Como se fala "Liettuaa" em inglês

FI

"Liettuaa" em inglês

Veja exemplos com "Liettuaa" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Liettuaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Finnish   Huomenna julkistetaan Liettuaa koskeva lähentymisraportti, jonka komissio on laatinut.
   Tomorrow we will await the European Commission's Convergence Report covering Lithuania.
FinnishToinen koskee inflaatiokriteeriä ja toinen Liettuaa koskevaa komission päätöstä.
One is an inflation criterion, and the other is the decision of the Commission regarding Lithuania.
FinnishToivon tietenkin, että tämä koskee myös Liettuaa ja Slovakiaa.
I hope that Lithuania and Slovakia will now be subject to the same conditions.
FinnishSlovakiaa, Latviaa, Liettuaa ja Viroa on todellakin syytä onnitella.
Indeed, I must congratulate Slovakia, Latvia, Lithuania and Estonia.
FinnishTämä koskee Liettuaa, mutta myös Ranskaa ja Alankomaita.
That applies to Lithuania, but it equally applies to France and the Netherlands.
FinnishLuulin, että aioitte kysyä minulta, puhuinko alussa liettuaa!
I thought you were going to ask me whether I was speaking in Lithuanian at the beginning!
FinnishHaluaisin myös toistaa hänen Liettuaa koskevat avaussanansa.
I should also like to echo his opening words in relation to Lithuania.
FinnishIlmiselvää on, että komission Latviaa ja Liettuaa koskeva kannanotto on jäänyt pois.
The most flagrant evidence of this is the Commission's shelving of its position paper on Latvia and Lithuania.
FinnishFinanssikriisi on jo runnellut Liettuaa, ja kuljetuskustannusten nousu olisi kova isku.
Lithuania has already been racked by the financial crisis and a rise in transport costs would be a heavy blow.
FinnishTurvallinen käytöstä poistaminen on pitkä prosessi, ja EU:n on tuettava Liettuaa sen jokaisessa vaiheessa.
Safe decommissioning is a long road and the EU must support Lithuania at every step of the way.
FinnishNämä ongelmat tulevat selkeästi esiin Liettuaa ja Sloveniaa koskevissa tuoreissa lähentymiskertomuksissa.
These problems became glaringly obvious in the recent convergence reports on Lithuania and Slovenia.
FinnishHalusin vain sanoa, että on vaikeaa saada tietoa liettuaksi, koska edustan täällä Liettuaa.
I just wanted to say that it is difficult to receive information in Lithuanian, because I represent Lithuania here.
FinnishÄänestän mietinnön puolesta, sillä siinä arvostellaan ankarasti tapaa, jolla Liettuaa kohdeltiin.
I am voting in favour of the report because of the huge criticism of the way in which Lithuania has been treated.
FinnishLiettuaa ei kuitenkaan käsitellä tässä raportissa, sillä sen lähentymistä on jo arvioitu vuonna 2006.
However, it is not included in this report, having already been the subject of a convergence examination in 2006.
FinnishSe koskee Liettuaa ja muuta Eurooppaa.
This applies both to Lithuania and to the rest of Europe.
FinnishNiistä seitsemän oli osoitettu Liettuaa kohtaan ja kolme oli Liettuan muita valtioita kohtaan tekemiä valituksia.
Seven of these complaints were directed against Lithuania and three were directed by Lithuania against other states.
FinnishEU:n tilastojen mukaan on vain kaksi EU:n jäsenvaltiota, joissa nuorisotyöttömyysaste on Liettuaa korkeampi.
According to EU statistics, there are only two EU Member States where youth unemployment rates are higher than in Lithuania.
FinnishMeidän tulee rohkaista erityisesti Latviaa, Liettuaa ja Puolaa kehittämään rajatylittävää yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa.
We have to encourage Latvia, Lithuania and Poland in particular to develop cross-border cooperation with Belarus.
FinnishLiettuaa ei voida hyväksyä jäseneksi, vaikka se tällä hetkellä ylittää inflaatiokriteerin ainoastaan 0,1 prosentilla.
Lithuania cannot be accepted into the eurozone, even though it currently exceeds the inflation criteria by a mere 0.1%.
FinnishTätä näkökohtaa kannattaa erityisesti muistaa, kun tarkastellaan Baltian maita Viroa, Latviaa ja Liettuaa.
It is particularly worth reminding ourselves of this view with regard to the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Liettuaa

Busque mais palavras no dicionário Português-Espanhol.