Como se fala "logistiikan" em inglês

FI

"logistiikan" em inglês

Veja exemplos com "logistiikan" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "logistiikan" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishToinen logistiikan esteistä ovat näitä 60 tonnin ajoneuvoja koskevat rajoitukset.
Another obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
FinnishArvoisa puhemies, logistiikan merkitys yhteiskunnallemme on kaikkien tiedossa.
Mr President, the importance of logistics to our society is well known.
FinnishOn kuitenkin vielä tärkeämpää, että me toteutamme järkeviä toimenpiteitä logistiikan osalta.
It is even more important, however, that we take sensible action on the logistics.
FinnishTarvitaan logistiikan yhtenäiseen kehittämisstrategiaan tukeutuvia vaikutustenarviointeja.
Impact assessments relying on a unified strategy for logistics development are required.
FinnishLogistiikan käyttäminen on tietenkin yritysten ensisijainen tehtävä.
The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
FinnishJäsenvaltioiden on tehtävä enemmän tavaraliikenteen logistiikan eteen.
Member States should do more for freight transport logistics.
FinnishLogistiikan kehittämisen tiellä on kuitenkin esteitä.
However, there are still some obstacles to the development of logistics.
FinnishVähintään yhtä tärkeää on turhan liikenteen välttäminen parantamalla logistiikan koordinointia.
At least as important is the reduction of unnecessary transport by achieving better logistical harmonisation.
FinnishOlemmekin sitä mieltä, että logistiikan on jo aika saada ansaitsemansa asema eurooppalaisessa keskustelussa.
To that end we believe it is time that logistics took its rightful place in European discussions.
FinnishEuroopan merentakaisista alueista voisi tulla tärkeiden tuotteiden ja logistiikan ennalta kohdentamisen perusta.
Europe's overseas territories could become bases for pre-positioning vital products and logistics.
FinnishSaanen puhua hieman lisää logistiikan esteistä.
Let me say a little more about the obstacles to logistics.
FinnishTavaraliikenteen ja logistiikan haasteina ovat myös liikenneonnettomuuksien, saasteiden ja melupäästöjen vähentäminen.
Freight transport and logistics also have to meet the challenges of reducing the number of road accidents and pollutant and noise emissions.
FinnishAjattelen suuryrityksiä ja konserneja mutta myös pieniä yrityksiä enkä vain sellaisia, jotka toimivat liikenteen ja logistiikan alalla.
I am thinking of corporations and concerns, but also of small enterprises, and not only those operating in the field of transport and logistics.
FinnishMinä menin hänen luokseen ja totesin, että hän ei ylipäätään tiedostanut, että kyse on aivan uusista säännöksistä eli logistiikan käyttöönotosta.
I approached him and, Lo and behold!, he was entirely unaware that this was a new regulation because of the introduction of logistics.
FinnishJoillakin valtioistamme on tässä selkeä tehtävä, sillä ne osallistuvat sekä logistiikan suunnitteluun että sotilashenkilöstön koulutukseen.
And some of our countries clearly have a role here as well, both in terms of logistical preparation and in the training of military personnel.
FinnishOikea-aikaisen ja tehokkaan tavaraliikenteen logistiikan kehittäminen koko EU:hun on investointi Euroopan talouden tulevaisuuteen.
It is an investment in the future of the European economy for timely, effective freight transport logistics to be put in place throughout the whole of the EU.
FinnishSiellä on logistiikan ja ydinvoima-alan asiantuntijoista muodostuva pelastuspalveluryhmä.
Since last Friday we have reinforced our presence on the ground with a civil protection team composed of logistics and nuclear experts.
FinnishArvoisa puhemies, maantieliikenteen työntekijöiden työajan järjestäminen vaikuttaa työntekijöiden työoloihin ja myös logistiikan toimivuuteen.
Mr President, the organisation of the working hours of road transport workers affects the working conditions of these workers and also the efficiency of logistics.
FinnishSe on suuri haaste, koska sen vuoksi meidän on harkittava uudelleen, miten järjestämme kaupankäyntijärjestelmämme logistiikan ja miten liikumme ja matkustamme.
It is tough because it necessitates a reconsideration of the logistical organisation of our trading system and of the way we move and travel around.
FinnishOn totta, että tällaisen logistiikan luominen teurastamoihin merkitsemistä varten ei ole aivan vähäpätöinen seikka, mutta sen rahoittaminen sataprosenttisesti on suorastaan moraalitonta.
Admittedly, setting up the logistics in abattoirs for this tagging is not insignificant, but 100 % subsidies are almost immoral.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • logistiikan

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.