Como se fala "luovutukset" em inglês

FI

"luovutukset" em inglês

Veja exemplos com "luovutukset" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "luovutukset" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishEnsinnäkin maksuttomat luovutukset eivät ole mitenkään uhattuina.
I say that first of all because non-remunerated donation is in no way under threat.
FinnishMe kaikki tietenkin haluaisimme, että kaikki luovutukset olisivat vapaaehtoisia.
Of course we would all prefer all donations to be voluntary.
FinnishLisäksi on tärkeää, että luovutukset pysyvät vapaaehtoisina ja että niistä ei makseta palkkiota.
Moreover, it is important for donations to remain voluntary and unpaid.
FinnishJotkut teistä sanoivat, että korvauksesta suoritettavat luovutukset ovat suurempi turvallisuusriski.
Some of you said that remunerated donations have a greater risk from a safety point of view.
FinnishLuovutukset EU:sta muihin ulkopuolisiin maihin menevät vielä tätä pitemmälle ja ovat suorastaan vaarallisia.
Extraditions from the EU to other countries outside it go even further than that and are downright dangerous.
FinnishEuroopan unionin alueella olisi yksiselitteisesti kiellettävä luovutukset, joista maksetaan tai jotka tehdään vastoin luovuttajan tahtoa.
Paid or involuntary donations within the European Union should be rejected unequivocally.
FinnishTuntuu kyseenalaiselta, voidaanko ihmiset velvoittaa hyväksymään ainoastaan vapaaehtoiset luovutukset paremman turvallisuuden vuoksi.
Whether an obligation to accept voluntary donation only can be justified in terms of increased safety seems questionable.
FinnishEmme voi enää perustella kansanterveyteen liittyvillä seikoilla, että kaikki luovutukset olisi ehdottomasti määrättävä korvauksettomiksi.
There is no longer any public health justification for imposing an absolute requirement for all donations to be non-remunerated.
Finnish. - (SK) Turvalliset, onnistuneet ja saatavilla olevat elinten luovutukset ja elinsiirrot ovat erittäin tärkeitä asioita nykyajan Euroopassa.
in writing. - (SK) Safe, successful and accessible organ donation and transplantation are vital issues in today's Europe.
FinnishNe estävät maksetut luovutukset kaikissa olosuhteissa ja kieltävät korvauksen saaneiden luovuttajien veriplasman ja plasmatuotteiden maahantuonnin.
They will prevent the remuneration of donors in any circumstances and preclude importation of plasma and plasma products from paid donors.
FinnishVapaaehtoiset luovutukset, joista ei makseta palkkiota, ovat keskeinen periaate, jota ei saa asettaa kyseenalaiseksi millään tavoin eikä missään tilanteessa.
Voluntary and payment-free donation is a fundamental principle which must not be challenged in any way or under any circumstances.
FinnishOlen tyytyväinen myös siihen, että ehdotuksessa hyväksytään elävien luovuttajien luovutukset kuolleilta saatujen luovutusten rinnalla useimmissa jäsenvaltioissa.
I also welcome the fact that the text proposed recognises that living donation coexists with deceased donation in most Member States.
FinnishEurooppalainen pidätysmääräys, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteinen määritelmä ja joustavammat luovutukset ovat kaikki välttämättömiä välineitä.
The European arrest warrant, the common definition of terrorism and organised crime, more flexible extradition: these are all vital instruments.
FinnishKaikki epäilyttävissä olosuhteissa, kuten taloudellisen painostuksen alaisena tehdyt luovutukset muodostavat myös vaaran solujen ja kudosten vastaanottajalle.
Any donation made in dubious circumstances, for example in response to financial pressure, is also a danger for the recipient of cells and tissues.
FinnishDirektiivissä on tasapuolisesti taattu kuoleman jälkeisten luovutusten laadunvarmistus ja samalla tunnustettu eläviltä luovuttajilta saatavat luovutukset välttämättömiksi.
The directive has achieved the balance between ensuring a good quality of post mortem donations, while recognising the need for living donations.
FinnishEpäilen lisäksi sellaisten säännösten oikeusperustaa, joissa määrätään, millä tavoin luovutukset pitäisi toteuttaa - jäsen Doylekin otti tämän näkökohdan esille.
In addition, I have doubts about the legal basis for a provision determining the way donations should be carried out, and this issue was also raised by Mrs Doyle.
FinnishSiihen liittyy tärkeä raja, jota ei saa ylittää, ja tämä raja varmistaa, että eläviltä luovuttajilta saatavat luovutukset voidaan tehdä vapaaehtoisesti ja ilman taloudellista hyötyä.
There is an important red line that cannot be crossed and this line ensures that living donations can be made freely and with no financial gain.
FinnishMeistä näyttää olennaiselta, että kaikki nämä tiedot keskitettäisiin unionissa yhteen rekisteriin yhden tunnusnumeron mukaan, jotta luovutukset voitaisiin jäljittää tarkasti.
It seems essential to us that statistics should be held centrally on a single register within the Union, with a unique identification code enabling precise traceability.
FinnishOnnistuminen johtuu säännöistä, joiden mukaisesti luovutukset turvataan sairaaloissa, sekä organisointi- ja tiedotusprosessista, ja näitä kahta ideaa meidän on tuettava.
This success is due to the protocol used in hospitals in order to secure donations and a process of organisation and awareness raising, which are the two ideas that we need to support.
FinnishHaluan tehdä yhden asian selväksi: salaiset vankilat ja luovutukset kidutusta harjoittaviin kolmansiin maihin liittyvät myös terrorismin torjuntaan moraalisessa mielessä.
I should like to make one thing clear: secret prisons and extraditions to third countries where torture is carried out are also connected with the fight against terrorism, namely its moral dimension.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • luovutukset

Mais traduções no dicionário Espanhol-Português.