FI sotkea
volume_up
[sotken|sotkenut] {verbo}

Ja on toki totta, ettei ole hyvä sotkea keskenään alueita ja maita.
And I have to say that it is quite a bad mistake to confuse countries with regions.
Oikeutta erilaisuuteen ei saisi sotkea yhtäläisyyden vaatimukseen.
The right to be different should not be confused with imposing equality.
Hallitukset haluavat kansallisia tukijärjestelmiä, eikä meidän pidä sotkea keskustelua palaamalla edelliseen keskusteluun.
Governments want national support schemes and we should not confuse this debate by reopening that one.
Se on päättänyt, että STCW-yleissopimuksen pienet yksityiskohdat eivät saa sotkea kyseistä direktiiviä.
It was bent on not cluttering up that directive with the minutiae of detail extant in the STCW Convention.
sotkea (também: sekoittaa)
sotkea
sotkea (também: kietoa)
sotkea
volume_up
to louse up {v.} [coloq.]
sotkea (também: sekoittaa)
Olen asiassa varovainen, koska minulla on jatkuvasti taipumusta sotkea keskenään Bulgarian, Liettuan ja Slovakian ydinvoimalat.
I am being careful because I regularly tend to mix up the nuclear power plants in Bulgaria, Lithuania and Slovakia.
Äänestän kaikesta huolimatta päätöslauselmaesityksen puolesta, mutta olen sitä mieltä, ettei meidän pidä sotkea erilaisia ongelmia toisiinsa.
I will nonetheless vote in favour of the resolution proposed, but I believe that we should not mix up the various problems.
sotkea (também: sekoittaa)
sotkea (também: murista, äristä, ärähtää)

Exemplos de uso para "sotkea" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishEi ole todellakaan tarpeellista sotkea EU:ta ja parlamenttia tähän prosessiin.
There is really no reason for mixing the EU and this Parliament up in that process.
FinnishTietenkään emme halua sotkea näitä asioita muodollisesti, mutta älkäämme olko naiiveja.
Of course, we do not wish to mix these things formally; but let us not be naive.
FinnishTekstistä käy ilmi myös, että sota saattaa sotkea huolellisimmatkin suunnitelmat.
It is also clear from the text that war can upset the best-laid plans.
FinnishNiitä ei näin ollen pidä sotkea Seattlessa muihin kuin maataloustuotteisiin.
They cannot therefore be treated as non-agricultural products in Seattle.
FinnishParlamentin jäseninä nauttimaamme koskemattomuutta ei saa sotkea rankaisematta jäämiseen.
The immunity which we enjoy as MEPs must not be confused with impunity.
FinnishOikeutta erilaisuuteen ei saisi sotkea yhtäläisyyden vaatimukseen.
The right to be different should not be confused with imposing equality.
FinnishMieluiten kulttuuria tulisi käsitellä sinällään eikä sotkea sitä muihin asioihin.
One should preferably let culture get on by itself, and one should not try to possess it for oneself.
FinnishArvoisa puhemies, en usko, että mietintöjä voidaan sotkea keskenään.
Mr President, I do not think that we can combine these reports.
FinnishTämä on hyvin järkevä ehdotus, jonka tarkoituksena ei ole sotkea ensimmäiseksi saavutettua kantaa.
It is an extremely reasonable proposal, which is not intended to distort the initial position.
FinnishKypros voisi sotkea Euroopan unionin sotaan Turkkia vastaan.
Cyprus could involve the European Union in a war against Turkey.
FinnishMietinnössä ei mainita, mistä nämä rahat saataisiin - todellisuuden ei anneta sotkea kuvitelmia.
Where this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.
FinnishOn hyödytöntä sotkea asioita ja tehdä kärpäsestä härkästä.
There is no point in trying to put everything under one roof.
FinnishSe on päättänyt, että STCW-yleissopimuksen pienet yksityiskohdat eivät saa sotkea kyseistä direktiiviä.
It was bent on not cluttering up that directive with the minutiae of detail extant in the STCW Convention.
FinnishJäsen Kirkhope, joka ei enää ole täällä salissa, sanoi, ettei politiikkaa pitäisi sotkea viraston toimintaan.
Mr Kirkhope, who is no longer in the Chamber, said that politics should not enter the work of the agency.
FinnishNiihin ei pitäisi sotkea koulua käyviä lapsia.
This should not involve little children going to school.
FinnishKonvergenssi on niin monimutkainen ja arvaamaton asia, että mietinnöllä sitä ei ainakaan pidä lisää sotkea.
Convergence is such a complicated and unpredictable matter that reports should at least not end up making it even more obscure.
FinnishHaluan sanoa teille kaksi asiaa: ensiksi sanon, ettei UCLAFia koskevaa ongelmaa pidä sotkea tähän toiseen ongelmaan.
However, I would like to say two things to you. Firstly, the UCLAF problem must not be mixed up with this other problem.
FinnishMinusta ei ole järkevää sotkea ongelmia nykyisiin Yhdysvaltojen suhteisiin ystävää kohtaan tunnetun pelokkuuden vuoksi.
I do not think that it makes any sense to dub the problems in current relations with the USA as 'cowardice in the face of amity'.
FinnishOlle Schmidtille haluan sanoa, ettei meidän todellakaan pidä sotkea asioita ja puhua samaan hengenvetoon verotuksesta ja terveydestä.
To Mr Schmidt, I would say that we really ought not to mix things up and speak in the same breath about taxation and health.
FinnishAinut jäsen, joka yritti sotkea asiaan sisäpolitiikkaa, on Jaime Mayor Oreja, joka ei voinut edes osallistua tähän täysistuntoon.
The only person who is trying to introduce internal politics is Mr Mayor Oreja, who did not even have the courtesy to attend this part-session.