Como se fala "ole valmis" em inglês

FI

"ole valmis" em inglês

FI ole valmis
volume_up
[exemplo]

ole valmis
Komissio ei ole valmis hyväksymään myöskään joitakin muita tarkistuksia.
There are other amendments that the Commission is not prepared to accept.
En ole valmis harkitsemaan mukauttamisen lisäämistä vapaaehtoisesti.
I am not prepared to consider the increase in modulation on a voluntary basis.
Jälkeenpäin ette ole valmis edes yrittämään yhteistoimintaa Albanian suhteen.
You are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.

Traduções parecidas para ole valmis em Inglês

me pronome
English
valmis substantivo
English
valmis adjetivo
valmis- adjetivo

Exemplos de uso para "ole valmis" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishSe valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
FinnishSe ei ole valmis laki.
The Green Paper is a discussion document, not a finished piece of legislation.
FinnishMuita yhteistä markkinajärjestelyä koskevia tarkistuksia en ole valmis hyväksymään.
I am not in a position to accept the other amendments on the reform of the COM.
Finnish. - (EN) Eurooppa ei ole valmis väestönkehityksemme asettamiin haasteisiin.
in writing. - Europe is not ready for the challenges posed by our demography.
FinnishHaluaisin mainita vielä yhden asian: elohopeaa koskeva strategia ei ole vielä valmis.
I would like to mention one further matter: the mercury strategy is not yet complete.
FinnishYhteisöpatentti ei vielä ole valmis, eikä se koske nykyisiä patentteja.
The Community patent is still some way off and does not involve existing patents.
FinnishJoidenkin mielestä menettely ei ole vielä valmis pantavaksi täytäntöön.
Some people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
FinnishJäsen Schultz, vastaan teille hyvin selkeästi, että en ole siihen valmis.
In response, I can say very clearly to you, Mr Schulz, that no, I would not.
FinnishMaailma ei kuitenkaan niin sanotusti ole valmis, vaan se kehittyy koko ajan.
Life is not, however, complete, as it were, but is evolving all the time.
FinnishNepal arvostelee Bhutania siitä, että se ei ole valmis todellisiin ratkaisuihin.
Nepal accuses Bhutan of not being ready to adopt effective solutions.
FinnishKuten tiedätte, heidän parlamenttinsa kieltää tämän, joten Ukraina ei ole valmis siihen.
As you know, their Parliament prohibits that and they are not ready to do it.
FinnishKeskustelu tästä aiheesta ei ole kuitenkaan edelleenkään täysin valmis, kuten tiedätte.
However, the debate on this matter is still not cut-and-dried, as you know.
FinnishHaluan vain muistuttaa teitä siitä, ettei Schengenin järjestelmä ole läheskään valmis.
I just want to remind you that the Schengen system is far from complete.
FinnishKukaan - tai melkein kukaan - ei toteuta niitä eikä kukaan ole valmis rahoittamaan niitä.
No one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.
FinnishNuoriso-toimintaohjelma ei ole menestyksestään huolimatta valmis tai täydellinen.
The Youth programme, despite its success, is not ready or complete.
FinnishNeuvosto on katsonut, ettei se ole valmis vahvistamaan tiedonantoa.
The Council did not believe that it was in a position to make this statement.
FinnishSEPA on osa yhtenäismarkkinoita, se on laajempi kuin euroalue, mutta se ei ole valmis.
SEPA is part of the single market, it is larger than the euro area, but it is not complete.
FinnishÄlkää pyytäkö etuoikeuksia, jos ette ole valmis kantamaan omaa osaanne vastuusta.
Do not ask for privileges if you do not want to play your part.
FinnishHaluan sanoa heille, että eurooppalainen koti, johon he ovat muuttamassa, ei ole vielä valmis.
To them I say that the European home into which they are due to move is not yet ready.
FinnishMahdollisen sopimuksen rungon hahmotelma ei kuitenkaan ole vielä valmis.
However, the contours of the potential deal are not yet fully there.