Como se fala "tyrehdyttää" em inglês

FI

"tyrehdyttää" em inglês

FI

tyrehdyttää [tyrehdytän|tyrehdyttänyt] {verbo}

volume_up
Tämä on ainoa keino, jolla voimme tyrehdyttää maahanmuuttajien virran jo sen lähtöpisteessä.
This is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
Taudin ehkäisy- ja hoitotoimet ovat ratkaisevia, jotta voidaan tyrehdyttää tartuntojen kasvava tulva.
Actions to prevent and treat the disease are vital in order to stem the growing tide of infections.
Tadžikistan on myös avain pyrkimyksille tyrehdyttää laittomien huumausaineiden virta Afganistanista Eurooppaan.
Tajikistan is also key to efforts to stem the flow of illegal drugs to Europe from Afghanistan.

Exemplos de uso para "tyrehdyttää" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTilanne saattaa tyrehdyttää pankkien luotonannon erityisesti pk-yrityksille.
This situation may put a stop to the granting of bank loans, especially to small and medium-sized enterprises.
FinnishSe on myös ainoa keino tyrehdyttää Euroopan antama rahoitus, joka kulkeutuu kyseiselle järjestölle.
This is the only way we can block off the European part of the money that flows to this organisation.
FinnishLääkäreiden ja lääketieteen tutkijoiden mukaan direktiivi tyrehdyttää tutkimuksen ja moninkertaistaa hoitokulut.
According to doctors and medical researchers, the directive will stifle research and multiply the costs of treatment.
FinnishTekniikan kehitys voi sen sijaan ilman kunnollista suojaa vaarantaa tekijänoikeudet ja näin ollen tyrehdyttää luomistyön.
On the other hand, without serious protection, technical development can undermine copyright and, as a result, stymie creation.
FinnishYksi keino tyrehdyttää oikeusasiamiehen toimiston ja vetoomusvaliokunnan tehokkuus on evätä niiltä riittävät resurssit.
One way of choking off the effectiveness of the Ombudsman's office and the Petitions Committee is to deny them adequate resources.
FinnishEikö konfliktit olisi parempi tyrehdyttää jo alkuunsa sen sijaan, että niihin yritetään puuttua sen jälkeen, kun ne ovat jo ehtineet kärjistyä?
Instead of attempting to intervene in blazing conflicts, would it not be better to defuse them before they ignite?
FinnishVäitetään, että salamasodan avulla voitaisiin ennen kaikkea saada aikaan demokratia Irakissa ja tyrehdyttää sen jälkeen terrorismin lähteet.
We are told that a blitzkrieg would make it possible first of all to establish democracy in Iraq and then to dry up the springs of terrorism.
FinnishErityisesti uudistusprosessi polkee paikallaan, vankilat täyttyvät kurdeista; Erdogan itse tyrehdyttää kaikki Turkin jäsenyysnäkymät.
The process of reform is practically dead in the water, the prisons are filling with Kurds; Mr Erdoğan himself is cutting off any prospect of Turkey's membership.
FinnishYrittäjälle tuotteiden tai palvelujen kauppaaminen toisessa EU-maassa vuonna 1992 merkitsi byrokratiaa, joka saattoi tyrehdyttää useimpien laajentumishalut.
And if you had a business in 1992, the bureaucracy involved in trading or providing services in another EU country would have been a major obstacle in your plans to expand abroad.
FinnishVoimme toki pyrkiä edelleen kompromissiin, sillä olemme koko elämämme ajan aina pyrkineet kompromissiin, mutta kompromissi ei saa tyrehdyttää eikä tehdä tyhjäksi Euroopan yhdentymishanketta.
Clearly we can still search for compromise, because throughout our lives we have always sought compromise, but we cannot allow compromise to frustrate and nullify the European project.