Como se fala "auttaa" em inglês

FI

"auttaa" em inglês

volume_up
auttaa {v. tr.}

FI auttaa
volume_up
[autan|auttanut] {verbo}

Vähimmäishinta toki auttaa, mutta se auttaa myös norjalaisia.
A minimum price will certainly help, but it will also help the Norwegians.
Ympäristömerkki auttaa kuluttajia löytämään ympäristöystävälliset tuotteet helpommin.
This will help their greener products be more easily identified by consumers.
Unioni auttaa Indonesiaa, mutta maan on suoritettava itse tarvittavat toimet.
The Union wants to help Indonesia, but it must also take steps to help itself.
auttaa (também: avustaa)
Emme halua auttaa vain auttamisen vuoksi vaan auttaa noudattamaan sitoumuksia.
Not to assist for the sake of assisting, but to assist so that the commitments may be met.
Työmarkkinavuoropuhelu auttaa meitä merkittävästi näiden haasteiden kohtaamisessa.
Social dialogue will greatly assist us in addressing these challenges.
Joitakin iäkkäämpiä viljelijöitä täytyy auttaa jäämään kunniallisesti eläkkeelle.
There is a great need to assist some of the older farmers to retire in dignity.
auttaa
Toivomme, että päätöslauselma auttaa tekemään huippukokouksesta antoisan.
We hope that this resolution will aid in making this Summit a productive one.
Tietoisuus auttaa tapausten varhaista diagnosointia ja parantaa hoitoon pääsyä.
This will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Tämä auttaa yhdentymistä siinä tapauksessa, että EU laajentuu tulevaisuudessa.
This will aid integration in case of future EU enlargement.
auttaa (também: avustaa)
auttaa
Tästä saatavat opit voivat auttaa suuresti tulevan EU 2020 -strategian täytäntöönpanossa.
The lesson learnt will perhaps stand us in good stead for implementing the forthcoming EU 2020 strategy.

Exemplos de uso para "auttaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTunnukset ovat yksi tapa auttaa heitä tuntemaan Euroopan unioni läheisemmäksi.
The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.
FinnishTiedämme, että on mahdotonta auttaa koko kohdeyleisöä yhdellä ainoalla toimella.
We know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
FinnishInPrivate-suodatus auttaa estämään verkkosivustoja jakamasta selaustottumuksiasi.
InPrivate Filtering helps you prevent websites from sharing your browsing habits.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin hieman auttaa rouva Greeniä, sekä myös puhemiestämme.
Mr President, let me do Mrs Green and our President too something of a favour.
FinnishMeidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
We need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
FinnishTämä osa auttaa kolmiulotteisen animaation esittämisessä tietokoneen näytössä.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Finnish(Näytön värikalibrointi auttaa säätämään näitä väriasetuksia ja muita asetuksia.)
(Display Color Calibration helps you adjust these color settings and others.)
FinnishTämä on tehtävä nyt, sillä se on ainoa mahdollisuutemme auttaa Eurooppaa eteenpäin.
We must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
FinnishSmartScreen-suodatin auttaa torjumaan näitä uhkia kehittyneellä työkaluvalikoimalla:
SmartScreen Filter helps combat these threats with a set of sophisticated tools:
FinnishTämä tunnustaminen auttaa säilyttämään koulutusohjelmien moninaisuuden jatkossakin.
That acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
FinnishTämä auttaa torjumaan syrjintää ja opettaa suvaitsevaisuutta urheilukentillä.
This helps to counter discrimination and teaches us tolerance at the stadiums.
FinnishMielestäni komission ehdotus auttaa meitä parantamaan satamien tehokkuutta.
In my view, the Commission proposal helps us to enhance the efficiency of ports.
FinnishSeurantasuojaus auttaa pitämään tietosuojan hallinnassa Internetiä selattaessa.
Tracking Protection helps you stay in control of your privacy as you browse the web.
FinnishBiotekninen teollisuus voi auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa.
The biotechnology industry can make a major contribution to achieving this ambition.
FinnishHeidän suojelemisensa vain yhdenlaiselta syrjinnältä auttaa heitä vain hyvin vähän.
Protecting them from just one type will only go part-way towards helping them.
FinnishJos sanotte, miten aiotte hillitä niitä, tai mikä voisi auttaa hillitsemään niitä?
If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
FinnishAfrikan unionin olisi pitänyt auttaa tuomaan demokratia Norsunluurannikolle.
The African Union should have helped to bring about democracy in Côte d'Ivoire.
FinnishBoikottia ei saa sulkea pois keinovalikoimasta, jos se auttaa pääsemään tuloksiin.
We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
FinnishToivottavasti Benazir Bhutton paluu Pakistaniin auttaa nyt edistämään ihmisoikeuksia.
Hopefully, Ms Bhutto's return to Pakistan may be a fillip for human rights now.
FinnishToivomme, että lopullinen tulos auttaa ylläpitämään yhteisön toimia ja aloitteita.
We hope that the final outcome will perpetuate this Community effort and initiative.