Como se fala "painottaa" em inglês

FI

"painottaa" em inglês

FI painottaa
volume_up
[painotan|painottanut] {verbo}

Haluaisin painottaa, että kulttuuria ei tueta ainoastaan näistä määrärahoista.
I would like to stress that culture is not only funded from this particular pot.
Haluaisin painottaa, että tämä asetusluonnos on nyt parlamentin käsiteltävänä.
I should like to stress that this draft regulation is now before Parliament.
Haluan painottaa, että joustavuus ei ole normaali tilanne yhteisön elämässä.
I want to stress that flexibility is not a normal situation in Community life.
Haluan painottaa, ettei jokainen autistilapsi ole visuaalinen ajattelija.
Now, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Sallikaa minun painottaa neljää asiaa komission alustuksesta.
Let me emphasize four things in the Commission's proposal.
Haluan painottaa, että nämä kaikki ovat hyödyllisiä esityksiä.
I would like to emphasize that these are all useful proposals.
Lisäksi haluaisin painottaa joitakin kohtaamistamme varsinaisista ongelmista.
I was hoping to highlight some of the everyday problems we encounter.
Siksi haluaisin painottaa kuutta ensisijaisena pitämääni kysymystä.
I should therefore like to highlight six issues that I consider to be priorities.
Kolmas ja viimeinen seikka, jota haluan painottaa, koskee työpaikkojen luomista.
Finally, the last point that I wanted to highlight concerns job creation.
Voisiko komission jäsen painottaa Romanian hallitukselle, että sen on edelleen parannettava orpojen hoidon tarjontaa?
Would the Commissioner impress upon the Romanian Government the continuing need to improve the provision of care for orphans?
Tätä asiaa pitäisi painottaa Venäjän hallitukselle.
This should be impressed on the Russian Government.
painottaa (também: suunnata, viettää)

Exemplos de uso para "painottaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishArvoisa puhemies, haluaisin ensiksi painottaa jäsen Poetteringin epäloogisuutta.
Madam President, I would firstly like to point out Mr Poettering' s lack of logic.
FinnishKansainvälisen yhteistyön välttämättömyyttä ei voi painottaa tarpeeksi paljon.
It cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
FinnishHaluan painottaa muutamaa kohtaa, jotka ryhmäni mielestä ovat erittäin tärkeitä.
I should like to pick out a few points which my group finds particularly important.
FinnishSiksi haluan painottaa, että koulujen olisi otettava vanhemmat mukaan toimintaan.
I should therefore like to point out that schools should involve the parents.
FinnishHaluan painottaa samaa asiaa myös kansainvälisen linja-autoliikenteen kohdalla.
I would like to make a similar point about international coach transport too.
FinnishEsitettyihin tarkistuksiin liittyen haluaisin painottaa erityisesti seuraavaa.
Regarding the proposed amendments, I should like to make the following point.
FinnishHaluan painottaa muutamaa seikkaa niistä toimenpiteistä, joihin meidän on ryhdyttävä.
I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
FinnishSiinä on kuitenkin kohtia, joita pitäisi palauttaa ennalleen ja painottaa.
However, there are a number of points which need to be retabled and emphasized.
FinnishItse haluaisin kuitenkin painottaa molemminpuolista vaihtoa kolmansien maiden kanssa.
But I would personally like to underline the mutual exchange with third countries.
FinnishPyydän, että komissio painottaa näitä asioita Venäjän kanssa käymässään vuoropuhelussa.
I call on the Commission to emphasise these issues in its dialogue with Russia.
FinnishMutta vapaaehtoispalvelusta puhuttaessa en epäröi painottaa sen merkitystä.
But when we talk about voluntary service, I am anxious to underline its importance.
FinnishTyömarkkinoille pääsyn edellytys on koulutus, ja tätä asiaa pitää painottaa.
Access to the job market depends on education and we need to focus on this.
FinnishLopuksi haluaisin painottaa kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävän työn tärkeyttä.
Finally, I would like to emphasise the importance of working with NGOs.
FinnishKannatan voimakkaasti sitä, että puheenjohtajavaltio painottaa Venäjän-suhteita.
I strongly support the emphasis placed by the Presidency on the relationship with Russia.
FinnishHaluan kuitenkin painottaa, että kyseessä on oltava todella poikkeukselliset syyt.
But I do want to emphasise that these really must be exceptional reasons.
FinnishMeidän täytyy edelleen painottaa, että on välttämätöntä, että USA myöntyy ratifiointiin.
We must keep hammering home the point that it is essential for the USA to ratify.
FinnishOn syytä painottaa, että kyseessä on tärkeä avoimuutta parantava säännös.
It should be emphasised that this is an important instrument of transparency.
FinnishMeidän on tarpeen painottaa todellisten riskipääomamarkkinoiden luomista.
We need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
FinnishHaluaisin kuitenkin painottaa aihetta eri tavalla.
Mr Lipietz has already touched upon this, but with a somewhat different emphasis.
FinnishMielestäni on tärkeää painottaa naisten roolia maataloudessa ja maaseudulla.
I feel it is important to emphasise the role played by women in farms and rural areas.