FI

korostaa [korostan|korostanut] {verbo}

volume_up
Haluan samalla korostaa poliittisten tekijöiden huomioonottamisen välttämättömyyttä.
I should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Haluan korostaa, että Romaniassa on 18 virallisesti tunnustettua kirkkokuntaa.
I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Haluan erityisesti korostaa muutamia ELDR-ryhmän muutosehdotuksia mietinnössä.
I would particularly like to emphasize some of the ELDR Group's amendments in the report.
Saanen korostaa muutamia näkökohtia, jotka kaipaavat perusteellista arviointia.
Allow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
Parlamentti halusi korostaa erityisesti kuluttajien valintaoikeutta.
Parliament wanted to highlight in particular the right of the consumer to choose.
Esittämistäni erityisistä varauksista haluan korostaa seuraavia kolmea seikkaa:
Amongst my particular reservations, I would like to highlight the following three:
Katsomme sitä vastoin, ettei palveluiden sisämarkkinoiden perustamista koskevaa direktiiviehdotusta pidä korostaa.
In turn, we believe that the accent should not be placed on the proposal for a directive on the creation of the internal market for services.
Katsomme niin ikään, ettei nyt ole aiheellista korostaa palvelujen sisämarkkinoiden luomiseen tähtäävää direktiiviehdotusta.
In turn, we believe that the accent should not be placed on the proposal for a directive on the creation of the internal market for services.
Se on alkanut taas korostaa yksityistämistä, tarjouskilpailuja, julkisia sopimuksia - vauhdittaen siten yksityissektorin kehitystä - ja työlainsäädännön joustavoittamista.
It has reverted to type by placing the accent on privatisation, on tenders and public contracts - thereby boosting the development of the private sector - and on more flexible labour laws.
Siten meillä on todellinen syy korostaa terveydenalan ammattilaisten roolia.
This is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
Esittelijä korostaa myös aivan oikein sitä, että sukupuolten tasa-arvoa työssä on edistettävä.
The rapporteur also rightly accentuates the need to promote gender equality at work.
Tämän työn merkitystä korostaa kaksi viime aikoina samanaikaisesti ilmennyttä tekijää.
The importance of his work is accentuated by two factors which have arisen simultaneously in recent times.
On myös tärkeää korostaa sitä, että eri hoitomuodot eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan.
It is also important to stress that the different types of therapy are not mutually exclusive, but complement one another.
Tästä näkökulmasta ei voi muuta kuin korostaa Euroopan unionin ja UNESCOn toiminta-alueiden toisiaan täydentävää luonnetta.
From that point of view, I can only stress that the fields of intervention of the European Union and UNESCO complement each other.
Haluan kuitenkin korostaa heti aluksi, ettei kaupan kehittämiseksi annettava apu korvaa Dohan kehityskierrosta vaan täydentää sitä.
However, I want to stress at the outset that it is not a substitute for the Doha Development Round, but a complement to it.
Tämä työkalu korostaa näytössä näkyvän tekstin ja kuvien värikontrastia, mikä helpottaa niiden tunnistamista.
This heightens the color contrast of some text and images on your screen, which helps make those items easier to identify.
Tämä työkalu korostaa näytössä näkyvän tekstin ja kuvien värikontrastia, mikä helpottaa niiden tunnistamista.
This heightens the colour contrast of some text and images on your screen, which helps make those items easier to identify.
Vääristymää korostaa se, että komission ja neuvosto eivät ottaneet Euroopan parlamenttia mukaan Irlannin yhteisymmärryspöytäkirjaan.
That distortion is heightened by the failure of the Commission and the Council to engage with this Parliament on the Memorandum of Understanding with Ireland.
korostaa (também: tuoda esiin)
Haluan korostaa, että ehdotus siirrettiin syrjään asialistalta: sitä ei peruutettu.
I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Haluan lopuksi korostaa, että perustamissopimukset ovat itse asiassa hyvin selkeät.
Finally, I would like to point out that in fact the Treaties are very clear.
Lisäksi haluan korostaa tällaisen yhteistyömuodon dynaamisuutta.
Finally, I should like to point out the dynamic character of this form of cooperation.

Exemplos de uso para "korostaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishHaluan korostaa sitä, että Kiinan viranomaiset ovat tähän yhteistyöhön valmiita.
I have to emphasise that the Chinese authorities are ready for this cooperation.
FinnishAsiassa päätettiin korostaa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä tapauksia.
The Council position remained set on cases provided for in national legislation.
FinnishHaluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
FinnishNiinpä protestini tarkoitus on korostaa, että äänestämme tätä mietintöä vastaan.
Therefore, with this protest, I am explaining why we voted against the report.
FinnishHaluan korostaa, ettei kukaan halua käyttää aborttia perhesuunnittelun välineenä.
Let me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
FinnishOn syytä korostaa sitäkin, että kuka tahansa voi hetkenä minä hyvänsä vammautua.
It should be pointed out that anyone can become disabled at any point in life.
FinnishAsia on minusta hyvin tärkeä, ja haluan vielä kerran korostaa tätä näkökohtaa.
I consider that to be very important and I would like to stress that once again.
FinnishHaluan korostaa, että 43 prosenttia on vain arvio virheellisistä rahoitustoimista.
I should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
FinnishHaluaisin korostaa tätä Bert Doornin esiin ottamien tärkeiden seikkojen valossa.
I would like to emphasise that in light of the important points raised by Mr Doorn.
FinnishEn voi tarpeeksi korostaa Etelä-Amerikan eteläosan merkitystä Euroopan unionille.
I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
FinnishHaluan korostaa, että tämän tasapainon säilyttäminen on meille ehdoton edellytys.
I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Finnish- (PL) Arvoisa puhemies, haluan korostaa kolmea näkökohtaa tässä keskustelussa.
(PL) Madam President, there are three issues I would like to raise in this debate.
FinnishLopuksi haluan korostaa, että meidän mielestämme jäljitettävyys on hyvin tärkeää.
Finally, I wish to emphasise that, in our opinion, traceability is very important.
FinnishHaluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
I would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
FinnishHaluan korostaa nyt paria seikkaa, jotka koskevat nimenomaan toimintaa Kongossa.
I would now like to emphasise a few points specifically about the mission in Congo.
FinnishOlen sitä mieltä, että kehityksen näkökulmasta on tärkeää korostaa aluekehitystä.
From a development perspective I would say that it should be regional development.
FinnishPäätöslauselmassa halutaan itse asiassa korostaa ainoastaan kriisin näkökohtaa.
Indeed, the resolution seeks purely to stress the fact that there is a crisis.
FinnishHaluaisimme korostaa, että kannatamme asetuksen 1408/71 yleistä uudistamista.
We should like to emphasise that we support a general reform of Regulation 1408.
FinnishTämä on myönteinen mietintö, joka korostaa pyrkimyksiämme vähentää saastumista.
This is a welcome report which underscores our endeavours to reduce pollution.
FinnishToivomme myös, että se korostaa tarvetta vahvistaa GATT-sopimuksen 20 artiklaa.
We also hope that it will underline the need to strengthen Article 20 of the GATT.