Como se fala "laajasti" em inglês

FI

"laajasti" em inglês

FI

laajasti {advérbio}

volume_up
Sanomalehdet ja komission lähteet ovat lainanneet laajasti kyseistä raporttia.
Both the press and Commission sources have extensively quoted from this report.
Esittelijä on käsitellyt laajasti tätä asiaa, joten en toista sitä.
As the rapporteur has elaborated on these extensively, I shall not repeat them here.
En puhu tämän kauempaa näkökohdista, joita on jo käsitelty laajasti.
I shall not dwell on aspects which have already been extensively discussed.
Kolmanneksi meillä on laajasti hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden alalla.
Thirdly, we have a largely untapped potential in the area of energy efficiency.
Nykyinen tutkimus perustuu laajasti yksittäisiä lajeja koskeviin kriteereihin.
Current work is largely based on single species criteria.
Uusi taloudellinen arkkitehtuurimme on tämän ansiosta nyt laajasti perustettu.
Our new economic architecture is now largely in place, therefore.
laajasti (também: täysin, ohi)
Olemme todenneet, että käsitettä ympäristö tulkitaan usein liian laajasti koheesiorahastoissa.
We noted that the Cohesion Fund often understands the environment in too wide a sense.
Epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnan rajaamista kannatetaan laajasti.
There is wide public support for restricting advertising for unhealthy foods.
Valkosipuli on äärimmäisen tehokas lääkintäkeino ja myös laajasti käytetty elintarvike.
Garlic is an extremely potent medicinal remedy; it is also a food in wide circulation.

Exemplos de uso para "laajasti" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTarkistuksissa on laajasti otettu huomioon jätedirektiiviin vaadittavia asioita.
The amendments comprehensively cover issues required for the landfill directive.
FinnishOlen iloinen huomatessani, että parlamentti on laajasti samaa mieltä näkemyksistämme.
I am pleased to note that Parliament is broadly in agreement with our thinking.
FinnishArvoisa puhemies, olen pyrkinyt esittämään asiani mahdollisimman laajasti.
There you have it, Mr President; I think I have been as comprehensive as I can.
FinnishKumppanuusperiaatetta on sovellettava alusta alkaen niin laajasti kuin mahdollista.
The partnership principle must be applied from the outset and as widely as possible.
FinnishDVB-T on laajasti käytetty digitaalinen muoto ja sitä tuetaan kaikilla alueilla.
DVB-T is a widely adopted digital format and is supported in all locales.
FinnishKahdessa edeltävässä puheenvuorossa käsiteltiin jo laajasti kiinteiden hintojen etuja.
The advantages of this have been broadly summarised by the two speakers before me.
FinnishHän on osoittanut sen laajasti kansallisten vastuutehtäviensä hoidossa.
He has amply demonstrated that in the exercise of his national responsibilities.
FinnishRicardo de� León� Regil oli lääkäri, jonka työtä tunnustettiin ja arvostettiin laajasti.
Ricardo de León Regil was a doctor whose work was widely recognised and valued.
FinnishOlemme mielestäni jo tarpeeksi laajasti käsitelleet tätä asiaa ja kaikki on nyt kunnossa.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
FinnishIntian tiedotusvälineissä on käsitelty ja käsitellään jatkossakin laajasti euroa.
The euro has received, and continues to receive, extensive coverage in the Indian media.
FinnishMielestäni komission ehdotus on laajasti hyväksyttävissä ja toimivin vaihtoehto.
In my view the Commission's proposal is broadly acceptable and the most workable approach.
FinnishKomission jäsen Figeľ on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja ottaa sen laajasti huomioon.
Commissioner Figeľ is committed to this aspect and takes it very much into account.
FinnishMiksi sitten palaamme tarkastelemaan sitä näinkin laajasti ja syvällisesti?
Why then do we return to look at it again in such breadth and depth today?
FinnishNäin olisi mahdollista kuulla laajasti kaikkia taloudellisia toimijoita ja sidosryhmiä.
This would enable full consultation of all economic actors and stakeholders.
FinnishMinä uskon, että suojelun tarpeesta sinänsä ollaan laajasti yhtä mieltä.
I believe that we all broadly agree on the need for protection, as it stands.
FinnishKolmanneksi olen kiitollinen, että parlamentti kannattaa laajasti komission ehdotusta.
Thirdly, I am grateful for Parliament's broad agreement with the Commission proposal.
FinnishKomissio on omalla tahollaan ryhtynyt pohtimaan laajasti 20 MMA-alueen tilannetta.
The Commission, for its part, has also entered into extensive discussions on the 20 OCTs.
FinnishSen avulla vahinkoriski voidaan jakaa hyvin laajasti ja korvaus voidaan varmistaa.
It helps to spread the risks of injury widely and ensure compensation.
FinnishSiksi myös suosittelen lämpimästä tarkistustani ja toivon, että sitä tuetaan laajasti.
I therefore heartily recommend my amendment, and hope it will meet with broad support.
FinnishAfganistanin naisista puhuimme kuitenkin laajasti myös edellisessä täysistunnossa.
We spoke at length about these women during the previous part-session.