Como se fala "johto" em inglês

FI

"johto" em inglês

volume_up
johto {subst.}

FI johto
volume_up
{substantivo}

johto (também: johtajuus)
Syntyneestä tilanteesta on vastuussa yksinomaan äärikansallinen Belgradin johto.
The extremist Belgrade leadership bears sole responsibility for the situation that has arisen.
Toisin kuin Myanmarin hallitus, Kiinan johto otti viisaasti vastaan ulkomaisen avun.
The Chinese leadership, unlike the Myanmar regime, was wise to accept foreign aid.
Vaikuttaa siltä, että ryhmänne johto tietää tilanteen hyvin.
It looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
johto (também: hallinto)
Tietenkin johto päättää uusien organisointimuotojen käyttöönotosta.
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Sitten Lloyd'sin johto siirsi nämä tappiot sijoittajien maksettaviksi.
The Lloyd's management then passed these losses on to the Names.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
johto (também: hallinto, hallinnointi)
Yhdysvaltain johto määrittelee toivottavasti uudelleen Lähi-idän politiikkaansa.
The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Minun periaatteellinen lähtökohtani on, että jäsenet itse määrittelevät prioriteettinsa, ei parlamentin johto.
My main point is that it is for Members, not the administration, to decide Parliament's priorities.
Nykyinen häpeällinen johto jää historiankirjoihin hyökkäyksestä Irakiin, Guantánamosta, Abu Ghraibista ja uskomattomasta julkisuuspelistä.
It is an administration that will go down in history as that of the ignominy of the Iraq invasion, of Guantánamo, of Abu Ghraib and of the extraordinary rendition act.
johto (também: tarkastus, hallinta, maltti, valvonta)
volume_up
control {subst.}
Joustava 1,8 metrin johto, analogiset liittimet.
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Neuvosto säilyttää luottamuksensa siihen, että Algerian nykyinen johto pyrkii saamaan kriisin hallintaansa ja tulee seuraamaan demokratiaan johtavaa tietä.
The Council retains its faith in the efforts of the current Algerian leadership to control the crisis and continue along the road to democracy which it has begun.
Meidän on myös kehotettava järjestön johtoa lopettamaan Ashrafin leirin asukkaiden elämän hallitseminen, koska heitä ei päästetä poistumaan leiriltä.
Also we must call on the Mujahedin leadership to stop controlling the lives of the residents of Camp Ashraf, namely by not letting them leave the camp.
johto (também: piuha, sähköjohto)
volume_up
cord {subst.}
Joustava 1,8 metrin johto, analogiset liittimet.
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Mukana tuleva kantokotelo suojaa sekä kuulokkeita että johtoa.
The included carrying case protects both the headset and cord.
Yhdistä laite tietokoneeseen käyttämällä erillistä kaapelia tai laitteessa kiinni olevaa johtoa.
Connect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
volume_up
governance {subst.} [form.]
Tällainen johto pystyisi harjoittamaan ulkopolitiikkaa, joka antaisi Euroopalle mahdollisuuden toimia yhtenäisesti.
That, for us, is the basis of the competences of a united Europe and of future governance, European governance.
Uuden Euroopan luottoluokitussäätiön johto, henkilöstö ja hallintorakenteet olisivat täysin riippumattomia ja itsenäisiä.
The management, staff and governance structure of the new ECRF would be fully independent and autonomous.
Eri tasoille hajautettu johto ja hyvä hallinto ovat olennaisia aluekehityspolitiikan menestyksen varmistamisessa.
Decentralised management and good governance at various levels are crucial to ensuring the success of regional development policy.
volume_up
lead {subst.}
Lissabonin sopimuksen puolesta äänestäneillä on siis valtava johto.
That is a gigantic lead for those who said yes to the Treaty of Lisbon.
Se on meidän tehtävämme, ja meidän on otettava siinä johto ja edistettävä vaurautta vielä enemmän.
That is our task, and we must take a lead in that and develop prosperity even more.
Rather, it is necessary to take the lead.
johto (também: taito, käskyvalta, käsky, komento)
volume_up
command {subst.}
Operaatiota johtaa puolustusliiton Euroopan-joukkojen ylin johto pääesikunnastaan SHAPE:sta.
It will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE.
johto (também: putki, kanava)
volume_up
duct {subst.}
johto (também: putki, kanava, putkisto)
volume_up
pipeline {subst.}
Kaikki muut hankkeet (Itämeren maanalainen johto tai niin kutsuttu "Amber-johto") olisi hylättävä, sillä niillä olisi välitön vaikutus Ukrainan uudelleen kehittyvään demokratiaan.
All the other projects (Baltic Sea bottom pipeline or so called "Amber Pipeline") should be abandoned as striking directly in newly emerging Ukrainian democracy.

Exemplos de uso para "johto" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTämä on yksi synneistä, joihin eurooppalaisen autoteollisuuden johto on syyllistynyt.
This is one of the sins committed by managements in the European car industry.
FinnishLyhyesti sanoen EU:n johto ilmeisesti vaatii Turkilta liikaa tässä asiassa.
To sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
FinnishMitä tämä kertoo meille siitä, missä määrin Ranskan poliittinen johto puuttuu asiaan?
What does that tell us about political interference from the top in France?
FinnishKytke sopiva johto tietokoneen lähtöportista television tuloliitäntään.
Connect the appropriate video cable from your computer's output to your TV.
FinnishMaan johto on näin tukkinut Eritrean toimittajien ja poliittisten toisinajattelijoiden suut.
Journalists and Eritrean dissident politicians were gagged by the regime.
FinnishTutkinnan johto on uskottava oikeusviranomaisille ilman poliittista väliintuloa.
These investigations should be conducted by the judicial authorities without political interference.
FinnishValko-Venäjän poliittinen johto vastustaa vielä tällä hetkellä etenemistä tällaiseen suuntaan.
The Belarusian political leaders are currently still resisting a move in that direction.
FinnishKoko YK-operaation johto on meillä eurooppalaisilla, ensin Ranskalla ja sen jälkeen Italialla.
The entire UN operation is being headed by us Europeans, first by France and then by Italy.
FinnishKomissio ymmärtää sen ja Euroopan keskuspankin johto näyttää myös ymmärtävän sen.
The Commission understands this, and the executive board of the European Central Bank seem to understand this too.
FinnishSerbian poliittinen johto vähättelee kiristynyttä tilannetta.
The political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
FinnishRangaistuksena siitä, että sen johto ei ole noudattanut divisioonan kokoa koskevia UEFAn määräyksiä.
As a punishment for the failure by the premiership to toe UEFA's line on the size of the division.
FinnishNäistä toiminnallisista näkökohdista päättävät operaation johto ja operaatioon osallistuvat maat.
These operational aspects will be decided by the head of the operation and the participating countries.
FinnishTältä osin on syytä korostaa paikallishallintojen roolia, sillä koulujen johto on pääasiassa niiden vastuulla.
Here I must stress the role of local governments, since it is mainly they that run schools.
FinnishUkraina tarvitsee myös kattavan energiasuunnitelman, johon myös maan hallitus ja johto sitoutuvat.
Ukraine also needs a comprehensive energy plan to which the country' s government and leaders can commit.
FinnishAzerbaidžanin poliittinen johto ja maan presidentti Alijev ansaitsevat tämän asian suhteen voimakasta arvostelua.
In this respect Azerbaijan's leaders, headed by President Aliyev, deserve serious criticism.
FinnishEBWO: n johto tietää sen: on huono sijoitus saattaa kahden olemassaolevan voimalan rakennustyö loppuun.
The EBRD panel is well aware that dismantling the two existing nuclear power plants is a poor use of funds.
FinnishMitä mieltä komission johto tai SANCOn johto ovat tästä asiasta?
In that respect, what progress has been made by your directorate and the Health and Consumer Protection Directorate?
FinnishLoppujen lopuksi Turkmenistanin poliittinen johto on samalla tavoin Turkemensbasji Nijazovin armoilla.
In the final analysis, Turkmenistan' s political leaders are just as much at the mercy of Turkmenbashi Niyazov.
FinnishIlmaus saattaa antaa ymmärtää, että Euroopan talouksia johtaa jokin yhtenäinen poliittinen johto.
There is a risk of this expression implying that the European economies are managed by a single political authority.
FinnishSilloin maassa täytyy olla demokraattinen johto ja monimuotoinen parlamentti, joka myös valvoo hyvin hallitusta.
They should have a democratic government and a pluriform parliament which keeps the government in check.