FI hyvittää
volume_up
[hyvitän|hyvittänyt] {verbo}

Voimme hyvittää omien lentojemme päästöt vapaaehtoisesti.
We can compensate for the emissions from our own air travel voluntarily.
Euroopan komissio haluaa tällä tavalla hyvittää kansallisen riippumattomuuden vähenemistä luomalla jäsenvaltioiden yhteistä riippumattomuutta.
The European Commission wants to compensate for the loss of national sovereignty by creating a joint sovereignty of the Member States.
Esittelijän mukaan näiden ratkaisujen tarkoituksena on jossain määrin hyvittää kalastusalalla tällä hetkellä tapahtuvaa vapauttamista.
According to the rapporteur, these solutions are intended to compensate to some degree for the so-called liberalisation that fishing is currently experiencing.
hyvittää (também: sopia, sepittää, keksiä, korvata)
Euroopan parlamentti yrittää nyt hyvittää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden viivästyksen.
This voice from the European Parliament is striving to make up for 10 to 20 years of delay.
Nyt on tullut aika hyvittää hukkaan menneet vuodet.
The time has now come to make up for years and years of lost time.
We can still make up for this.
hyvittää (também: maksaa)
hyvittää (também: sovittaa)
Neuvoston yhteisen kannan mukaan toimeksiantajalle pitäisi hyvittää aina 10 000 ecuun asti.
Up to ECU 10, 000 was to be credited back to the mandator under the Council's common position.
Toisen, perusteettoman väitteen mukaan sen lisäksi, että ulkoiset kulut on otettava huomioon myös ulkoisista hyödyistä tulee hyvittää.
Another untenable argument is that not only should the external costs be charged on but the external benefits should be credited.
hyvittää (também: maksaa takaisin)
hyvittää (também: korvata)
Vaadimme toimia, joilla puututaan yritysten väärinkäytöksiin kehitysmaissa ja tarjotaan keinoja hyvittää tällaiset väärinkäytökset niiden uhreille.
We will call for actions to tackle corporate abuses in the world's developing countries and to provide means for redress for its victims.
hyvittää (também: maksaa takaisin)
Tullimaksujen tasoa, jonka Korea voi hyvittää tullinpalautusten perusteella, lasketaan asteittain.
The level of duties that Korea can refund under the duty drawback are gradually being reduced.
Jos tuotetta ei voi korjata tai vaihtaa vaivattomasti tai kohtuullisessa ajassa, voit pyytää tuotteen hinnan alentamista tai hyvittämistä.
If a product cannot be repaired or replaced within a reasonable time or without inconvenience, you may request a refund or price reduction.
Jos tuotetta ei voi korjata tai vaihtaa vaivattomasti tai kohtuullisessa ajassa, voit pyytää tuotteen hinnan alentamista tai hyvittämistä.
If the product cannot be repaired or replaced within a reasonable time or without inconvenience, you may request a refund or price reduction.
hyvittää (também: korvata)
   Arvoisa puhemies, haluan erityisesti korostaa tarvetta hyvittää voittoa tavoittelemattomille organisaatioille tai hyväntekeväisyysjärjestöille niiden maksama arvonlisävero.
   Mr President, I wish particularly to emphasise the need to reimburse non-profit organisations or charities for the VAT they pay.

Exemplos de uso para "hyvittää" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishPäämäärä hyvittää keinot, mutta siitä huolimatta tarvitaan toimeliaisuutta ja rohkeutta.
The ends will justify the means; however, it requires effort and courage.
FinnishNeuvoston yhteisen kannan mukaan toimeksiantajalle pitäisi hyvittää aina 10 000 ecuun asti.
Up to ECU 10, 000 was to be credited back to the mandator under the Council's common position.
FinnishMietintö tuo selvästi esiin komission yritykset hyvittää vahinkoja.
The efforts of the Commission to make good the damage can be clearly recognized in the report.
FinnishNyt "raudanlujalla Davella" on mahdollisuus hyvittää perumansa lupaus järjestää EU:ta koskeva kansanäänestys.
Now there is a chance for 'cast-iron Dave' to make good on his reneged promise to hold an EU referendum.
FinnishSitä, minkä tänään laiminlyömme, emme voi enää hyvittää.
What we miss today cannot be recovered tomorrow.
FinnishKomissio on siis yrittänyt hyvittää vahinkoja.
The Commission has thus attempted to make good the damage.
FinnishMiten komissio aikoo hyvittää Euroopan unionin tuottajille ne vahingot, joita se on niille jo aiheuttanut?
How does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
FinnishSiitä seurasi se, että kauppapolitiikkaa rasitetaan liikaa velvollisuudella hyvittää kaikki kyseiset puutteet.
The result of this was to overload trade policy with the responsibility for making up for all these shortcomings.
FinnishTämä uusi järjestelmä parantaisi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyvittää tappioitaan.
This new system will improve the possibilities for small and medium-sized enterprises in particular to offset their losses.
FinnishPresidentti Ahmadinejadin lausunto on törkeä uhkaus, mutta hänen toimintansa ansiosta Iranilla voi olla valta hyvittää tämä uhkaus.
Ahmadinejad's words are an outrageous threat but his actions could give Iran the power to make good that threat.
FinnishTämä liittokansleri, joka on valehdellut omalle kansalleen ja pettänyt heidät, yrittää hyvittää vaalikampanjansa virheet.
This chancellor, who has lied to and deceived his own people, is trying to make good the mistakes of his election campaign.
FinnishJos haluamme hyvittää valtaosan päästövähennyksistämme, vaadimme tosiasiassa kehitysmailta enemmän kuin itseltämme.
If we want to offset the majority of our emission reductions, then de facto we demand more from developing countries than from ourselves.
FinnishSe auttaa suojelemaan yhteiskuntaa ja kansalaisia sellaisia rikollisia vatsaan, joille kuolemanrangaistus on toisinaan ainoa keino hyvittää rikoksensa.
It helps protect society and citizens against criminals for whom it is sometimes the only means of redemption.
FinnishPohjois-Korean hätätila antaa meille mahdollisuuden hyvittää niitä kauhistuttavia vääryyksiä, joita teimme Puolan vangeille.
In the dire situation of North Korea, we are being given an opportunity to make amends for the terrible wrong done to Poland’s prisoners.
FinnishToisen, perusteettoman väitteen mukaan sen lisäksi, että ulkoiset kulut on otettava huomioon myös ulkoisista hyödyistä tulee hyvittää.
Another untenable argument is that not only should the external costs be charged on but the external benefits should be credited.
FinnishHyökkäystä ei voi hyvittää.
FinnishPeriaatteessa on järkevää, että yritykset voivat hyvittää yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiä tappioita jopa rajojen yli.
It is in principle also reasonable for businesses to offset losses across frontiers within a company or between companies in a consortium.
FinnishEivätkö Ruotsin ja Italian harjoittaman valtioterrorismin uhreina kuolleet kaksi henkilöä ole joutuneet terroritekojen kohteiksi, mikä pitäisi hyvittää?
Surely the two people killed by the Swedish and Italian state terrorists are the victims of terrorist action and deserve compensation?
FinnishYhdessä jäsenvaltiossa hankittu vähimmäiskokemus ja - kelpoisuus pitäisi hyvittää toisessa jäsenvaltiossa tarvittavaan kokemuksen määrään.
Experience and qualifications meeting minimum standards gained in one Member State should contribute towards the experience required in another Member State.
FinnishTämä ehdotus, jossa oletetaan oman käden oikeudella voitavan hyvittää tapahtunut, osoittaa kuinka vähän, jos mitään, IRA:ssa on opittu viimeisten 30 vuoden aikana.
To even suggest that amends might be made through such summary justice indicates what few lessons, if any, have been learnt by the IRA over the past 30 years.