Como se fala "neuvoa" em inglês

FI

"neuvoa" em inglês

FI neuvoa
volume_up
[neuvon|neuvonut] {verbo}

Yritysten tukijärjestöt voivat neuvoa yrityksiä rahoituksen hankintaan liittyvissä asioissa.
Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
Aion neuvoa ryhmääni, ettei se äänestä lopputulosta vastaan.
I am going to advise my group not to vote against the final result.
Oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenenä voin vain neuvoa pidättymään valituksen tekemisestä.
As a member of the Committee on Legal Affairs, I can only advise against taking such a step.
Komission pitäisi tukea ja ohjata, osoittaa virheet ja neuvoa ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.
The Commission’s role should be to offer support and advice, to point out errors and counsel on appropriate measures to be taken.
Jos olettamukset kuitenkin osoittautuvat oikeiksi, neuvon kaikkia: tätä ei missään tapauksessa saa panna koko arabi- ja islamilaisen maailman syyksi.
Above all, should these assumptions be confirmed, I would counsel us all against applying them to the Arab and Islamic world as a whole.
Vastaavasti taudin lopputuloksen kannalta määrääväksi tekijäksi on osoittautumassa tarve neuvoa niitä, jotka viime kädessä sairastuvat syöpään.
Similarly, the need for counselling for those who ultimately contract cancer is proving to be a basic parameter in the final outcome of the disease.
Avustuksen myöntäjillä ei varmastikaan ole oikeutta neuvoa uusia demokratioita niiden demokraattisissa valinnoissa.
Surely donors have no right to instruct these new democracies as to which democratic choices they should make?
Neuvoa-antava ryhmä on saanut komissiolta jopa tehtäväksi tehdä geenitekniikasta hyväksyttävää.
The advisory group has even been instructed by the Commission to ensure that gene technology gains acceptance.
Tutkimus hyväksyttiin ja neuvoa-antavaa komiteaa pyydettiin jatkamaan työtään.
The study was approved and the consultative committee instructed to continue its work.
neuvoa (também: viitata, ohjata)
Ei riitä, että asia siirretään jo olemassa olevalle neuvoa-antavalle komitealle.
It is not going to be enough simply to refer it to an advisory committee which already exists.
Asian siirtäminen neuvoa-antavalle ryhmälle, joka on parlamentin ulkopuolinen elin, ei ole riittävää.
Referring it to an advisory group, which is a body outside Parliament, is not sufficient.
Haluan neuvoa arvoisaa jäsentä tutustumaan siihen vastaukseen, joka annettiin jäsenen 14. helmikuuta 2001 esittämään suulliseen kysymykseen H-27/2001.
I would refer the honourable Member to the reply to his oral question H-27/2001 of 14 February 2001.
Jos SmartScreen-suodatin löytää epäilyttäviä WWW-sivuja, näyttöön tulee sanoma, jonka avulla voit antaa palautetta ja jossa neuvotaan varovaisuuteen.
If it finds suspicious webpages, SmartScreen will display a message giving you an opportunity to provide feedback and advising you to proceed with caution.
Arvoisa puhemies, mikäli sallitte, haluaisin neuvoa korkea edustaja Solanaa ja hyvää ystävääni komission jäsen Pattenia toimimaan tällä hetkellä varovaisesti Lähi-idän asioissa.
Mr President, I would like to counsel, if I may, Mr Solana and my very good friend Commissioner Patten to exercise caution in relation to the Middle East at this present time.

Exemplos de uso para "neuvoa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishJos olisitte kysynyt minulta neuvoa, olisin selittänyt, miten järjestelmä toimi.
If you had asked for my advice, I would have explained how that system worked.
FinnishSamoin myöskään alueellisilla neuvoa-antavilla virastoilla ei ole tietotaitoa.
At the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
FinnishKäytännössä komitealla on kuitenkin jo useimmissa tapauksissa neuvoa-antava rooli.
But in practice the committee already acts in an advisory role in most cases.
FinnishOnko teillä neuvoa tai vihjettä siitä, miten se voisi tulevaisuudessa onnistua?
Do you have any advice or guidance as to how this could perhaps be achieved in future?
FinnishSopimusten hankintaan liittyvät asiat kuuluvat neuvoa-antavalle komitealle.
This is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
FinnishMe pohdimme jo aikataulua, tapahtumia ja neuvoa-antavan komitean perustamista.
We are already thinking about a schedule, events and setting up an advisory committee.
FinnishTutkimus hyväksyttiin ja neuvoa-antavaa komiteaa pyydettiin jatkamaan työtään.
The study was approved and the consultative committee instructed to continue its work.
FinnishPankkialan neuvoa-antava komitea tekee tässä suhteessa hyvin tärkeää työtä.
The work of the Banking Advisory Committee is very important in this regard.
Finnish43 artiklassa tehdään neuvoa-antavasta komiteasta mallin 3 b mukainen sääntelykomitea.
In Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
FinnishTässä vaiheessa haluamme antaa kaksi neuvoa tai esittää kaksi toivetta.
At this point, we would like to give two pieces of advice or express two hopes.
FinnishEmme voi kuitenkaan vieläkään tutustua komission neuvoa-antavien työryhmien tietoihin.
However, we still lack access to the advisory working parties within the Commission.
FinnishOlen kanssanne samaa mieltä siitä, että neuvoa-antavan komitean asemaa on vahvistettava.
I share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
FinnishNäin ollen katsomme, että ainoastaan neuvoa-antavat komiteat olisi säilytettävä.
We therefore feel that only advisory committees should be maintained.
FinnishMe kaikki tiedämme, että ainakin tällä hetkellä WHO:n rooli on yksinomaan neuvoa-antava.
We all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
FinnishVuosittain ETSK antaa keskimäärin 170 neuvoa-antavaa asiakirjaa ja lausuntoa.
On average the EESC delivers 170 advisory documents and opinions a year.
FinnishSuositeltavinta on kysyä neuvoa työskentelymaasi eläkeviranomaisilta.
You should seek advice from the pension authority in the country where you work.
FinnishYksi näistä on esittelijän painottama Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
FinnishPohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on ollut tässä tiiviisti mukana.
The North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
FinnishJäsenvaltioilla on kyllä täydet mahdollisuudet vaikuttaa neuvoa-antavan foorumin kautta.
The Member States will play a full role through the continuum of the advisory forum.
Finnisheikä parlamenttia voida supistaa humanitaarisen viraston neuvoa-antavaksi komiteaksi.
and Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.