FI lähettäminen
volume_up
{substantivo}

lähettäminen
Tämän vuoksi lähettäminen onkin sekä kulttuurinen ja taloudellinen etu.
It is for that reason, though, that broadcasting is both a cultural and an economic asset.
SSID:n lähettäminen saa verkon näkymään kaikille verkon kantoalueella oleville käyttäjille.
Broadcasting the SSID makes the network visible to anyone within range of the network.
Tämä on kuitenkin erittäin keskeinen näkökohta, sillä tällaisen sanoman lähettäminen on uhka eurooppalaiselle identiteetille.
This is, however, the central point: European identity is being threatened by the very broadcasting of such messages.
lähettäminen
volume_up
dispatch {subst.}
Uudistuksia ovat muun muassa tietotekniikan sisäisen käytön parantaminen ja varoituskirjeiden nopeampi lähettäminen jäsenvaltioille.
These reforms involve better internal use of information technology and a quicker dispatch of warning letters to Member States.
Ehdotuksessa esitetään, että kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi sallittava taloudellisen hyödyn palauttamisen jälkeen.
This proposal suggests that the dispatch or exportation of the products concerned should be authorised after the economic advantage has been reimbursed.
lähettäminen (também: tarttuminen, siirto, lähetys, siirtyminen)
Lisäksi nykyisen luonnoksen lainsäädännössä sallitaan vain kokonaistietojen eikä mikrotietojen lähettäminen.
Moreover, the legislation in this current draft allows only the transmission of aggregated data, not of microdata.
(DE) Arvoisa puhemies, haluan sanoa sanasen istuntojemme lähettämisestä.
(DE) Mr President, I would like to say something about the transmission of our sittings.
Käyttämällä ohjelmistoa asiakas suostuu näiden tietojen lähettämiseen.
By using the software, you consent to the transmission of this information.

Exemplos de uso para "lähettäminen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishLopeta tiedostojen lähettäminen itsellesi tai kantaminen mukana USB-muistitikussa.
Stop emailing copies of files to yourself or carrying them around on a USB thumb drive.
FinnishToinen myönteinen asia on tarkkailijoiden lähettäminen seuraaviin yleisiin vaaleihin.
Sending observers to the next general election is another positive signal.
FinnishSuuren elokuvatiedoston lähettäminen voi aiheuttaa ongelmia seuraavista syistä:
You may have difficulty sending a large movie file for one or more of the following reasons:
FinnishMielestämme kansainvälisen sotilasjoukon lähettäminen Kosovoon on välttämätöntä.
There is no call for an international military operation in Kosovo.
FinnishVaalitarkkailijoiden lähettäminen onkin perusteltua, mutta siihen voi sisältyä myös riskejä.
The sending of observers is therefore very useful, but can also entail risks.
FinnishYksi tällainen osoitus tuesta voisi olla tarkkailuvaltuuskunnan lähettäminen tuleviin vaaleihin.
One such show of support could be an observation mission for the coming elections.
FinnishEU:n ansiosta rahan lähettäminen ulkomailla opiskeleville lapsille on entistä edullisempaa.
Sending money to children studying abroad is cheaper thanks to the EU.
FinnishMeidän mielestämme tällaisen signaalin lähettäminen ei ole järkevää.
We do not think these are the sort of signals we should be sending out.
FinnishVoit valita valokuvan lähettäminen sähköpostiviestissä tai liitteenä.
You’ll have a choice of sending your photo within an email or sending it as an attachment.
FinnishTaulukoiden luominen ja niiden lähettäminen komissiolle ei todellakaan ole ongelmallista.
Creating the tables and sending them to the Commission will really not be much of a problem.
FinnishJa sitten kollega White sanoo: reaktiona tähän voisi olla komission lähettäminen kotiin.
Mr White says that one response might be to dismiss the Commission.
FinnishKurdien lähettäminen Turkkiin tällä hetkellä ei ole paikallaan.
Sending Kurds back to Turkey at present is inappropriate, to say the least.
FinnishRoskapostien lähettäminen ja muiden häiriöiden tahallinen tuottaminen on tehtävä rangaistavaksi.
Sending spam and deliberately creating disorder and malfunctions must be made punishable.
FinnishMitään näistä ei ole toteutettu, paitsi humanitaarisen avun lähettäminen.
None of this has happened, apart from the humanitarian aid.
FinnishHyvä esimerkki on Euroopan vaalitarkkailuryhmien lähettäminen vuoden 2005 parlamenttivaaleihin.
A good example is the European election observation mission at the 2005 parliamentary elections.
FinnishValokuvasähköpostin lähettäminen Windows Live Maililla on yhtä helppoa kuin tavallisen sähköpostin lähettäminen.
Sending a photo email with Windows Live Mail is as simple as sending a regular email.
FinnishNäin tiedoston lähettäminen sähköpostitse tai siirtäminen on helppoa.
This makes it easier to email or move the file.
FinnishTiedostojen lähettäminen FTP-sivustoon edellyttää yleensä sivuston ylläpitäjän myöntämiä oikeuksia.
To upload files to an FTP website, you usually need certain permissions from the person who owns the site.
FinnishUnohda muistitikut tai tiedostojen lähettäminen itsellesi.
Forget about flash drives or emailing files to yourself.
FinnishPaljon hyvää on saatu aikaiseksi, kuten erityisvaltuuskunnan lähettäminen Egyptiin ja Libyaa koskeva päätös.
Much good has been achieved, including sending a special mission to Egypt and the decision on Libya.