Como se fala "vakaa" em inglês

FI

"vakaa" em inglês

FI vakaa
volume_up
{adjetivo}

vakaa (também: tukeva, kiinteä, täysi, täyttävä)
volume_up
solid {adj.}
Teidän molempien on otettava huomioon itsevarma, vakaa ja vankka parlamentti.
Both of you will have to deal with a self-confident but serious and solid Parliament.
Parhaiten rauha saavutetaan muodostamalla vankka ja vakaa yhtenäistävä hallitus.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
Poliittinen ja demokraattinen tilanne on vakaa ja talous dynaaminen.
The political and democratic situation is solid and the economy is dynamic.
vakaa (também: tasainen)
volume_up
stable {adj.}
Etelä-Sudan ei voi olla vakaa, ellei Pohjois-Sudan ole vakaa, ja päinvastoin.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Vakaa ja monietninen Kosovo on Euroopan unionin ensisijainen painopisteala.
A stable and multi-ethnic Kosovo is a key priority for the European Union.
Toteamme, että perustuslakisopimus on vakaa, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia.
We state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
vakaa (também: tyyni, sileä, hillitty, tasainen)
volume_up
even {adj.}
Euro on vakaa valuutta myös yleismaailmallisesti.
The euro is a stability currency even in the eyes of the world.
On tehtävä vielä lisää työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan ilmailuteollisuudella on vakaa taloudellinen pohja.
Even more is yet to be done to ensure that the industry has a sound economic basis.
Meille vakuutetaan, että eurosta tulee vakaa ja vahva, että se luo työpaikkoja ja että se vahvistaa entisestään hintojen vakautta.
We are assured that the euro will be stable, strong and a creator of jobs and that it will strengthen price stability even more.
Työttömyyden pieni mutta vakaa kasvu on rekisteröity, ja vuosi 1997 on uudella tasolla.
A small but stable growth in unemployment has been registered and 1997 is at a new level.
Tätä asiaa ei voida vakauttaa Euroopan unionissa, jos se ei ole vakaa kansainvälisellä tasolla.
This issue cannot be stabilised in the European Union if it is not stable at international level.
Bulgarian makrotalous on vakaa, ja sen tarjoamat investointiedellytykset ovat Euroopan parhaimmistoa.
The country is stable at the macro-economic level, and offers some of the best conditions for investment in Europe.
vakaa (também: varma, peloton, turvallinen, turvassa)
volume_up
secure {adj.}
Lisäksi tämä maa on Euroopan alueen vakaa ja turvallinen ulkovartio.
The country is also a stable and secure outpost of the European area.
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Vakaa ja turvallinen alue, jonka sosioekonominen kehitys on kestävää, on etujemme mukainen.
A stable and secure region with sustainable socio-economic development is in our interests.
vakaa
volume_up
steady {adj.}
Peruselintarvikkeiden hintojen vakaa nousu on akuutti ongelma, jota ei voida jättää huomiotta.
The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.
Meidän pitäisi siksi pyrkiä varmistamaan vakaa palvelujen laadun paraneminen tällä alalla.
We should therefore strive to ensure a steady increase in the quality of services in this area.
Tiedämme prosessin olevan hidas, mutta vakaa.
We know it is a slow, but steady process.
vakaa (também: vankka)
volume_up
trig {adj.}

Exemplos de uso para "vakaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTarvitsemme komissiota – tämä ei ole puoluepolemiikkia vaan vakaa uskomukseni...
We need a Commission – this is not party polemics, but my profound conviction ...
FinnishToinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
FinnishJatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
Looking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
FinnishMeille sanotaan, että euro on suuri menestystarina, sillä se on vakaa valuutta.
We are told that the euro is a great success because of its strength as a currency.
FinnishVakaa ympäristöpolitiikka on pääasia niiden maiden soveltaessa yhteisön säännöstöä.
A sound environment policy is a key point in adapting to the acquis communautaire .
FinnishVakaa käsitykseni on, että voimme edistyä vain yhteistyöllä ja neuvottelemalla.
It is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
FinnishVakaa käsityksemme on, että EU:n jäsenvaltioilla on merkittävä rooli tässä tehtävässä.
We believe the EU's Member States have an important role to play in this task.
FinnishKriisin ratkaisemiseksi Albaniassa kuitenkin aloitettiin suhteellisen vakaa kausi.
However, in overcoming this crisis, Albania embarked on a period of relative stability.
FinnishVakaa talous on tulevien politiikkojemme perusta, joten meidän on varjeltava sitä.
Stability is the basis for our future policies and we must safeguard it.
FinnishEuroalueen valuutasta näyttää tulevan vakaa, johon me olemme tyytyväisiä.
The prospect for the currency of the euro area would appear to be one of stability.
FinnishValuutan vakaa arvo sisämarkkinoilla taataan erityisesti edullisella inflaatiotasolla.
A currency's domestic stability is ensured in particular by a low rate of inflation.
Finnishvakaa ja M3:lla on hyvät edellytykset toimia tulevaa keskipitkän aikavälin
money demand relationship and good leading indicator properties for future
FinnishVuoden 2005 lopussa alkoi hidas mutta vakaa taloudellinen elpyminen.
Since the end of 2005 there have been signs of slow but sure economic recovery.
FinnishTilanne on siis ollut vakaa, mutta näin ollen dynaamisuutta on puuttunut.
There has therefore been a situation of stability, but also one of a lack of dynamism.
FinnishSe osoittaa, että vakaa julkinen talous johtaa kasvuun ja työllisyyden paranemiseen.
This is the proof that fiscal stability leads to growth and employment.
FinnishVakaa käsitykseni on siis, että on harkittava työn aloittamista uudelleen.
My conviction is therefore that we should consider working through this issue once more.
FinnishMeillä on kuitenkin vakaa, huolella laadittu perusta, jonka varaan voimme rakentaa.
However, we have a firm, well-designed foundation on which to build.
FinnishKampanjamme ansiosta tällä kysymyksellä on nyt vakaa sija valtiomme poliittisella asialistalla.
Our campaign has placed this question firmly on our nation' s political agenda.
FinnishKoulutus, jonka perusta on vakaa ja laadukas, takaa eurooppalaisille paremman tulevaisuuden.
An education with a robust, quality foundation guarantees Europeans a better future.
FinnishTällainen vakaa käsite on kuitenkin uskottavan ulkopolitiikan perusta.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.