Como se fala "lentäjien" em inglês

FI

"lentäjien" em inglês

Veja exemplos com "lentäjien" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lentäjien" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishMeidän on edelleen vaadittava lentokieltoaluetta ja lentäjien itsepuolustusoikeutta.
We must continue to enforce a no-fly zone, including giving the pilots the right to self-defence.
FinnishMitä sitten merimiesten, lentäjien, bussinkuljettajien, bensiininmyyjien tai päivystävien lääkäreiden pitäisi sanoa?
What would sailors, pilots, drivers, petrol station workers and doctors say?
FinnishLentäjien kanssa työskennellään ratkaisun löytämiseksi.
FinnishTiettyjen lentäjien huono englannin kielen taito aiheuttaa monia väärinymmärryksiä, joilla voi olla kohtalokkaat seuraukset.
The more than broken English of some pilots leads to many misunderstandings, which can have fatal consequences.
FinnishOn käsittääkseni tosiasia, että matkustajakoneiden ja rahtikoneiden lentäjien elinolosuhteissa on eroa.
I believe it to be a simple fact that there is a difference between the living circumstances of pilots of passenger aircraft and those of freight aircraft.
FinnishPuolustuspolitiikka on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys: kyse ei ole poliitikoiden vaan sotilaiden, merisotilaiden ja lentäjien hengestä.
Defence policy is literally a matter of life and death: the death not of politicians, but of soldiers, sailors and airmen.
FinnishMe vaadimme lentoyhtiöiden lentäjien ja matkustamohenkilökunnan työaikojen lyhentämistä ja työntekijöiden perusteltujen vaatimusten huomioimista.
We are calling for airline pilots' and cabin crews' working times to be reduced and for workers' just demands to be satisfied.
FinnishLopuksi haluaisin tuoda esiin lentäjien ahdingon: käytä tai menetä -säännön soveltamisen keskeyttäminen saattaa tehdä jotkut lentäjät työttömiksi.
Lastly, let us just mention the plight of pilots: the suspension of 'use it or lose it' may well see some pilots out of a job.
FinnishLentäjien työolosuhteita on tutkittu varsin tarkasti jo aiemmin, eikä kilpailu saa johtaa näiden olosuhteiden heikentymiseen.
Pilots’ working conditions have been quite carefully examined in the past, and competition must not be allowed to cause a deterioration of those conditions.
FinnishLuotamme siihen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset pystyvät takaamaan lentäjien riittävän ammatti- ja kielitaidon.
We are confident that competent national authorities are capable of ensuring that pilots have satisfactory professional skills and adequate language knowledge.
FinnishKyse voi olla tiedoista lentäjien harjoittelusta ja koulutuksesta, lentoyhtiöiden työntekijöiden keski-iästä, onnettomuuksista ja erilaisista välikohtauksista.
This will include information on pilot training and education, the average age of the airline and on accidents and incidents of different types.
FinnishRanskan hallituksen helppo antautuminen muutama viikko sitten Air France -lentoyhtiön lentäjien lakon uhatessa on täydellinen esimerkki siitä, mitä ei pidä tehdä.
The French government's capitulation a few weeks ago at the height of the Air France pilots' strike is a perfect example of what should not be done.
FinnishVaikka ehdotus on saanut lentoyhtiöiltä laajan tuen, lentäjien ammattiliitot eivät ole antaneet sille tukeaan, sillä ne katsovat, että lentoajat ovat liian pitkiä.
Despite the broad support of the airlines, the pilots' unions have not backed the rapporteur's proposals, taking the view that the flight times are exaggerated.
FinnishLääkäreiden ja lentäjien kohdalla emme koskaan hyväksyisi sellaista tilannetta, ettemme tietäisi, onko heillä tosiasiassa vaadittavat lupa-asiakirjat sekä tarvittavat tiedot ja taidot.
Where doctors or pilots are concerned, we should never accept a situation in which we did not know whether their papers and knowledge were genuine.
FinnishSeurauksena on ollut, että lentäjien lentoajat ja matkustamohenkilöstön työolosuhteet ovat olleet ratkaisemattomia ja ristiriitaisia aiheita valiokunnan keskusteluissa.
The consequence of that was that pilots’ flying times and the working conditions of cabin crew were open and controversial issues for our discussions in the committee.
FinnishSen poistaminen olisi katastrofaalista Yhdistyneen kuningaskunnan kevytilmailualalle, ja voisi johtaa tuhansien kaltaisteni lentäjien lupakirjojen perumiseen.
The scrapping of this would be disastrous for the light aviation industry in the UK and might lead to thousands of pilots like myself having their certificates effectively revoked.
FinnishTässä yhteydessä ehdotan syksyllä uutta asetusta viraston toimivallan laajentamiseksi kolmansien maiden lentotoimintoihin, lentäjien lupakirjoihin ja ilma-aluksiin.
In this context, I am going to propose a new regulation from autumn extending the remit of the Agency to encompass third country air operations, pilots’ licences and aircraft.
FinnishTietyn aikataulun mukaisesti EASA:n toimivaltaa voidaan laajentaa lentoturvallisuuden muihin näkökohtiin, kuten inhimilliseen puoleen, lentäjien koulutuksen laatuun ja muuhun vastaavaan.
Based on a certain timeframe, the mandate of EASA can then be expanded to include other aspects of flight safety, such as the human aspect, the quality of pilot training, etc.
FinnishTässä tapauksessa Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) saisi vastuulleen myös lentokoneiden ja lentäjien laillistamisen, joka on nykyään kansallisten viranomaisten vastuulla.
In this case, the European Aviation Safety Agency (EASA) would also become responsible for certifying aircraft and pilots, a competence that currently falls to each of the national authorities.
FinnishVoitteko vahvistaa, että Euroopan ohjaamomiehistöyhdistys ja komissio ovat sopineet sellaisen asetuksen laatimisesta, jolla vahvistetaan yhteinen menettely lentäjien turvallisuuden testaamiseksi?
Can you confirm that the European Cockpit Association and the Commission have agreed on the preparation of a regulation establishing a common procedure for testing pilot safety?

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lentäjien

Ainda mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.