Como se fala "palvella" em inglês

FI

"palvella" em inglês

FI palvella
volume_up
[palvelen|palvellut] {verbo}

palvella (também: avustaa, toimia, tarjota, hoitaa)
Yhdennetyn rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan pitäisi palvella tätä tarkoitusta.
The integrated border management and the visa policy should serve these purposes.
Loppujen lopuksi rahan täytyy palvella ihmisiä eikä ihmisten rahaa!
After all, it is money that must serve people, not the other way round.
Poliisiaseman, joka tulisi sinne rakentaa, tulisi palvella myös belgialaisia asukkaita.
The police station which is to be established there is to serve Belgian citizens as well.
palvella (também: huoltaa)
Ihmiskunnan, kansalaisten tai ihmisten ei pidä palvella globalisaatiota.
It is not humankind, citizens or human beings who must be at the service of globalisation.
He haluavat palvella omaa kansaansa ja kirkkoaan.
They want to be of service to their own people and to their church.
Tämä tarkoittaa, että globalisoituminen voi myös palvella ihmiskuntaa eikä päinvastoin.
This means that globalisation can also be at the service of people, and not the other way round.
Diplomaattisilla edustajillamme täytyy olla täysi vapaus päästä alueille, palvella niiden kansalaisia ja ottaa selvää niiden humanitaarisesta tilanteesta.
Our consular representatives must have complete freedom to access the territories, to attend to their respective nationals and to observe the humanitarian situation in those territories.

Exemplos de uso para "palvella" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishEmme saa luoda unionia vain pääomaa varten, vaan unionin täytyy myös palvella kansalaisiaan.
We must not create a Union only for capital - the Union must also be for its citizens.
FinnishSuorille tuille ehdotetun ylärajan tarkoituksena on palvella sosiaalista tasapainoisuutta.
The proposed ceiling on direct payments should help the social balance.
FinnishSillä halutaan palvella vain uuskolonialistisia tarkoitusperiä, emmekä anna sille tukeamme!
It serves purely neocolonial ends and we cannot support it.
FinnishTästä syystä hän ei olisi saanut palvella armeijassa, vaikka hänen vakaumuksensa oli tiedossa.
For that reason, he should not have served in the army, although his religious conviction was known.
FinnishSillä ei palvella Euroopan kansaa hyvin, sillä ei palvella Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijöitä hyvin.
It is not serving the people of Europe well; it is not serving the farmers of Britain well.
FinnishKyse on meidän alueestamme, jonka on samalla tarkoitus palvella meitä.
This is our space and at the same time it serves us.
FinnishJäsenen olisi pitänyt palvella kaksi täyttä kautta eli 10� vuotta.
They would have to have served two full terms 10 years.
FinnishMe voimme kuitenkin tulevaisuudessa ainakin osittain itse palvella polttoainemarkkinoitamme ja turvata ne.
But we can at least make a start on operating and securing our fuel market ourselves in the future.
FinnishSe oli seurausta brittiläisen Somalimaan ihmisten perinteestä palvella Britannian kauppalaivastossa.
That was because of the tradition of people from British Somaliland serving in the British Merchant Navy.
FinnishEuroopan parlamentissa kuten myös Azoreilla meidän tärkein tehtävämme on palvella kanssakansalaisiamme.
At the European Parliament and in the Azores, the reason behind our proposal is to help our fellow-citizens.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät jäsenet, tässä asiassa komissio ja Euroopan unioni voivat palvella hyvää asiaa.
This is a good cause, Mr President, ladies and gentlemen, for the Commission and the European Union to adopt.
FinnishSillä ei palvella ketään, paitsi ääriaineksia.
That would not help anyone except the extremists themselves.
FinnishMiten voisit palvella?
14:29 Dilbert already knows, of course. You're reading the cartoon as I'm talking. "Dogbert's tech support.
FinnishNäiden satamien tehtävänä on kiistatta palvella yleistä etua, koska niiden avulla voidaan tyydyttää saarten asukkaiden tarpeita.
Since these ports enable islanders to receive supplies they are clearly of general interest.
FinnishMe poliitikot emme ole vain johtajia vaan ennen kaikkea tehtävämme on myös palvella ja kuunnella tarkasti kansalaisiamme.
We as politicians are not only leaders but first of all servants and attentive listeners to our citizens.
FinnishInternetiin pätee sama kuin muihin ihmisten keksimiin työkaluihin: se voi palvella niin hyviä kuin huonojakin tarkoituksia.
The Internet is the same as all the tools invented by man: it can be used for both good and bad purposes.
FinnishElämän ei pidä palvella teollista hyötyä, vaan päinvastoin teollisen hyödyntämisen tulee palvelle elämää.
Life does not exist so that it can be industrially exploited; on the contrary, industrial exploitation exists to support life.
FinnishOlemme kaikki yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisella rakennetuella ei voida palvella kastelukannuperiaatteen mukaisesti kaikkia Euroopan alueita.
We all agree that European structural support cannot be spread evenly across all the regions of Europe.
FinnishJatkamme taisteluamme tätä direktiiviehdotusta samoin kuin niitä suuria monikansallisia intressejä vastaan, joita sen on tarkoitus palvella.
We will continue to fight this proposal for a directive and the large multinational interests it aims to please.
FinnishMielestäni se ei olisi hyvä tapa sovittaa yhteen - kansalaisiinkin nähden - kyseiset kaksi vaatimusta, joita meidän pitää palvella.
I do not believe that this is a good way of reconciling, in the eyes of the public, these two imperatives which we have to obey.