Como se fala "elättää" em inglês

FI

"elättää" em inglês

FI elättää
volume_up
[elätän|elättänyt] {verbo}

elättää
elättää (também: syöttää, lannoittaa, ruokkia, ravita)
Perhettä ei kuitenkaan voi elättää McJob-työllä.
You cannot, however, feed a family on a McJob.
Vaurautta luodaan viime kädessä siellä, missä jotakin tuotetaan, siellä, missä ihmiset voivat elää ja elättää perheensä oman tuotantonsa turvin.
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
elättää (também: varautua, turvata)
Näiden naisten kyky elättää itsensä olisi erittäin rajallinen.
Their ability to provide for themselves will be extremely limited.
Miten äiti ja isä voivat elättää perhettään, mikäli heillä ei ole ruokaa sitä varten?
How can a mother and father provide for their family unless they have the food they need to do so?
Älkäämme unohtako missään vaiheessa, että yli 700 yritystä elättää lähes 370 000 perhettä koko Euroopan unionissa!
It should never be forgotten that over 700 companies provide a livelihood for some 370 000 families throughout the European Union.

Exemplos de uso para "elättää" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTodellisuus on, että jos ei ole työtä, ei voi maksaa laskujaan eikä elättää itseään.
The reality is that if you do not have a job, you cannot pay your bills or support yourself.
FinnishPysyvä oleskeluoikeutesi ei enää riipu siitä, onko sinulla varaa elättää itsesi.
Your right of permanent residence is no longer subject to the condition of sufficient resources.
FinnishHäntä saatetaan pyytää todistamaan, että hänellä on tarpeeksi rahaa elättää itsensä.
He may be asked to prove he has enough resources on his own.
FinnishHeitä ei edes syytetä, mutta sen sijaan heiltä riistetään kaikki taloudelliset mahdollisuudet elättää itseään.
They have not even been charged with any offence, yet all their financial assets have been frozen.
FinnishKoska kukaan ei halua maksaa tekemästään työstä, haluamme yksinkertaisesti antaa heille mahdollisuuden elättää itsensä ammatillaan.
As nobody pays to work, quite simply we want to enable them to make a living from their profession.
FinnishTämä johtuu siitä, että enemmistö Moldovan kansalaisista elättää suuria toiveita maan tulevasta jäsenyydestä Euroopan unionissa.
This is because the majority of this country's citizens are pinning great hopes on becoming part of Europe.
FinnishNaisten mahdollisuudet ja edellytykset elättää itsensä ovat tasa-arvon perusta kaikilla politiikan aloilla.
The opportunity and prerequisites for women to be able to support themselves form the platform for equality in all political areas.
FinnishIsku on erittäin kova, koska jokainen juuri tämän teollisuuden parissa työskentelevistä naisista elättää 7-8 henkeä.
This is particularly damaging because it is primarily women that are affected, each of whom, by working in this industry, supports 7-8 people.
FinnishMutta katastrofista noustakseen Haiti tarvitsee täysin toimivaa demokratiaa ja taloutta, jonka avulla väestö on mahdollista elättää.
But what Haiti needs to emerge from this disaster is a fully functioning democracy with an economy that can sustain its people.
FinnishLapsia syntyy vähän, Euroopan väestö ikääntyy ja yhä pienempi määrä työntekijöitä elättää jatkuvasti kasvavaa eläkeläisväestöä.
Few children are being born, European society is ageing, and an ever-smaller number of workers is supporting an ever-increasing number of pensioners.
FinnishViiniköynnökset ovat heidän elinkeinonsa, emmekä voi pakottaa heitä poistumaan alalta pohtimatta sitä, millä he aikovat elättää itsensä.
Vines are their livelihood, and we cannot push them towards the exit door without concerning ourselves as to what they will do for a living.
FinnishTyöntekijät ovat joutuneet hyvin hankaliin tilanteisiin, ja heidän on pitänyt ottaa vastaan kaikenlaisia työpaikkoja voidakseen elättää perheensä.
Workers found themselves in very difficult positions, and were obliged to accept work of any kind in order to support their families.
FinnishViranomaiset eivät siis voi enää vaatia sinua todistamaan, että sinulla on riittävästi rahaa elättää itsesi, työpaikka, sairausvakuutus tai muuta vastaavaa.
This means that the authorities may no longer require you to prove that you have a job, sufficient resources, health insurance, and so on.
FinnishKöyhyyden torjuminen edellyttää vaurautta, laadukkaita työpaikkoja niille, jotka voivat tehdä työtä ja elättää itsensä, sekä yhteisvastuuta puutteenalaisia kohtaan.
Fighting poverty requires prosperity, high-quality jobs for those who can work and sustain themselves, and solidarity towards those in need.
FinnishErityisen ongelmallista on entistä nuorempien, jopa lasten joutuminen ihmiskaupan kohteeksi paljolti siitä syystä, että se on heidän ainoa keinonsa elättää itsensä.
What is particularly worrying is the trafficking of younger people, even children, who are targets because it is their only means of survival.
FinnishToiveita siitä, että ensi vuoden vaalit miltään osin muuttavat maan traagista tilannetta, voidaan elättää ainoastaan, jos näihin toimenpiteisiin ryhdytään.
Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country.
FinnishVoit menettää oleskeluoikeutesi, jos saat opintosi päätökseen, mutta et pysty osoittamaan, että olet työssä tai sinulla on muuten varaa elättää itsesi.
You could lose your right to stay in the country if you finish your studies and cannot prove you are in work or still have sufficient resources to support yourself.
FinnishTyöstä on sanottava, että työpaikat eivät riitä, koska on olemassa myös huonolaatuisia töitä, joilla ei ole mahdollista elättää itseään ja joissa ei ole mahdollisuuksia.
When it comes to work, jobs are not enough, because there are also bad jobs from which it is not possible to support oneself and which are not empowering.
FinnishVaikka se ei ole laissa kiellettyä joissakin paikoissa, on tietenkin rikollista, että köyhät ihmiset painostetaan myymään munuaisensa, jotta he voisivat elättää perheitään.
Even in places where it is not illegal, it is of course criminal that poor people are being persuaded to sell their kidneys in order to support their families.
FinnishSiksi toivonkin, että Euroopan valtiot ja parlamentti tekevät tarvittavat päätökset estääkseen meren tuhoutumisen, sillä meri antaa meille elämän ja elättää meidät.
I therefore hope that the European States and this Parliament take the decisions that are needed to prevent the destruction of the sea that gives us life and sustains us.