Como se fala "laajemman" em inglês

FI

"laajemman" em inglês

Veja exemplos com "laajemman" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "laajemman" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishNämä uudistukset ovat tarpeen Agenda 2000 -ohjelman laajemman sisällön lisäksi.
These reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
FinnishLaajemman yhteistyön periaatteesta ei toisin sanoen voida tehdä poikkeuksia.
In other words, on the principle of closer cooperation, no exceptions are possible.
FinnishYhtä tärkeää on se, että sillä edistetään laajemman alueen eurooppalaista perspektiiviä.
Equally important, it will enhance the European perspective for the wider region.
FinnishRajat ylittävä koordinointi antaa kestävälle kalastukselle laajemman perustan.
Enabling cross-border coordination gives a system of sustainable fishing a broader basis.
FinnishKyllä, EU:n laajemman talouden osien jonkinlaisesta elpymisestä on merkkejä.
Yes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
FinnishHe saavat laajemman tuotevalikoiman sekä erilliset ja selkeät merkinnät.
They get a wider choice of product and separate and distinctive labelling.
FinnishLopuksi, miten tämä kaikki sopii yhteen laajemman uudistuspyrkimyksen kanssa?
Finally, how does this all fit into the broader modernisation effort?
FinnishTämä korostaa myös laajemman valvonnan tarvetta Pohjois-Irlannissa.
It also underlines a greater need for widespread policing in Northern Ireland.
FinnishLaajemman Lähi-idän osalta olin hyvin kiinnostunut uudesta yhteistyömahdollisuudesta.
On the broader Middle East, I was very interested in this new possibility for cooperation.
FinnishOlemme tosiasiassa halunneet hyväksyä laajemman ja puolueettomamman käsitteen.
We deliberately chose to take a broader and more neutral approach.
FinnishHaasteena on pelastaa Tonava kaunoinen sekä kohentaa sen ja sen laajemman alueen tilaa.
It is to save and upgrade die schöne blaue Donau and its wider region.
FinnishTältäkin osin Kroatian saavutukset ovat tärkeitä laajemman alueen kehitykselle.
Thus, in this regard, Croatia's achievements are also important for progress in the wider region.
FinnishKyse on myös laajemman kansainvälisen yhteisön ja Kiinan eduista.
This is also in the interests of the wider international community, including China.
FinnishRokotusmahdollisuuden on sen tähden oltava avoin laajemman yhteisön edun takia.
The option, therefore, of vaccination has to be kept open in the interests of the wider community.
FinnishTuen siksi toteutettuja ponnistuksia, jotka ovat laajemman 20-20-20-strategian mukaisia.
I therefore support the efforts made, which are in line with the broader 20-20-20 strategy.
FinnishSamalla on kiinnitetty huomiota laajemman ongelman eri näkökulmiin.
At the same time, consideration has been given to various aspects of the wider problem.
FinnishOhjelmassa tuetaan laajemman yleisön kansainvälistä osallistumista.
This programme supports international participation by the wider masses.
FinnishHe eivät ole yrittäneet saada rahastoa hyväksytyksi laajemman unionistiryhmän keskuudessa.
They have made no attempt to make the fund more acceptable to the broad Unionist community.
FinnishOn totta, että haluamme taata laajemman suojan karkotuksia vastaan.
As for expulsions, it is true that we would like to ensure greater protection against them.
FinnishTämä keskustelu pitäisi oikeastaan käydä kahden laajemman asian yhteydessä:
This debate should actually be seen in two broader contexts:

Aprenda outras palavras

Finnish
  • laajemman

Mais no dicionário Espanhol-Português.