is gebeurd is het meest recente voorbeeld, maar het zal zeker niet het allerlaatste zijn, helaas.
What has happened in Tunisia is the latest example, but it will not be the last, unfortunately.
DutchWij zouden van de gelegenheid gebruik moeten maken om een eind te maken aan de allerlaatste koloniale episode in Afrika.
We ought to seize this opportunity and bring the last colonial episode in Africa to an end.
DutchMijnheer de Voorzitter, wij dachten dat er nog over een deel van het punt 6, namelijk het allerlaatste, moest gestemd worden.
Mr President, we thought that there should still be a vote on one section of item 6, namely the last one.
DutchEen allerlaatste punt betreft de financiering.
Finally, there is the question of financing.
DutchDit was de allerlaatste motie van orde.
I am not going to allow any more points of order.
DutchDank zij jou hebben we nu het allerlaatste stuk.
DutchNu is het Blairs eigen minister van Buitenlandse Zaken die de vooruitgang op het allerlaatste moment probeert te blokkeren.
Now it is Mr Blair’ s own foreign minister, Margaret Beckett, who is trying to block progress at the last minute.
DutchTot op het allerlaatste moment heb ik getwijfeld of ik voor of tegen zou stemmen, maar uiteindelijk heb ik tegen gestemd.
Right up until the last minute I was undecided whether I would vote for or against, but in the end I voted against.
DutchEen allerlaatste opmerking: Ik kan ook amendement 20 en delen van de amendementen 17, 54, 55, 58 en 84 van het verslag-Daul overnemen.
Finally, I can also accept Amendment No 20 and parts of Amendments Nos 17, 54, 55, 58 and 84 in the Daul report.
DutchHet allerlaatste punt: de Commissie overweegt bij de herziening van de netten eventueel een Witboek daarover te publiceren.
Finally, on principle the Commission is considering possibly presenting a white paper on the basis of its review of the networks.
DutchOp grond van mijn christelijke geloofsovertuiging wijs ik het werkelijk allerlaatste politieke wapen van de zelfgekozen hongerdood beslist af.
On the basis of my Christian belief I certainly reject the final political weapon of voluntary death by starvation.
DutchOm deze reden heb ik geprobeerd met de Raad tot overeenstemming te komen en dit is vorige week woensdag op het allerlaatste moment gelukt.
For this reason, I have tried to reach agreement with the Council, and this was done at the eleventh hour last Wednesday.