FI ohjata
volume_up
[ohjaan|ohjannut] {verbo}

1. geral

Ehdotukset ohjata merkittäviä summia toiseen pilariin tuen mukauttamisen kautta eivät saa tukeani.
The proposals to channel considerable amounts to the second pillar via modulation do not receive my support.
Miksi meillä ei ole hallintajärjestelmää, jolla nämä ihmiset voitaisiin ohjata valtioihimme laillisesti ja turvallisesti?
Why can we not find a management system whereby these people can be channelled into our countries through legal and safe means?
Niillä tarjotaan investoijille kauppapaikka, jossa ne voivat ohjata pääomaa yrityksille ja yhtiöille, jotka toimivat reaalitaloudessamme.
They are there to provide a market place for investors to channel capital to businesses and corporates who act in our real economy.
Näin kuluttajien valintoja voitaisiin ohjata ympäristöystävällisempään suuntaan.
In that way, it will be possible to direct people’s choices so that these are environmentally more friendly.
Antakaamme keinotekoisen kirjanpitojärjestelmän ohjata hedelmätarhojemme kehitystä ja elämää.
Let us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
Tähän mennessä Eurooppa 2020 -strategiaan ei ole voitu ohjata tarvittavia varoja.
We have so far been unable to direct resources to the Europe 2020 Strategy to the extent that would be needed.
Sen sijaan EU:n rahastoista on mahdollista ohjata pois miljoonia euroja ilman lähes minkäänlaista riskiä.
In contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
Yhdistyneen kuningaskunnan 1,25 miljoonaa Ison-Britannian puntaa tunnissa pitäisi sitä vastoin ohjata sulkutilille.
Meanwhile, the UK’s GBP 1.25 million an hour should be diverted into an escrow account.
Jos viihde voidaan ohjata myös lisäämään positiivisia tunteita, merkitystä, hyvää olotilaa, se on tarpeeksi hyvä.
If entertainment can be diverted to also increase positive emotion, meaning, eudaimonia, it will be good enough.
Pohjimmiltaan nimenomaan poliittisilla päätöksillä ohjataan, mitä vaikutuksia globalisaatiolla on.
At heart, it is political decisions that govern the impact of globalisation.
Eikö kansalaisten pitäisi ohjata yhteiskuntaamme, vai kuuluuko sen ohjaaminen meille, jotka istumme parlamentissa ja edustamme demokratiaa.
Is it not our citizens who govern our society, or is it ourselves, sitting here and fashioning democracy?
Heitä ohjaavat muistissa olevat äänneasut, jotka muotoutuivat varhaislapsuudessa.
We're governed by the representations in memory that were formed early in development.
Juuri näiden kolmen suuntaviivan täytyy ohjata suhteitamme Välimeren alueen kumppaneihimme.
These three points should guide us in our relations with our Mediterranean partners.
Tämä ohjaa toimintaamme, jota minulla on kunnia ohjata kollegiossa.
This is what will guide the action that I shall have the honour of directing in the College.
Siirtolaisuuden pelko ei saa enää ohjata politiikkaamme.
The fear of immigration must no longer guide our policies.
Valtioiden ja hallitusten päämiehet saavat siten mahdollisuuden ohjata tarvittaessa valmistautumista.
The Heads of State and Government will thus have an opportunity to influence preparations, where necessary.
Toisin sanoen, arvoisa puhemies, euroalueen laiva on vesillä, mutta sitä ei voi ohjata eikä kukaan tiedä, minne se on matkalla.
In other words, Madam President, the ship of the euro zone is afloat, but it cannot be piloted, and no one knows where it is heading.
Tämä periaate ei mielestäni koske ainoastaan meitä, vaan sen tulisi ohjata myös Euroopan unionin jäsenyyttä hakevien valtioiden johtajien toimia.
And that, I think, applies not just to us but to the Heads of State who have applied to become members of the European Union.
ohjata (também: viedä, johtaa, aloittaa, opastaa)
Päinvastoin, tämä on jotain, jossa Euroopan unioni voi ohjata maailmaa.
On the contrary, this is something where the European Union can lead the world.
Sääntöjen ei kuitenkaan tule estää kehitystä vaan ohjata ja muuttua, olla joustavia.
Rules, however, must not hinder developments, but lead and alter, and be flexible.
Meidän on pian tartuttava härkää sarvista ja annettava REACH-lainsäädännön ohjata etenemistä tarkoituksensa mukaisesti.
At some point soon, we will have to grasp the nettle and let the REACH regime lead, as it was intended to.
Tämän vuoksi vaadimme suuntaviivojen tarkistusta, sillä niillä voidaan ohjata tätä hanketta.
That is why we have called for a revision of the guidelines since they can be used to pilot the project.
Toisin sanoen, arvoisa puhemies, euroalueen laiva on vesillä, mutta sitä ei voi ohjata eikä kukaan tiedä, minne se on matkalla.
In other words, Madam President, the ship of the euro zone is afloat, but it cannot be piloted, and no one knows where it is heading.
Osama Bin Ladenin toiminta auttoi ehdotuksen toteuttamisessa, ja minä sain kunnian ohjata aloitteen parlamentin käsittelyn läpi.
Mr Bin Laden helped make it a reality, and it was to me that fell the honour of piloting the measure through the House.
ohjata (também: ajaa, johdattaa, ohjailla, paimentaa)
Sillä on myös määrä ohjata jäsenvaltioiden ponnisteluja oikeaan suuntaan.
It is also intended to steer efforts by the Member States in the right direction.
Hallintoneuvoston tehtävänä on ohjata politiikkaa ja tehdä päätöksiä.
The management board should steer policy and make decisions.
Palloja voi ohjata kynänpiirroilla, joita vedetään hiirellä tai lehtiö-PC:n kynällä.
Steer the balls by deflecting them with ink strokes that you draw with your mouse or tablet pen.
En usko, että johtokunta voi millään tavalla ohjata tutkijoita siinä, miten heidän pitäisi tehdä työnsä.
I do not expect that the board will have any function in directing the scientists how to do their work.
Sen pitäisi myös ohjata enemmän kuin koskaan aiemmin 15.-16. lokakuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston työskentelyä.
It should guide the work of the European Council on 15 and 16 October more than ever.
Arvoisat läsnäolijat, työjärjestyksemme 19 artikla antaa puhemiehelle valtuudet ohjata parlamentin työtä.
Ladies and gentlemen, under Rule 19 of our Rules of Procedure, the President is authorized to organize the work of the part-session.
ohjata (também: manöveroida, taktikoida)
ohjata (também: opastaa, mentoroida)
Meidän tulee ohjata ja palkata heitä.
And we've got to mentor them, hire them.
ohjata (também: viitata, neuvoa)
Toissijaisuusperiaatteen ei pitäisi olla vain jotain, johon viitataan virallisissa yhteyksissä, vaan sen pitäisi ohjata kaikkea toimintaa.
The principle of subsidiarity is not something merely to be referred to in formal contexts, but rather should direct all our activities.
ohjata (também: reitittää)
ohjata (também: valvoa, tarkkailla)
ohjata (também: ennakoida, opastaa)

2. náutica: "laivasta"

Exemplos de uso para "ohjata" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTältä osin olisi mielestäni aihetta ohjata niitä tulevaisuudessa oikeaan suuntaan.
Here, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
FinnishTämän hyväksyminen ei merkitse sitä, että antaisimme teknologian ohjata elämäämme.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
FinnishTurkkia täytyy todellakin ohjata kohti vahvempaa ihmisoikeuksien kunnioittamista.
Turkey should indeed be pushed in the direction of greater respect for human rights.
FinnishVoidaanko osoitetut varat ohjata osoitettuihin hankkeisiin osoitetussa ajassa?
Can the designated money flow into the designated projects within the designated time?
FinnishTämän periaatteen pitäisi ohjata meitä tulevina kuukausina käytävissä keskusteluissa.
This should be our guiding principle in the debates in the months to come.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin protestoida tapaanne ohjata tätä keskustelua.
Mr President, I really must protest at the way in which you are directing this debate.
FinnishTarkoituksena on, että Eurooppa 2020 -strategia alkaa ohjata vuoden 2012 talousarviota nyt.
The intention is for the Europe 2020 strategy to start guiding the 2012 budget now.
FinnishNeuvoston on todellakin aika ohjata rahat sinne, missä niitä tarvitaan.
It really is time for the Council to put their money where their mouth is.
FinnishSelvitykset voisivat ohjata myöhemmin käytävien keskustelujen sisältöä.
These studies should then determine the content of subsequent discussions.
FinnishMicrosoftin LifeCam-käyttöliittymällä voit ohjata videokuvan ulkoasua.
You can use the Microsoft LifeCam Dashboard to control the appearance of a video image.
FinnishTämän myötä sosiaalisesti vastuulliset päätökset voivat ohjata ostovalintoja.
This will allow social decisions on purchasing choices to be made.
FinnishOlemme saaneet viimein aikaan tuloksia ja voimme ohjata neuvoston oikeaan suuntaan.
We have finally achieved a result and will be able to point the Council in the right direction.
FinnishTämäntyyppisellä suosituksella voidaan ohjata myös kansallisia tuomioistuimia.
Such a recommendation may also give guidance to national courts.
FinnishEmme saisi todellakaan antaa ideologioiden ohjata kaikkia keskustelujamme Euroopan parlamentissa.
We really should not put an ideological slant on every debate held in this House.
FinnishLisäksi EHTY voi ohjata sellaisia investointeja, joiden rahoitukseen se ei osallistu.
Furthermore, the ECSC had the power to provide guidance on investments which it did not fund.
FinnishTietylle aliakselle osoitetut sähköpostiviestit voidaan ohjata valittuun kansioon automaattisesti.
You can have all mail addressed to an alias automatically go to a chosen folder.
FinnishEpäilen, voiko komissio todella ohjata oikealla tavalla tätä suurta ongelmaa.
I wonder whether the European Commission is able to manage this major problem in the right way.
FinnishVoit muuttaa hiiren osoittimen kokoa ja väriä sekä ohjata hiirtä näppäimistöllä.
You can change the size and color of the mouse pointer, and use the keyboard to control the mouse.
FinnishToivon, että rakennerahastoista voidaan ohjata entistä enemmän varoja näihin toimiin.
I hope that more resources under the Structural Funds can be directed towards such activities.
FinnishVaroja voidaan ohjata tehokkaasti vain, jos kokonaiskuva on selkeä.
Resources can only be allocated efficiently if the full picture is clear.